Publisert

Høringsuttalelse – Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften)

I sin høringsuttalelse til forskrift om spesialistutdanning for leger viser NK LMH til behovet for kunnskap om lærings- og mestringsfeltet som forskriftsfestede læringsmål. NK LMH etterlyser spesielt en tydeligere understrekning av brukermedvirkning i forskriften.

skjermbilde av regjeringen.no om høringen
Klikk på bildet for å lese mer om høringen hos regjeringen.no

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring inne helse (NK LMH) sier blant annet følgende om sin vektlegging av brukermedvirkning:

Pasientens medvirkning i behandling av egen sykdom må legges til grunn for organisering og gjennomføring av diagnostisering, behandling og oppfølging. Dette er spesielt avgjørende for pasienter med langvarige og sammensatte lidelser, hvor pasienten tilegner seg mye kunnskap om mestring av egne utfordringer og tar en aktiv rolle i behandlingsforløpet.

Du finner hele vår høringsuttalelse her.

Tekst: Cecilia Sønstebø 

  • Publisert: 18. oktober 2016.
  • Sist oppdatert: 18. oktober 2016.