Publisert

Erfaringer med å gjennomføre Helt sjef!

Avdeling for smertebehandling ved Oslo universitetssykehus (OUS) er av de første som har gjennomført lærings- og mestringstilbudet Helt sjef! i etterkant av at prosjektet Ung medvirkning og mestring (UMM) ferdigstilte materialet til dette tilbudet. Evalueringen viser at på gruppenivå opplever deltakerne en positiv endring knyttet til verstefallstenkning, utmattelse og mestringstro. Erfaringene fra gjennomføringen deler de her:

Vi ved Avdeling for smertebehandling ved OUS har gjennomført lærings-og mestringstilbudet Helt Sjef! for unge som lever med smerter i alderen 12-18 år og deres foreldre. Helt sjef! ble gjennomført i siste halvdel av 2015. Spesialsykepleier Sissel Jarmund har vært prosjektleder, godt støttet av spesialsykepleier Kari Sørensen, rådgiver Anne Lise Hustadnes, sosionom Ingerid Heyerdahl og brukerrepresentantene Emma Grønvold og Beate Ottesen, som har erfaringer med å være innlagte ved avdelingen.

Skrevet av Sissel Jarmund, prosjektleder/spesialsykepleier, Avd. for smertebehandling, Akuttklinikken, OUS

Ser fem av seks medlemmer i arbeidsgruppen
På bildet ser du arbeidsgruppen i prosjektet (fra venstre): Sissel Jarmund, Emma Grønvold, Kari Sørensen, Beate Ottesen og Anne Lise Hustadnes. Ingerid Heyerdahl var ikke til stede da bildet ble tatt.

Rekrutteringen resulterte i syv påmeldte ungdommer og åtte påmeldte foreldre. Ungdommene ble først invitert til å delta på Helt sjef! i samtale med kurslederne, som de fra før var kjent med. De som takket ja og de som skulle tenke på det fikk i etterkant tilsendt skriftlig invitasjon i posten. I tråd med oppfordringer i håndboka for Helt sjef! ble invitasjonene sendt per post i ungdommenes navn. Vi inkluderte en invitasjon til foreldrene i samme konvolutt. Uken før kursstart ringte vi til de som hadde fått skriftlig invitasjon. Dette mener vi økte antall påmeldte til kurset. De fleste ungdommene var allerede knyttet til Avdeling for smertebehandling og kjente til oss. Måten vi rekrutterte ungdommer på fungerte godt og bidro, slik vi ser det, til å øke de unges motivasjon for å delta.

Helt Sjef! - tre lærings- og mestringstilbud

Tilbudene skal bidra til å styrke unges mestring av egen helse og bedre deres livskvalitet
i ungdomstida og i overgangene til voksenlivet.

Målgruppene for de tre tilbudene er:

  • ungdom 12–16 år
  • unge voksne 17–26 år
  • deres foreldre

Hvert tilbud består av seks gruppebaserte samlinger. En håndbok beskriver form,
innhold og pedagogiske verktøy for samlingene, alle med et helsefremmende perspektiv.

Sentrale tema er: Meg som ungdom. Hvem er jeg som forelder? Å være god nok – hva er
viktig for meg nå? Følelser og sånt. Gi og ta – hva er gode relasjoner? Familie og venner.
Sjef i eget liv.

De tre tilbudene kan gå parallelt eller holdes hver for seg. Tilbudene er ment å gå på
tvers av diagnoser, men kan holdes for personer som har samme diagnose. Tilbudene
kan brukes i mange ulike sammenhenger, for eksempel i rehabiliteringstilbud.

Det var enkelt å benytte materialet til Helt Sjef! til å lage invitasjoner og plakater i forbindelse med kursene. Kursene ble holdt på hverdager kl. 17.00 – 19.30. Vi benyttet lokaler i Avdeling for smertebehandling ved Ullevål sykehus. Dette fungerte bra. Vi var tro mot verktøyene og fulgte Helt sjef!-håndbokas anmodninger for de ulike kursdager, men erfarte at det var en utfordring å holde tidsrammen, så vi tilpasset litt underveis i samlingene. Vi i arbeidsgruppa fant det nødvendig å lage og skrive ned konkrete planer for hver samling, som også tydeliggjorde hvor mye tid vi skulle bruke på de ulike sakene og øvelsene. Det var nyttig å bruke standardiserte logger for å dokumentere hva som ble gjort – stikkord på hva vi som gruppeledere har lært og hva som vi så var lurt å gjøre og ta med oss videre til neste samling.

Det fungerte godt å gjennomføre de ulike øvelsene som ble foreslått i Helt sjef!-håndboka både i ungdoms- og foreldregruppen.

Det var innledningsvis noe motstand i foreldregruppen mot å gjøre øvelser. «Det er som å sitte på skolebenken igjen og gjøre oppgaver», var én av kommentarene vi fikk. Etter hvert ble imidlertid foreldrene mer fortrolige med øvelsene og ga uttrykk for at de opplevde disse som gode og nyttige.Matpausen var særs viktig for begge grupper, men kanskje spesielt i ungdomsgruppen. Den skapte en løsere stemning og bidro til en mer åpen kommunikasjon blant deltakerne.

Vi opplevde at det var en styrke å samarbeide med og trekke inn fagressurser fra andre klinikker i sykehuset i gjennomføringen av samlingene. Spesielt samarbeidet med Ingerid Heyerdahl fra Barneavdeling for Nevrofag ved Rikshospitalet og Anne Lise Hustadnes fra Lærings- og mestringssenteret ved Aker sykehus var svært nyttig. De bidro begge med ulike, men svært viktige erfaringer inn i prosjektet; fra hvordan det er å jobbe med barn og gruppemetodikk til hvordan man kan gjennomføre brukermedvirkning i arbeidet med å utvikle og gjennomføre tilbud.

Positivt utbytte på gruppenivå
Så langt vi kjenner til, har det ikke blitt gjennomført en systematisk evaluering av Helt sjef! eller liknende lærings- og mestringstilbud for ungdom med langvarige smerter. Vi ønsket derfor å evaluere tilbudet på en systematisk måte, og å prøve ut ulike spørreskjema. Seks ungdommer deltok og gav tilbakemeldinger ved hjelp av syv validerte evalueringsskjema, henholdsvis Skala for gruppevurdering – barn og unge (GCSRS), Skala for gruppevurdering (GSRS), Skala for endringsvurdering (CORS), Insomnia Severity Index, Mestringstro – smerte, Utmattelse/fatique (Fatique questionaire) og Verstefallstenkning.

Resultatene fra evalueringen viser at ungdommene som deltok rapporterte om ulikt utbytte. Det var interessant å se at på gruppenivå viste deltakerne en positiv endring på verstefallstenkning, utmattelse/fatique og mestringstro. For øvrig er vi bevisste på at vårt utvalg var svært begrenset, og at det ikke kan trekkes konklusjoner om tilbudets effekt basert på vårt arbeid.

Den spontane, muntlige tilbakemeldingen fra deltakerne ved oppsummeringen av gjennomført kurs, var at de ønsket kurset hadde vart lengre: «(..) nå som vi begynte å bli kjent og åpne oss mer». De satte pris på å møte andre ungdommer som forsto hvordan de hadde det og med erfaringer som de selv kunne kjenne seg igjen i.

Det var kun de unges opplevelser med å delta som ble evaluert. Foreldregruppen burde også besvart evalueringsskjema etter kurset, men det fikk vi ikke organisert i denne omgang.

Brukermedvirkning og forankring er avgjørende
I tråd med lærings- og mestringstilbuds prinsipper involverte vi brukerrepresentanter i hele gjennomføringen av prosjektet og gruppetilbudene. Dette er helt nytt i vår avdeling og styrket vår tro på at brukerperspektivet er viktig å innlemme i et tilbud eller tiltak med fokus på mestring.

Vi ser at det var viktig å ha med ledelsen i hele prosessen knyttet til lærings- og mestringstilbudet Helt sjef!. Det var viktig både for å få aksept for gjennomføringen og for å informere om evalueringen og forsøke å få aksept for å fortsette med arbeidet i form av nye kurs.

Helt sjef! bør fortsette og videreutvikles
Vi som har jobbet i prosjektet ser helt klart potensialet i Helt sjef! og tilsvarende kurs, og vi vil gjerne bidra til at kurstilbudet fortsetter og videreutvikles. En videreutvikling av kurset bør etter vår oppfatning skje i en bredere kontekst, med systematisk evaluering integrert og hvor det er mulig å sammenligne effekten av tilbudet med en kontrollgruppe som ikke deltar på Helt Sjef!. En slik videreutvikling vil kreve både driftsmidler og forskningsstøtte, samt kompetanse.

Takk til

Vi vil gjerne rette en stor takk til alle som har bidratt i etableringen av Helt sjef! ved Avdeling for Smertebehandling ved Oslo universitetssykehus! De involverte omfatter følgende personer:

– Arbeidsgruppen
Emma Grønvold, brukerrepresentant
Beate Ottesen, brukerrepresentant
Anne Lise Hustadnes, rådgiver ved Lærings- og mestringssentret, Klinisk service Medisinsk klinikk, Aker
Ingerid Heyerdahl, klinisk sosionom, Seksjon for psykosomatikk og CL-barnepsykiatri, Barneavdeling for Nevrofag, Kvinne- og barneklinikken, Rikshospitalet
Kari Sørensen, spesialsykepleier, Avd. for smertebehandling, Akuttklinikken, OUS
Sissel Jarmund, prosjektleder/spesialsykepleier, Avd. for smertebehandling, Akuttklinikken, OUS

– Rådgivere
Ragnhild Hals, rådgiver, Barnemedisinsk avdeling, OUS
Kirsti Almås, miljøterapeut m/spesialutdanning, Barneavdeling for Nevrofag, OUS
Karen Therese Sulheim Haugstvedt, fysioterapeut, AHUS

– Styringsgruppen
Anne Gina Schie Berntsen, Seksjonsleder/overlege, Avdeling for smertebehandling, Akuttklinikken, OUS
Jonny Heimdahl, Seksjonsleder/spesialsykepleier, Avd. for smertebehandling, Akuttklinikken, OUS
Henrik B. Jacobsen, Cand. Psychol, Kompetanseenheten, Avd. for smertebehandling, Akuttklinikken, OUS
Sissel Jarmund, prosjektleder/spesialsykepleier, Avd. for smertebehandling, Akuttklinikken, OUS.

 

  • Publisert: 11. oktober 2016.
  • Sist oppdatert: 13. oktober 2016.