Publisert

Innspill til forslag om lovendringer knyttet til kommunehelsetjenesten

Tydeliggjøring av ansvaret for pasient-, bruker-, og pårørendeopplæring i kommunene er et viktig punkt i NK LMHs innspill til Helse- og omsorgsdepartementets forlag til lovendring som oppfølging av Primærhelsemeldingen og Kommunereformen.

skjermbilde avhøringsinnspillet til NK LMHDet aktuelle høringsnotatet fra Helse- og omsorgsdepartementet er omfattende og omhandler viktige endringer knyttet til oppfølgingen av Primærhelsemeldingen Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet og Oppgavemeldingen (Kommunereformen) Meld. St. 14 (2014-2015) Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner.

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring inne helse (NK LMH) har valgt å gi innspill til høringsnotatet med vekt på de tre lovendringene som har størst betydning for lærings- og mestringsvirksomheten i kommunene. Dette er:

  • Lovfesting av kompetansekrav i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
  • Lovfesting av den kommunale helse- og omsorgstjenestens veiledningsplikt overfor spesialisthelsetjenesten.
  • Tydeliggjøring av ansvaret for pasient-, bruker-, og pårørendeopplæring i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Kommunene har stor grad av selvbestemmelse knyttet til hvordan de løser oppgavene sine, men det må ikke være tvil om at de har en klar plikt og et klart medansvar knyttet til læring og mestring/pasient- og pårørendeopplæring.

Les hele vårt høringssvar her.

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt notatet ut på høring med frist for uttalelse innen den 1. oktober 2016.

Relevante lenker:
Høringsnotat om oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen mv.
NK LMHs høringsinnspill

  • Publisert: 28. september 2016.
  • Sist oppdatert: 17. oktober 2016.