Publisert

Forskningsgrunnlag oppsummert

NK LMH har nå utarbeidet et notat som begrunner hvorfor lærings- og mestringstilbud er viktig. Hensikten med notatet er å gjøre den forskningsbaserte kunnskapen lettere tilgjengelig.

NK LMH har i perioden 2015-2023 utarbeidet ni kunnskapsoppsummeringer om forskning på effekt og utbytte av deltakelse i lærings- og mestringstilbud. Notatet 1/2023 Hvorfor etablere lærings- og mestringstilbud? sammenstiller hovedfunnene fra disse oppsummeringene, som tidligere er publisert i nasjonale og internasjonale tidsskrifter og rapporter. Du finner notatet her.

Forskningen viser at lærings- og mestringstilbud bidrar til å styrke helsekompetanse, mestring og livskvalitet. Tilbudene gir gevinster både for den enkelte, for helsetjenesten og for samfunnet generelt. Hovedfunnene begrunner hvorfor lærings- og mestringsvirksomhet er viktig.

– Praksisfeltet har etterspurt en lett tilgjengelig sammenfatning av våre forskningsfunn, sier Siw Bratli, leder ved NK LMH. Vi håper at dette notatet kan komme til nytte, både for ledere og praksisutøvere i kommuner og sykehus.

Del av et større arbeid

Med utgangspunkt i praksisfeltets behov for støtte ved utvikling og etablering av lærings- og mestringstilbud samler Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) et faglig grunnlag for virksomheten i form av ulike notater. Disse omhandler sentrale føringer, kunnskapsgrunnlag og kunnskapsbaserte faglige anbefalinger for praksis.

Notat 1/2023 er det andre i denne sammenheng. Det første notatet beskriver hva virksomheten består i og hvordan sentrale begreper kan forstås. Du finner dette notatet her.

  • Publisert: 10. mai 2023.
  • Sist oppdatert: 10. mai 2023.