Publisert

Fra null til full fart!

Det interkommunale frisklivs- og mestringssenteret i Fjell, Sund og Øygarden ble etablert som et 3-årig prosjekt høsten 2012 med en klar forventning. Senteret skulle ha ansvar for å drive gruppebasert opplæring av innbyggere med sykdommer relatert til levevaner og langvarige helseutfordringer. Fem år senere er senteret fortsatt i full drift med en bred kursrekke og mange deltakere årlig.

Her deler frisklivs- og mestringskoordinator Anita Alvheim sine erfaringer fra oppstarten og om kompetanseheving innen helsepedagogikk som en forutsetning for suksessen:

Det interkommunale samarbeidet mellom Fjell, Sund og Øygarden representerer en mellomstor norsk kommune med et samlet antall innbyggere på ca 37 000. Hensikten med opplæringstilbudene skulle være å gi brukerne innsikt i egen helsetilstand for å bidra til bedre helse, mestring av eget liv og færre sykehusinnleggelser og polikliniske konsultasjoner. Tilbudene skulle utvikles, gjennomføres og evalueres i et likeverdig samarbeid mellom fagpersoner og brukere. Erfaringskompetanse og likepersonsarbeid skulle være sentrale ressurser i frisklivs- og mestringsarbeidet på lik linje med fagkunnskap. Fagkunnskap hadde vi mye av. Utfordringen var å gjøre fagkunnskapen om til konkrete, nyttige og relevante gruppetilbud for innbyggere med helseutfordringer.

Det store spørsmålet vårt var; hvor starter vi og hvordan gjør vi det? Hva slags kurs skal vi tilby innbyggerne våre for å gi dem bedre helse, mer mestring og en bedre hverdag? Redningen vår ble en samarbeidsavtale med vårt lokale lærings- og mestringssenter (LMS) i Bergen. Der fikk fagfolk fra kommunene våre tilbud om kurs i helsepedagogikk for å få kunnskap og ferdigheter til å utvikle og holde kurs for innbyggerne våre.

Vi forstod at det var prosessen som var viktig – ikke produktet!

En prosess i prosessen

Da vi hadde deltatt på første runde med kurs i helsepedagogikk var fortvilelsen stor hos fagfolkene våre. Vi fikk ikke noe kurskonsept vi kunne ta i bruk, og vi fikk det heller ikke da vi spurte – både veldig fint og i ren desperasjon. Forklaringen var enkel – nå måtte vi ta neste kursmodul, endringsmodulen, for å kunne utvikle våre egne kurs. Enda mer kurs?! Vi som bare ville komme i gang, nå med en gang!

Vi begynte da å forstå hva vi hadde vært med på i helsepedagogikken. Gjennom praktiske øvelser, samtaler, diskusjon og refleksjon, ispedd teori, hadde vi fått føle på hvordan det er å være kursdeltaker i et kurs hvor målet er å utvikle selvstendige individ som kan ta del i, og ansvar for, egen prosess. Ved å bli vist, og ikke bare undervist, hvordan man kan lede grupper og påvirke deltakere gjennom å fremme dialog, ble vi ført inn i vår egen endringsprosess. Måten vi lærte å bli kursledere på var ved selv å være kursdeltakere. Det å få lov til å bli kjent med, og få tid til å reflektere over, egen endringsprosess opplevde vi som nyttig og lærerikt for bedre å forstå våre kursdeltakere og deres endringsprosesser. Vi forstod at det var prosessen som var viktig – ikke produktet!

Naturbilde med mennesker hav, svaberg og himmel
Livsstilskurs på bølgekraftverket i Øygarden kommune (Foto: Janicke Engebretsen)

Fra kurs til kursrekke

I endrings- og mestringsmodulene fikk vi faglig påfyll om endrings- og mestringsprosesser og tips og idéer til øvelser og oppgaver på egne kurs. Gjennom praktiske øvelser fikk vi blant annet telle sukkerbiter i matvarer, lese emballasje, kjenne på hvordan ulike treningsformer føles på kroppen og prøve ut ulike mestringsstrategier.

Det første kurset vi utviklet var et livsstilskurs for personer som har, eller står i fare for å utvikle, livsstilsrelaterte sykdommer som diabetes 2, hjerte- og karsykdom, overvekt og fedme. I løpet av seks heldagssamlinger og trening to ganger i uka er målet å skape motivasjon til å gjøre endring. Dette innebærer å bevisstgjøre deltakerne på eget kosthold og aktivitetsvaner, la deltakerne oppdage og utvikle tro på egen endring, finne valg som passer for seg og bli mer tilstede i eget liv.

Mestringskurset vårt, Livet i bevegelse, er et diagnoseuavhengig kurs for personer som har langvarige psykiske og fysiske helseutfordringer eller nedsatt funksjonsevne. Kurset har som mål å gjøre deltakerne mer bevisste på ulike verktøy for å ha gode hverdager, la dem oppdage og utvikle tro på egne ressurser, møte andre som lever med helseutfordringer og gi dem mulighet til å dele egne erfaringer. Kurset har fem samlinger på tre timer, hvor lunsj er inkludert. Måltidet er en viktig arena for å bli kjent, skape trygghet og inspirere til et godt og helsefremmende kosthold.

Vår erfaring er at diagnoseuavhengige tilbud er bra for deltakerne. Det gir større mangfold i gruppa og øker forståelsen for at det er situasjonen og ikke diagnosen som bestemmer hvordan man har det.

Kursrekken vår inneholder også tilbud til personer med KOLS, familier med overvektige barn og røykesluttkurs. I tillegg har frisklivssentralene i hver av kommunene egne tilbud som BraMat-kurs, livsmestringskurs og ulike treningstilbud. Pårørende kan delta på alle våre kurs. Totalt har 350 deltakere deltatt på kurs i vår regi. Kurstilbudet vårt utvider og utvikler seg stadig basert på behov i kommunene.

En gruppe mennesker som ser på utsikten fra Ulriken
Livsstilskurs på toppen av Ulrikken (Foto: Janicke Engebretsen)

Samarbeid innad i kommunen

Innholdet i kursene våre og samarbeidet innad i kommunen er i stadig utvikling. Tilbakemelding fra deltakere gjennom systematisk evaluering av alle kurs, gjør at vi kan endre og tilpasse innholdet i kurset etter deltakernes behov. Vi sender også jevnlig folk på de helsepedagogiske kursmodulene ved LMS i Bergen, som gjør at vi får stadig ny kunnskap og nye idéer til videreutvikling.

Vi har også etablert en fast møteplass for tverrfaglig samarbeid med psykiatrisk team, kommunepsykologer og kreftkoordinator for å utveksle informasjon, kompetanse og videreutvikle våre kommunale tilbud. I tillegg har vi et nært samarbeid med fysioterapeuter og helsestasjon, som sammen med psykiatrisk team og kreftkoordinator bidrar med innlegg på kurs, kursstøtte eller er med som kursholdere. Vi opplever det som helt nødvendig med et godt tverrfaglig og tverretatlig samarbeid for å utfylle i stedet for å overlappe kommunale tjenester og tilbud.

Med brukerens behov i sentrum

Gjennom kursmodulene, bestående av helsepedagogisk startmodul, endrings- og mestringsmodul, møtte vi mange erfarne brukere som delte sine historier og erfaringer. Det ga oss økt forståelse for viktigheten av brukerinvolvering i utvikling og gjennomføring av kurs, og at brukerrepresentantene er en viktig ressurs og likeverdige samarbeidspartnere i frisklivs- og mestringsarbeid.

Gjennom samarbeidet med LMS i Bergen fikk vi innledningsvis «låne» erfarne brukere til planlegging av kurs og til å ha innlegg på våre kurs. Etter hvert har vi fått egne brukerrepresentanter, rekruttert blant deltakerne på våre egne kurs. Vi har brukerinnlegg på alle våre kurs, noe vi og kursdeltakerne setter stor pris på. Flere av brukerrepresentantene våre har deltatt på kompetansekurs for brukerrepresentanter ved LMS i Bergen. Der er målet å gjøre dem trygge i rollen som brukerrepresentant.

Vi opplever også utfordringer med brukerinvolvering. Det kan være vanskelig å finne gode brukerrepresentanter, spesielt til utvikling av nye tilbud. Når både vi og brukerrepresentantene jobber på dagtid, kan det være vanskelig å finne felles møtepunkt. Noen brukerrepresentanter har helseutfordringer som vi må ta hensyn til, både i møtesituasjoner og i kurssammenheng, som kan resultere i at de ikke kan delta som planlagt. Kommuneøkonomi kan også være en begrensende faktor for brukerrepresentasjon. Mye samarbeid med brukerrepresentanter vil utgjøre en betydelig utgiftspost som kan resultere i selektiv bruk i stedet for behovsbruk.

Kompetanseheving innen helsepedagogikk har vært avgjørende for etablering av frisklivs- og mestringssenteret som et fast helsetilbud til innbyggerne våre.

Samhandling for bedre helse

For oss har det vært veldig verdifullt at så mange fra samme arbeidssted har deltatt på samme kompetansetilbud. Det gir en felles plattform og felles forståelse for viktige begreper og prosesser i det å utvikle og drive gruppebaserte tilbud for innbyggerne våre.

Det at mange innenfor frisklivs- og mestringsarbeidet i regionen vår har deltatt på samme kompetansetilbud gjør det lettere å bidra inn i hverandres tilbud, dele kompetanse og erfaringer for å skape gode kommunale tilbud.

Portrettbilde av Anita Alvheim
Anita Alvheim

Ved å delta på kurs i regi av LMS som har deltakere fra mange kommuner, ulike kommunale instanser, ulike avdelinger i spesialisthelsetjenesten, samt ulike brukerorganisasjoner, har vi fått utvidet det faglige nettverket vårt, fått større kjennskap til hverandres kompetanse, aktiviteter og tilbud, samt blitt del av et lærings- og mestringsnettverk. Det gjør at vi kan tilby mer helhetlige helsetjenester, som utfyller hverandre i stedet for å overlappe.

Kompetanseheving innen helsepedagogikk har vært avgjørende for etablering av frisklivs- og mestringssenteret som et fast helsetilbud til innbyggerne våre. Vi har gjennom en praktisk tilnærming fått kjenne på og fått forståelse for verktøy og metoder vi kan bruke i utvikling av egne tilbud. Det har trygget oss i rollen som kursledere og i individuelle veiledningssamtaler.

Skrevet av: Anita Alvheim, Frisklivs- og meistringskoordinator for Fjell, Sund og Øygarden

  • Publisert: 23. april 2018.
  • Sist oppdatert: 5. desember 2018.