Publisert

Ny film om planlegging av gruppetilbud

Hvordan legge til rette for et godt samarbeid mellom brukerrepresentanter og fagpersoner når man planlegger et nytt lærings- og mestringstilbud? NK LMH har nå publisert en film som gir innblikk i muligheter og utfordringer ved et slikt samarbeid.

Seks personer sitter rundt et bord og diskuterer.
Klikk på bildet for å se filmen.

Det er mye å tenke på når man skal etablere et nytt gruppetilbud der læring og mestring er målet. I denne filmen får du ta del i et første planleggingsmøte hvor helsepersonell og brukerrepresentanter samarbeider om oppstarten av et nytt tilbud. Filmen er laget i samarbeid med lærings- og mestringssenteret i Bergen og e-læringsteamet i Helse Vest, og den er en del av arbeidet med helsepedagogikk ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH).

Her kan du se filmen og lese mer om de ulike rollene i et slikt planleggingsmøte.

Hvordan kan filmen brukes?

I tillegg til å synliggjøre gevinstene av et sidestilt samarbeid i utvikling av tilbud, ønsker vi med filmen å sette lys på betydningen av møteleders rolle for dette samarbeidet. Når fag- og brukerkunnskap skal sidestilles er det et mål å legge til rette for gjensidig læring og kompetanseheving. Filmen kan være et nyttig verktøy for å sette i gang diskusjoner på kurs i helsepedagogikk, samt være til støtte i arbeidet med samhandling og kompetanseoverføring mellom sykehus og kommuner.

Vi anbefaler å formulere noen spørsmål i forbindelse med bruk av filmen, spørsmål som kan motivere til selvrefleksjon eller dialog. Et refleksjonsspørsmål bør være åpent og ikke legge opp til et ja- eller nei-svar. Noen eksempler på refleksjonsspørsmål kan være:

  • Hvordan kan samarbeidsmodellen bidra til at kurstilbudets innhold og organisering blir annerledes enn om tilbudet planlegges av kun fagpersoner?
  • Hva kan være utfordrende ved et slikt samarbeid?
  • Hva er viktig å tenke igjennom når du leder et planleggingsmøte?
  • Hvordan kan samarbeidsmodellen brukes på din arbeidsplass? Hvilke utfordringer ser du?

NK LMH vil benytte filmen til undervisning, foredrag og kursvirksomhet, og den vil være et av flere verktøy i vårt arbeid med kompetanseheving innen lærings- og mestringsfeltet.

Tekst: Cecilia Sønstebø

  • Publisert: 16. april 2018.
  • Sist oppdatert: 23. juli 2019.