Publisert

Helt sjef! i Skedsmo kommune

Denne våren har Skedsmo kommune holdt lærings- og mestringstilbudene Helt sjef! for ungdom i alderen 16 til 19 år og deres foreldre. Her får vi innsikt i noen av erfaringene fra gjennomføringen, sett både fra gruppeledere og deltakeres ståsted.

Lillan Frogner er klinisk barnevernspedagog og familiekonsulent og jobber i Psykisk helsetjeneste for barn og unge og Kari-Mette Nadden Fonn jobber som spesialfysioterapeut for barn og unge i Fysio- og ergoterapitjenesten for barn – begge i Skedsmo kommune. De to har vært gruppeledere i kommunens Helt sjef! for unge med CFS/ME/utmattelse.

– Både Kari-Mette og jeg har sett behovet for å favne nettopp denne gruppen, inkludert deres foresatte, forteller Frogner, som har tidligere erfaring fra å være gruppeleder i tilbud knyttet opp mot Akershus universitetssykehus.

Rekrutteringen

Ungdomssko og et par olabuksebein som sitter i kryssFor å rekruttere deltakere til Helt sjef! ble det sendt ut e-post til alle helsesøstre, PPT-rådgivere, Læringsmiljøteamet, private og kommunale fysioterapeuter i Skedsmo kommune. E-posten inneholdt kort informasjon om tilbudet og en oppfordring om å spre informasjon om det. Gruppelederne informerte også egne brukere om tilbudet. Til sammen resulterte informasjonsspredningen i 16 henvendelser som omfattet barn og unge i aldersspennet 11 til 19 år.

Gruppelederne delte de påmeldte i to grupper, henholdsvis ungdom 12-15 år og 16 -19 år. De valgte å begynne med å gi et tilbud til den eldste gruppen og et til deres foreldre. Hensikten var å forsøke å verve erfarne brukere til neste gjennomføring av tilbudet. Det ble også gjennomført en informasjonskveld for interesserte om Helt sjef!. Resultatet fra rekrutteringsprosessen ble fem deltakere i ungdomsgruppa og ti deltakere i foreldregruppa.

Lærings- og mestringstilbudet Helt Sjef!

I Helt sjef! er mestring av langvarige helseutfordringer gjennomgående tema, og dialog og erfaringsutveksling virkemidler. Målet er å fremme medvirkning og mestring i livet og styrke deltakernes innsikt i egen situasjon.

Helt sjef! består av til sammen seks samlinger hvor både fagkunnskap formidlet av fagpersoner og erfaringskunnskap formidlet av deltakerne og brukerrepresentant står i fokus. Tilbudet er utviklet i regi av Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) i samarbeid med en rekke ungdommer og unge voksne som lever med helseutfordringer, foreldre og fagpersoner.

Her kan du lese mer om Helt sjef! og om Treff meg! Sistnevnte er et tilhørende kompetansehevingsprogram utviklet for fagpersoner som samarbeider med unge som lever med helseutfordringer og deres foreldre.

De første erfaringene

Frogner og Nadden Fonn opplevde det som avgjørende for gjennomføringen av Helt sjef! at deres ledere støttet dem. Gruppelederne er meget fornøyde med å ha gjennomført to kurskvelder ukentlig over seks uker, i tillegg til full jobb.

– Selv om det var lange dager, kunne vi gå hjem med en god opplevelse og positivt påfyll etter så å si hver samling, forteller Nadden Fonn.

Etter første kursgjennomføring ser de likevel et behov for å begrense aktiviteten til én samling per uke når de setter i gang med en ny omgang med Helt sjef! nå i høst. Det vil gi dem litt mer spillerom og noe mindre belastning. Gruppelederne vurderer også å la det gå mer enn én uke mellom hver samling. Hensikten er å gi kursdeltakerne tid til å kunne reflektere over tema som tas opp og å prøve ut foreslåtte verktøy.

Denne første omgangen med Helt Sjef! ble gjennomført uten brukerrepresentanter i de to gruppene. Gruppelederne ønsker og tror de vil kunne få på plass erfarne brukere i høstens gruppetilbud og ser fram til resultatet av samarbeidet.

I Håndbok for Helt sjef! foreslås det å bruke ulike pedagogiske verktøy for blant annet å stimulere til samtale blant deltakerne. Gruppelederne har gjort seg nyttige erfaringer knyttet til dette. I stedet for å bruke SOL-oppgavene valgte de å skrive ned en påstand og la deltakerne gi respons til denne. Det fungerte bra. Det gjorde også Livets elv, en prosess de lot gå over to samlinger. De opplevde at Livets elv brakte frem både utfordringer og gleder blant deltakerne, og at det er viktig å ha fokus på noe som løfter og er positivt mot slutten av hver samling.

En «time-out» opplevelse.
Ganske bra og lærerikt. Fint å se andre i samme situasjon som meg.

Strukturen på samlingene

Samlingene for de unge begynte alltid med å prate om løst og fast over en matbit. De som ønsket det, sa så noe om «hvordan er det å være meg akkurat nå». Deretter fulgte gruppelederne opp med litt informasjon om samlingens mål og tema, og gruppa gikk i gang med utvalgte oppgaver med påfølgende erfaringsdeling. Samlingene ble alltid avsluttet med tre faste spørsmål på ark, hvor ungdommene skrev stikkord eller mer utfyllende etter som det passet dem. De tre spørsmålene var:

  • Det som har vært viktigst for meg i dag…..
  • Det jeg vil gjøre noe med til neste gang….
  • Hvordan det har vært å være her i dag…..

Foreldresamlingenes oppbygning var ganske lik samlingene for de unge. Foreldrene ble ønsket velkommen og introdusert for samlingens mål og tema. Deretter fikk de relevante oppgaver som de reflekterte over delte erfaringer omkring i plenum. Avslutningsvis svarte foreldrene på de samme tre spørsmålene som de unge.

Tilbakemeldinger

Etter gjennomført kurs spurte gruppelederne deltakerne om å gi tilbakemeldinger om hvordan det hadde vært å delta. Her er noen av kommentarene fra ungdommene og foreldrene:

  • En «time-out» opplevelse.
  • Ganske bra og lærerikt. Fint å se andre i samme situasjon som meg.
  • Veldig nyttig å møte andre i samme situasjon som forstår hvordan det er å ha barn med ME. Møtt forståelse, – viktig. Godt å få satt ord på følelser, tanker og bekymringer. Dyktige ledere.
  • All honnør til gruppelederne som var veldig flinke etter min mening.

– Vi har avtalt treff for både ungdommene og foreldrene en gang ut på høsten. Det gleder vi oss til! Det er også mulig vi da får flere tilbakemeldinger som vi kan bygge videre på, sier Frogner.

Gruppelederne retter ellers en stor takk til Karen Therese Sulheim Haugstvedt for så viktig og god støtte i oppstarten av Helt sjef!. Hun var en av de to pilotprosjektlederne som var med å utvikle Helt sjef!. Karen Therese Sulheim Haugstvedt har lang og bred erfaring og kompetanse på gruppetilbud for ungdom. De takker også NK LMH for god støtte og hjelp i etableringsfasen av tilbudet.

Denne nyhetsartikkelen er basert på en rapport om gjennomføringen av Helt Sjef! skrevet av Lillan Frogner og Kari-Mette Nadden Fonn. Her kan du laste ned og lese rapporten i sin helhet.

Tekst: Ann Britt Sandvin Olsson

  • Publisert: 2. oktober 2017.
  • Sist oppdatert: 2. oktober 2017.