Publisert

Rehabilitering i bevegelse

I september arrangerte Sunnaas sykehus og Helse Sør-Øst en regional konferanse for rehabiliteringsfeltet som samlet hele 400 deltakere med ulik bakgrunn og ståsted. NK LMH var invitert og sto ansvarlig for en egen parallellsesjon dedikert til læring og mestring.

Programmet i Sandefjord, hvor konferansen fant sted, var svært variert og bidro til refleksjoner rundt både umiddelbare muligheter og fremtidige behov innen feltet.

Rom for brukerperspektivet

Siw Bratli, leder ved NK LMH
Siw Bratli, leder ved NK LMH

–Jeg vil spesielt berømme arrangørene for å løfte frem brukerperspektivet på ulike måter gjennom hele konferansen, sier Siw Bratli, leder ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH). Hun var innleder på parallellsesjonen om læring og mestring.

En av de som holdt brukerinnlegg på konferansen var Emilie Duane Nordskog, leder for det nylig etablerte ungdomsrådet ved Sunnaas. Hun beskrev i sitt innlegg svært godt hvordan rehabilitering for henne handlet om så vel emosjonelle og praktiske utfordringer, som medisinske.

Rehabiliteringen er ikke over når du skrives ut – det er da den begynner. Det handler om å lære å leve med nye meg.

Nordskog vektla verdien av å møte andre i samme situasjon og behovet for å få støtte til det sosiale og relasjonelle også. «Rehabiliteringen skjer ikke bare fra 8-16, men også på kvelden».

Hun understreket videre betydningen av å bli sett og hørt, få god nok informasjon og at helsepersonell tar et ansvar for å sikre at man som pasient eller pårørende har forstått informasjonen.

En annen som løftet frem brukerperspektivet, var hovedtaler Dr. Michael Boninger. Boninger fortalte blant annet om hvordan han tror fremtiden vil se ut innen rehabiliteringsfeltet. Dette gjorde han ved å se for seg hvordan den teknologiske utviklingen kunne svare på hans egne behov underveis i et fiktivt pasientforløp hvor han ble utsatt for varig skade som følge av en fallulykke.

Tydeliggjøring av læring og mestring

Bente Sandvik
Bente Sandvik presenterte lærings- og mestringstilbudet Mestringstreff.

Parallellsesjonen om læring og mestring vektla også spesielt samspillet mellom fagpersoner og brukere. Bratli åpnet sesjonen med å se på fellestrekk ved læring og mestring og rehabilitering. Hun fremhevet at målet om å fremme mestring, selvstendighet og deltakelse, står sentralt for begge virksomhetsområdene. Videre viste hun til at målsettingen speiler noen felles grunntanker om respekt for menneskeverdet og en anerkjennelse av at alle mennesker har iboende ressurser. Bratli understreket betydningen av at det er brukerens, pasientens eller den pårørendes behov og ressurser som skal være utgangspunktet for tilbud og tjenester.

Denne parallellsesjonen bød videre på forskning om effekt og nytteverdi av læring og mestring, sett både fra et psykososialt og et helseøkonomisk perspektiv, ved seniorforsker Una Stenberg fra NK LMH, en presentasjon av det diagnoseuavhengige lærings- og mestringstilbudet Mestringstreff ved Bente Sandvik fra Friskliv- og mestringssenteret i Trondheim kommune, samt et innblikk i suksesskriterier for etablering og drift av lærings- og mestringssenteret i Sandefjord, landets første kommunale lærings- og mestringssenter. Det var Karin Rød, Anne Corneliussen, Britt Gogstad Haugen og Trygve Andersen fra Lærings- og mestringssenteret i Sandefjord kommune som stod for denne presentasjonen.

Trygve Andersen holder innlegg
Et inspirerende foredrag av lærings- og mestringssenteret i Sandefjord kommune – her med Trygve Andersen i spissen.

–Vi takker for en spennende og inspirerende konferanse, som har gitt oss nyttig påfyll å ta med oss i vårt videre arbeid. Det gleder oss at læring og mestring har fått en tydeligere plass innen rehabiliteringsfeltet, avrunder Bratli.

Tekst: Cecilia Sønstebø

  • Publisert: 10. oktober 2017.
  • Sist oppdatert: 16. april 2018.