Publisert

Høringssvar til NOU 2014:12 Åpent og rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten

Forside NOU 2014:12 Åpent og rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten

NK LMH påpeker i sitt høringssvar til Prioriteringsutvalgets rapport at det ikke går fram av kriteriene hvordan subjektive opplevelser som leve-med-perspektivet, det å mestre hverdagen og økt livskvalitet skal vektlegges i konkurranse med medisinske kvantitative behandlingsmål.

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) har levert høringssvar til NOU 2014:12 Åpent og rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten.

NOU-en er Prioriteringsutvalgets rapport om hvordan man skal møte prioriteringsutfordringer i helsesektoren. Rapporten vil danne utgangspunkt for en melding til Stortinget om prioriteringer i helsesektoren.

Hvordan er brukermedvirkning og læring og mestring ivaretatt?

Spesialrådgiver Bente Berg og seniorforsker Kari Eika ved NK LMH har gått gjennom rapporten for å se hvordan brukermedvirkning og lærings- og mestringsperspektivet er ivaretatt.

Last ned NK LMHs høringssvar fra regjeringen.no (pdf).

Her er kort om hvert av hovedtemaene NK LMH har omtalt i høringssvaret:

  • Leve-med-perspektivet: NK LMH mener at det ikke går fram av kriteriene hvordan subjektive opplevelser som leve-med-perspektivet, det å mestre hverdagen og økt livskvalitet skal vektlegges i konkurranse med medisinske kvantitative behandlingsmål.
  • Pårørende: NK LMH er glad for at pårørende nevnes som en egen målgruppe.
  • Forebygging og læring og mestring: NK LMH er enig med utvalget i at forebyggende tiltak bør få økt oppmerksomhet. Etter NK LMHs vurdering vier imidlertid utvalget for lite oppmerksomhet til de tjenestene som er viktig for sekundær- og tertiærforebygging. Dette er tjenester slik som lærings- og mestringstjenesten som retter seg mot personer som allerede har helseutfordringer. NK LMH påpeker at lærings- og mestringstjenester har stor samfunnsøkonomisk merverdi.
  • Brukermedvirkning: Utvalget anbefaler at brukere inkluderes i prioriteringsprosesser på alle nivåer. NK LMH mener at det er helt nødvendig å ha med brukere for å gjøre gode prioriteringer, og poengterer at for å få gode sekundær- og tertiærforebyggende tiltak, bør det være et krav at erfarne brukere er med i planlegging, gjennomføring og evaluering av alle slike tiltak. NK LMH er enig i at det må utvikles gode opplæringsopplegg for brukerrepresentanter, men påpeker at lærings- og mestringstjenesten burde vært nevnt i den sammenheng.
  • Læring og mestring, og brukeres mulighet til aktiv medvirkning: NK LMH stiller seg undrende til at utvalget hevder at opplæring knyttet til rettigheter og retten til aktiv medvirkning «allerede ivaretas av pasient- og brukerorganisasjonene». NK LMH mener lærings- og mestringstjenestene ved helseforetak og kommuner har en særskilt rolle i å ivareta at alle med behov for informasjon og opplæring om rettigheter får det.
  • Dokumentasjon: NK LMH poengterer at det er viktig å prioritere dokumentasjon av, og forskning om, sekundær- og tertiærforebygging slik som lærings- og mestringstjenester.

Se alle innspillene som har kommet inn på regjeringen.no.

Skrevet av Norunn K. Torheim

  • Publisert: 24. februar 2015.
  • Sist oppdatert: 18. mars 2020.