Publisert

Styrker kunnskapsgrunnlaget for lærings- og mestringstjenester

Gjennom satsingsområdet kunnskapsgrunnlag beskriver NK LMH sentrale begreper for lærings- og mestringsfeltet, går gjennom forskningslitteratur som er relevant feltet, vurderer evalueringsverktøy og kvalitetsindikatorer og ser på samfunnsnytten av lærings- og mestringstilbud. Slik vil vi bidra til en mer kunnskapsbasert lærings- og mestringspraksis.

Ordsky kunnskapsbasert praksis, stor

Å beskrive kunnskapsgrunnlaget for lærings- og mestringstilbud og helsepedagogiske tilbud er ett av fire overordnede satsingsområder for Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) ut 2016.

Kunnskapsbasert praksis

Hensikten med satsingen er å bidra til en mer kunnskapsbasert lærings- og mestringspraksis innen lærings- og mestringstjenesten, slik at tjenesten kan levere gode lærings- og mestringstilbud for brukere, pasienter og deres pårørende. Sentralt står det å svare på «hvorfor tilby lærings- og mestringstilbud?».

Arbeidet med satsingsområdet har fått prosjekttittelen Kunnskapsbasert lærings- og mestringspraksis – grunnleggende tenkning, begreper, forskning og erfaring. Arbeidet krever tett samarbeid med, og mellom, spesialrådgivere og forskere ved NK LMH og fra andre forskermiljø, fagpersoner fra praksisfeltet og brukerrepresentanter.

Beskriver begreper

Prosjektets målsetting er blant annet er å beskrive grunnleggende tenkning og begreper for lærings- og mestringstilbud for brukere, pasienter og pårørende, og for helsepedagogiske tilbud for fagpersoner og brukerrepresentanter/erfaringskonsulenter. Det er gjort et innledende arbeid med å beskrive begreper i samarbeid med spesialrådgivere og forskere ved NK LMH. I samarbeid med forsker André Vågan lages det nå et internt dokument som skal danne grunnlag for prosessen med å beskrive kunnskapsgrunnlaget for fagområdet læring og mestring sammen med fagpersoner og brukerrepresentanter fra høsten av. Som et ledd i begrepsarbeidet vil vi oppdatere sidene med sentrale begreper innen læring og mestring i verktøykassen.

Ann Britt Sandvin OlssonGår gjennom litteratur

Vi er også i gang med en systematisk litteraturgjennomgang av relevant forskning knyttet til feltet. De systematiske søkene gjøres i samarbeid med seniorforsker Marita Sporstøl Fønhus, og forsker Una Stenberg leder arbeidet. Seniorforsker André Vågan går gjennom forskningslitteratur som er relevant for helsepedagogiske tilbud. Les om formålet med disse arbeidene på vår side med oversikt over forskningsprosjekter.

Jobber med evaluering, kvalitet og nytte-kostnad

Andre målsettinger knyttet til dette satsingsområdet er blant annet å komme fram til et sett av verktøy for evaluering av ulike lærings- og mestringstilbud og å utvikle nasjonale kvalitetsindikatorer for lærings- og mestringsfeltet. Dette skal gjøres i samarbeid med henholdsvis forsker Una Stenberg og seniorforsker Kari Eika. Eika har også ansvar for en nytte-kostnadsanalyse (les kort om det arbeidet på vår side med oversikt over forskningsprosjekter).

Satsingsområdet er organisert som et treårig prosjekt i samsvar med NK LMHs strategiplan 2014–2016.

Skrevet av Ann Britt Sandvin Olsson, spesialrådgiver ved NK LMH og prosjektleder for satsingsområdet kunnskapsgrunnlag

  • Publisert: 25. februar 2015.
  • Sist oppdatert: 2. juli 2020.