Publisert

Høringssvar: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Habilitering, iStock

NK LMH håper en veileder om samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren vil bidra til at barn og unge som har habiliteringsbehov, får forutsigbar oppfølging av god kvalitet.

Habilitering, iStock
Fysioterapi er eksempel på en tjeneste som kan være nødvendig for barn og unges habiliteringsløp. Illustrasjonsfoto: iStock.

Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet har utarbeidet utkast til en veileder om samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov.

Veilederen har vært på høring, og spesialrådgiverne Liv-Grethe K. Rajka og Ann Britt Sandvin Olsson ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) har utarbeidet høringssvar på vegne av NK LMH.

Last ned NK LMHs høringssvar (pdf).

Her er NK LMHs generelle kommentarer til veilederen (uthevingene er lagt til her):

Det er viktig at denne veilederen kommer på plass – barn og unge som har nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom er en utsatt gruppe som trenger kvalitetsmessig god og forutsigbar oppfølging. NK LMH håper at veilederen kan bidra til det.

Samhandling om kvalitetsmessig gode tjenester omhandler utdanningssektorens og omsorgstjenestens aktører, i tillegg til barn, unge og deres foreldre. Veilederen nevner medvirkning fra barn og unge og viser til at «for å oppnå et best mulig resultat for bruker, må tilbud og tjenester ses i sammenheng og aktørene må understøtte hverandres innsats, på tvers av sektorene».

NK LMH etterlyser imidlertid et tydeligere fokus på barn, unge og foreldres brukerkunnskap i arbeid på system- og individnivå, knyttet til å utvikle kvalitetsmessig gode tjenester. Informasjon og eventuelle eksempler om hvordan gjennomføre reell brukermedvirkning på system- og individnivå fra barn, unge og deres foreldre, bør tas med og utdypes i veilederen.

Når det gjelder foreldrenes store omsorgsoppgave knyttet til barn og unge som har nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom, synes det relevant å innlemme et kapittel knyttet til pårørendearbeid i denne veilederen. NK LMH mener at det er hensiktsmessig at aktører både i utdannings- og helsesektoren har kunnskap om pårørendes situasjon og om tilbud for dem.

Aldersgrenser innen helsesektoren og utdanningssektoren er mange og ulike. NK LMH foreslår at veilederen får et eget kapittel med oversikt over dette.

Les mer om høringen og se høringsbrev og utkast til veileder på Helsedirektoratets nettsider.

 

Skrevet av Norunn K . Torheim

  • Publisert: 3. mars 2015.
  • Sist oppdatert: 3. mars 2015.