Publisert

Nasjonal oversikt over lærings- og mestringstjenester i kommunene

Læring og mestring i Norge

NK LMH har utarbeidet en ny nasjonal oversikt over kommunale og interkommunale lærings- og mestringstjenester.

I arbeidet med nasjonale oversikter over tjenester og aktivitet som er ett av fire satsingsområder for Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH), har NK LMH ringt alle kommunene i Norge. Hensikten har vært å kartlegge hva som finnes av kommunale og interkommunale lærings- og mestringstjenester. Nå har vi utarbeidet en nasjonal oversikt over tjenester basert på dette arbeidet. Vi har også tatt med kommuner som i telefonintervju har opplyst at de er godt i gang med å planlegge en tjeneste.

Oversikten finner du på vår side om kommunale lærings- og mestringstjenester. Vi jobber også med en artikkel der vi vil gå nærmere inn på, og diskutere, funnene fra intervjuene med kommunene, men her er noen betraktninger rundt arbeidet med å kartlegge tjenestene:

Kjennetegn ved lærings- og mestringstjenester

En kommunal eller interkommunal lærings- og mestringstjeneste kan enten være et senter, en avdeling eller en enhet i kommunen som har lærings- og mestringstilbud, eller det kan være ansatt en koordinator, leder eller kontaktperson for å koordinere tilbudene.

Et enkeltstående lærings- og mestringstilbud er ikke en tjeneste. Vi har likevel inkludert fire kommuner som oppgir at de ikke har en egen tjeneste, men har ulike lærings- og mestringstilbud. Disse er tatt med fordi de hadde flere års erfaring med ulike tilbud som klart og tydelig kan defineres som lærings- og mestringstilbud.

Kjennetegn ved lærings- og mestringstilbud

Lærings- og mestringstjenesten har gruppebaserte tilbud der det blir lagt til rette for at brukere, pasienter og pårørende tilegner seg kunnskap som kan bidra til styrket mestring og bedre livskvalitet. Tilbudene skal være planlagt, gjennomført og evaluert i sidestilt samarbeid mellom fagpersoner og erfarne brukere.

Bente BergI arbeidet med oversikten har det vært en utfordring å skille mellom lærings- og mestringstilbud og andre gruppetilbud som kommunene tilbyr personer som har langvarige helseutfordringer. Noen av tjenestene i den nye oversikten befinner seg nok kanskje i grenselandet for hva som kan defineres som lærings- og mestringstjenester.

Vanskelig tilgjengelig informasjon

Det har vært en utfordring å finne lærings- og mestringstjenestene i de kommunene der vi ikke hadde fått kontaktinformasjon fra rådmennene i første fase av kartleggingsarbeidet. Kommunens sentralbord eller servicetorg har sjelden vært informert om hvorvidt kommunen har lærings- og mestringstjenester og -tilbud eller ikke. Vi har derfor måttet snakke med mange ulike avdelinger før vi har funnet den aktuelle tjenesten. I oversikten viser vi til det de ansatte i kommunene har fortalt oss.

Gå til oversikten over kommunale lærings- og mestringstjenester.

Skrevet av Bente Berg, spesialrådgiver ved NK LMH

  • Publisert: 5. mars 2015.
  • Sist oppdatert: 2. juli 2020.