Publisert

Filmer om og med unge som har langvarige helseutfordringer

I filmer fra både NK LMH og Ahus møter du unge som har langvarige helseutfordringer. Filmene kan brukes i lærings- og mestringstilbud for unge og deres foreldre og kompetansehevende tilbud for fagpersoner.

Gjennom lærings- og mestringstilbudene Helt sjef! kan unge som har langvarige helseutfordringer, og deres foreldre, møte andre i liknende situasjon. Tilbudene er utviklet i prosjektet Ung medvirkning og mestring (UMM) som Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) ledet fra 2012 til 2014 (se faktaboks nederst på siden).

Gode evalueringer

Evalueringen av Helt sjef!-tilbudene viser at de som har deltatt, synes det er svært gode tilbud som de vil anbefale til andre i liknende situasjon. Det viktigste for deltakerne har vært å møte andre som har liknende utfordringer som dem selv. De har fått delt erfaringer og oppdaget nye muligheter med fokus på mestring i trygge omgivelser.

Unge, foreldre, brukerrepresentanter og fagpersoner har vært med på å utvikle og prøve ut tilbudene, og Akershus universitetssykehus HF (Ahus) og Sørlandet sykehus HF har vært pilotsteder for UMM-prosjektet.

Møte seks unge som har deltatt på tilbudene

Nå har Ahus laget fire filmer der vi møter seks unge som har deltatt på gruppetilbudene gjennom UMM-prosjektet. De har ulike diagnoser og helseutfordringer, og de deler sine erfaringer både om det å være ung med langvarige helseutfordringer og om det å delta i gruppe sammen med andre ungdommer som har helseutfordringer. De fire filmene, Frisk ungdom med helseutfordringer, Sammen er vi sykt friske, Sammen blir vi mer bevisste og Sammen ser vi nye muligheter, finner du på Ahus´ side ungdomsmedisin.no.

Karen Therese Sulheim Haugstvedt har vært prosjektleder for UMM-Ahus.

– Det er så mye ubrukte ressurser og godt liv hos mennesker som har langvarige utfordringer – også ungdommene. De har så mye ressurser som ikke får komme fram fordi de ikke får snakket om det som virkelig er viktig for dem – og det som virkelig er smertefullt og sårbart, sier hun.

– Ungdommene som har vært med i filmene, sier at det var veldig sterkt å se filmene, og at de vet at dette kommer til å rekke ut til mange ungdommer som føler at de er alene med helseutfordringene.

Haugstvedt mener det har manglet gode tilbud for unge som har langvarige helseutfordringer, og at Helt sjef!-tilbudene som er utviklet i UMM-prosjektet, fyller et tomrom.

– Det viktigste er å ha tillit til at det er ungdommene som har ressursene til å gjøre viktige oppdagelser og forandringer i egne liv. Ungdommene understreker at fagpersoner må våge å skape en arena der ungdommene får treffe hverandre og får frihet til refleksjon og å finne egne ord på utfordrende tema som andre ofte unngår, forteller hun.

Følg unge og deres foreldre i møter med fagpersoner

I UMM-prosjektet har NK LMH også utviklet kompetansehevingsprogrammet Treff meg!. Her laget NK LMH tre filmer der vi følger Thomas, Kristin og Petter og deres foreldre i møter med fagpersoner. De tre filmene finner du på denne siden på mestring.no.

Filmene fra NK LMH med tilhørende refleksjonsspørsmål og fagstoff er i utgangspunktet laget for fagpersoner som møter unge som har langvarige helseutfordringer, og deres foreldre, men de kan også brukes i lærings- og mestringstilbud for unge og deres foreldre.

– Filmene har vært brukt både i grupper med unge og i grupper med foreldre med godt resultat. Begge gruppene opplever at filmene gir rom for refleksjon og ettertanke, sier spesialrådgiver ved NK LMH, Liv-Grethe K. Rajka, som ledet arbeidet med filmene.

Bruk filmene!

Rajka mener både NK LMHs og Ahus´ filmer kan brukes i langt flere sammenhenger enn det de i utgangspunktet er laget for.

– Jeg vil gratulerer Ahus og ungdommene med fire flotte filmer som mange vil ha glede av. Her er det opp til dem som skal legge til rette for gruppetilbud for brukere, pasienter og pårørende og kompetansehevingstilbud for fagpersoner og brukerrepresentanter, å være kreative. Bruk av film er et godt virkemiddel for å skape motivasjon og refleksjon, påpeker hun.

Om Treff meg!, Helt sjef!, UMM og arbeidsmåten for lærings- og mestringstilbud

Treff meg! – kompetansehevingsprogram 

 • Programmet skal bidra til at fagpersoner reflekterer over hvordan de kan legge til rette for gode møter med unge som har langvarige helseutfordringer, og deres foreldre.
 • Målgruppen er fagpersoner med ulik fagbakgrunn i barne- og voksenorienterte tjenester.
 • Programmet består av
 • Sentrale tema er gode møter, overganger, læring i grupper, psykososial utvikling, mestring, livet kjennes tungt, rettigheter og foreldresamarbeid.
 • Programmet kan brukes til faglig fordypning i grupper og individuelt.

Det er bra å møte fagfolk som snakker et språk som jeg forstår!
tidligere deltaker, Helt sjef!

Helt sjef! – tre lærings- og mestringstilbud

 • Tilbudene skal bidra til å styrke unges mestring av egen helse og bedre deres livskvalitet i ungdomstida og i overgangen til voksenlivet.
 • Målgruppene for de tre tilbudene er
  • ungdom 12–16 år
  • unge voksne 17–26 år
  • deres foreldre
 • Hvert tilbud består av seks gruppebaserte samlinger. En håndbok beskriver form, innhold og pedagogiske verktøy for samlingene, alle med et helsefremmende perspektiv.
 • Sentrale tema er meg som ungdom, hvem er jeg som forelder?, å være god nok – hva er viktig for meg nå?, følelser og sånt, gi og ta – hva er gode relasjoner?, familie og venner, og sjef i eget liv.
 • De tre tilbudene kan gå parallelt eller holdes hver for seg. Tilbudene er ment å gå på tvers av diagnoser, men kan holdes for personer som har samme diagnose. Tilbudene kan inngå i rehabiliteringstilbud.

Jeg føler meg bedre fordi jeg vet at jeg er ikke den eneste!
tidligere deltaker, Helt sjef!

Les mer om Treff meg!, Helt sjef! og UMM på nettsiden for UMM mestring.no/umm.

Om UMM-prosjektet (2012–2014)

Unge funksjonshemmede (UF) var prosjekteier. Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) har vært medeier og utfører.

Prosjektet ble finansiert av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering og NK LMH. Akershus universitetssykehus HF (Ahus) og Sørlandet sykehus HF har vært pilotsteder for utvikling og utprøving av både lærings- og mestringstilbudene og kompetansehevingsprogrammet.

Arbeidsmåten for lærings- og mestringstilbud (Standard metode)

Lærings- og mestringstilbud skal bidra til styrket mestring og bedre livskvalitet for personer som har langvarige helseutfordringer, og deres pårørende.

Brukerrepresentanter og fagpersoner samarbeider om å planlegge, gjennomføre og evaluere tilbudene. En slik arbeidsmåte sikrer at brukernes behov er i sentrum. Tilbudene foregår hovedsakelig i grupper, noen ganger med individuelle møter.

Å møte andre i liknende situasjon har en stor verdi for personer som har langvarige helseutfordringer, og pårørende.

Les mer om arbeidsmåten

Skrevet av Norunn K. Torheim

 • Publisert: 10. mars 2015.
 • Sist oppdatert: 10. mars 2015.