Publisert

Evaluering: Tilbud for unge, foreldre og fagpersoner godt mottatt

Unge og foreldre som har deltatt på lærings- og mestringstilbudene Helt sjef!, synes det er svært gode tilbud som de vil anbefale til andre i liknende situasjon. Kompetansehevingsprogrammet Treff meg! har bidratt til økt kompetanse om ungdomshelse blant fagpersoner.

Utviklingsprosjektet Ung medvirkning og mestring (UMM)

Den overordnede målsettingen med Ung medvirkning og mestring (UMM) har vært å bidra til økt mestring ved langvarige helseutfordringer i overgangen mellom å være barn, ungdom og voksen.

UMM-prosjektet (2012–2014) har hatt som målsetting å bidra til

 • medvirkning og mestring for ungdom på sentrale arenaer som angår dere liv og helse, som utdanning, yrkesliv, familie og fritid
 • gode overføringer for ungdom fra barne- til voksenorienterte helsetjenester
 • å støtte foreldre og nærstående i deres rolle som foreldre, samt styrke dem i å redefinere sitt ansvar overfor de unges helseutfordringer
 • kompetanseheving for fagpersoner og aktuelle samarbeidspartnere som arbeider sammen med ungdom som har helseutfordringer

Unge funksjonshemmede (UF) var prosjekteier. Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) har vært medeier og utfører. Prosjektet ble finansiert av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering og NK LMH. Akershus universitetssykehus HF (Ahus) og Sørlandet sykehus HF har vært pilotsteder for utvikling og utprøving av både lærings- og mestringstilbudene og kompetansehevingsprogrammet.

Om Treff meg! – kompetansehevingsprogram 

 • Programmet skal bidra til at fagpersoner reflekterer over hvordan de kan legge til rette for gode møter med unge som har langvarige helseutfordringer, og deres foreldre.
 • Målgruppen er fagpersoner med ulik fagbakgrunn i barne- og voksenorienterte tjenester.
 • Programmet består av
 • Sentrale tema er gode møter, overganger, læring i grupper, psykososial utvikling, mestring, livet kjennes tungt, rettigheter og foreldresamarbeid.
 • Programmet kan brukes til faglig fordypning i grupper og individuelt.

Om Helt sjef! – tre lærings- og mestringstilbud

 • Tilbudene skal bidra til å styrke unges mestring av egen helse og bedre deres livskvalitet i ungdomstida og i overgangen til voksenlivet.
 • Målgruppene for de tre tilbudene er
  • ungdom 12–16 år
  • unge voksne 17–26 år
  • deres foreldre
 • Hvert tilbud består av seks gruppebaserte samlinger. En håndbok beskriver form, innhold og pedagogiske verktøy for samlingene, alle med et helsefremmende perspektiv.
 • Sentrale tema er meg som ungdom, hvem er jeg som forelder?, å være god nok – hva er viktig for meg nå?, følelser og sånt, gi og ta – hva er gode relasjoner?, familie og venner, og sjef i eget liv.
 • De tre tilbudene kan gå parallelt eller holdes hver for seg. Tilbudene er ment å gå på tvers av diagnoser, men kan holdes for personer som har samme diagnose. Tilbudene kan inngå i rehabiliteringstilbud.

Jeg føler meg bedre fordi jeg vet at jeg er ikke den eneste!
tidligere deltaker, Helt sjef!

Det er bra å møte fagfolk som snakker et språk som jeg forstår!
tidligere deltaker, Helt sjef!

Les mer om Treff meg!, Helt sjef! og UMM på nettsiden for UMM mestring.no/umm.

Arbeidsmåten for lærings- og mestringstilbud (Standard metode)

Lærings- og mestringstilbud skal bidra til styrket mestring og bedre livskvalitet for personer som har langvarige helseutfordringer, og deres pårørende.

Brukerrepresentanter og fagpersoner samarbeider om å planlegge, gjennomføre og evaluere tilbudene. En slik arbeidsmåte sikrer at brukernes behov er i sentrum. Tilbudene foregår hovedsakelig i grupper, noen ganger med individuelle møter.

Å møte andre i liknende situasjon har en stor verdi for personer som har langvarige helseutfordringer, og pårørende.

Les mer om arbeidsmåten

Om evalueringen

For lærings- og mestringstilbudene Helt sjef! har Rambøll intervjuet delprosjektleder, gruppeledere, brukerrepresentanter og deltakere på pilotstedene. For kompetansehevingsprogrammet Treff meg! har de intervjuet prosjektrådgivere og deltakere og arrangører av fagdager. De har også gjennomgått relevante prosjektdokumenter og spørreskjemaer som var planlagt brukt for å evaluere tilbudene.

Rambøll påpeker i rapporten at evalueringen har noen metodiske begrensninger. Disse er først og fremst knyttet til at evalueringen er basert på et noe begrenset datamateriale når det gjelder deltakernes erfaringer med både Helt sjef! og Treff meg!. Når det gjelder Helt sjef!, tror de ikke resultatet ville blitt betydelig annerledes om de hadde intervjuet flere deltakere. Når det gjelder Treff meg!, kan skjevheten i hvem som har svart, ha påvirket resultatet i positiv retning.

Les mer om resultatene, metode og metodiske begrensinger i selve evalueringsrapporten (pdf).

Rambøll Management Consulting har evaluert utviklingsprosjektet Ung medvirkning og mestring (UMM) på oppdrag for Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH).

Gjennom prosjektet har NK LMH utviklet to typer tilbud

 • lærings- og mestringstilbudene Helt sjef! for ungdom og unge voksne som har langvarige helseutfordringer, og deres foreldre (se faktaboks)
 • kompetansehevingsprogrammet Treff meg! for fagpersoner som møter unge og deres foreldre (se faktaboks)

Last ned Rambølls evalueringsrapport (pdf).

Har bidratt til økt medvirkning og mestring hos ungdom

Hensikten med evaluering har vært å undersøke deltakernes erfaringer med tilbudene, herunder nytte og verdi, om målene i prosjektet (se faktaboks) er oppnådd og hva som er suksesskriterier for langsiktig bærekraft.

Rambøll skriver i evalueringsrapporten at UMM kan vise til gode resultater når det gjelder å bidra til medvirkning og mestring hos ungdom.

Her er Rambølls oppsummering av evalueringens overordnede resultater når det gjelder hvilken verdi Helt sjef! og Treff meg! har hatt for deltakerne:

 • Både unge, foreldre og helsepersonell har opplevd stort utbytte av å delta på tilbudene.
 • Unges deltakelse på Helt sjef! har bidratt til å styrke ungdom og unge voksnes mestring, herunder styrket selvoppfatning, sosial kompetanse, forutsigbarhet og framtidstro.
 • Deltakelsen ser i mindre grad ut til å ha bidratt til gode overføringer for ungdom fra barne- til voksenorienterte helsetjenester. Dette har sammenheng med at overganger i liten grad har vært tema i samlingene [her påpeker de at det er et tema i samlingene dersom man følger håndboka for Helt sjef!, men at pilotstedene ikke har lagt vekt på dette]. Styrking av de unges mestring, kan likevel ha bidratt til å styrke dem i overgangene som venter.
 • Foreldres deltakelse på Helt sjef! har bidratt til å styrke dem i rollen som foreldre til ungdom som har langvarige helseutfordringer. Deltakelsen har særlig medført at foreldre har blitt mer bevisste på den unges ansvar for egen helse. Foreldre har også fått økt bevissthet rundt det å ta vare på egne behov.
 • Treff meg! som kompetansehevingsprogram er utviklet på en måte som helsepersonell anser som relevant. Programmet er egnet til å bidra til refleksjon over egen praksis, og har bidratt til økt kunnskap om ungdom. Deltakerne ser imidlertid ut til i liten grad å ha gjort konkrete endringer i sin praksis.

Viktig for unge og foreldre å møte andre som har liknende utfordringer

Da Rambøll presenterte evalueringsrapporten på erfaringskonferansen for UMM i desember, var budskapet deres at det viktigste for deltakerne på lærings- og mestringstilbudene Helt sjef! har vært å møte andre som har liknende utfordringer som dem selv. Deltakerne har fått delt erfaringer i trygge omgivelser med fokus på mestring og framtid.

Både ungdommer, unge voksne og foreldre har opplevd innholdet i samlingene som interessant og nyttig, selv om noen av temaene har vært vanskelige og såre å snakke om. De har generelt opplevd det som nyttig å bruke de ulike pedagogiske verktøyene i håndboka for Helt sjef!. Verktøyene har bidratt til variasjon og har vært egnet til å skape refleksjon og legge til rette for dialog.

Deltakerne la vekt på at det var nyttig for dem å delta i gruppetilbud istedenfor individuell samtale med en terapeut. Gruppeledernes evne til å skape trygghet i gruppa ser ut til å være avgjørende for å få gode grupper, og deltakerne har gitt svært positive tilbakemeldinger på at det å ha med brukerrepresentanter.

Velegnet til refleksjon hos fagpersoner, men lite kunnskapsdeling i etterkant

Fagpersoner som har gjennomgått hele eller deler av refleksjonsfilmen i kompetansehevingsprogrammet Treff meg! på fagdag om ungdomshelse, gir generelt gode tilbakemeldinger på programmet. Evalueringen bekrefter at det er behov for økt kompetanse om ungdomshelse blant helsepersonell i både primær- og spesialisthelsetjenesten.

Fagpersoner opplever at filmene gjengir gjenkjennbare situasjoner. Budskapet kommer fram på en effektiv måte – satt på spissen, men godt balansert. Film anses å være en kommunikasjonsmåte som huskes godt. Fagpersonene synes refleksjonsspørsmålene er godt formulert, og de bidro til gode diskusjoner i grupper. Spørsmålene bidro også til refleksjon over egen (og kollegers) praksis i etterkant. Det ser imidlertid ut til at det har foregått lite formell kunnskapsdeling i etterkant av fagdagene. Faglunsjer ser ut som egnet forum for å ta opp Treff meg!.

Anbefalinger for videre arbeid lokalt og hos NK LMH

Rambøll trekker fram at håndboka for Helt sjef! inneholder mye viktig informasjon knyttet til videre implementering av Helt sjef!. Nettsidene som er utviklet til Treff meg!, ser ut til å ha blitt relativt lite brukt foreløpig. De som har brukt nettsidene, gir generelt gode tilbakemeldinger.

Basert på evalueringen har Rambøll kommet med noen anbefalinger for videre implementering av Helt sjef! og Treff meg!.

Anbefalinger for Helt sjef!

 • sørge for god forankring i ledelsen der Helt sjef! skal gjennomføres
 • tydeliggjøre ansvar og oppgaver for ulike roller, især gruppelederrollen
 • opprette en egen stilling/rolle med ansvar for administrative oppgaver, dette for å lette gruppeledernes arbeid
 • legge vekt på grundig informasjonsarbeid ved rekruttering av nye enheter/klinikker for gjennomføring av Helt sjef!
 • ved rekruttering av deltakere bør det utarbeides lokale brosjyrer og plakater som kan distribueres på sentrale arenaer der unge og deres foreldre ferdes, som skolehelsestasjon, helsestasjon for ungdom og legekontor, i god tid før planlagt oppstart, aktuelle samarbeidende personell bør informeres personlig, for eksempel helsesøstre
 • legge vekt på å avstemme forventninger til kurset i forsamtalen, her kan også foreldres eget personlige utbytte av å delta i større grad synliggjøres

Anbefalinger for Treff meg!

 • sørge for å spre informasjon om nettsidene og tilhørende fagstoff
 • synliggjøre hvordan filmen kan brukes til intern kompetanseheving som krever relativt lite tid og forberedelse, og ikke kun i forbindelse med en fagdag, en anledning kan være interne seminarer eller avdelingsmøter, der filmen vises, etterfulgt av gruppediskusjon rundt refleksjonsspørsmålene
 • forplikte ledere til å arbeide med å implementere kunnskapen i praksis
 • utvikle plakater eller sjekklister over praktiske tips som kan henges opp i sykehusenes lokaler, det ser ut til å være særlig behov for slikt materiell knyttet til unges rettigheter og praktiske tips for gode møter med ungdom
 • undersøke muligheten for å gjøre kurset tellende for ulike faggrupper, dette kan bidra til å sikre deltakelse fra en større bredde blant helsepersonell, som for eksempel leger
 • for å i større grad nå alt helsepersonell som har behov for kompetanseheving, kan det vurderes om Treff meg! skal inngå som en del av de obligatoriske kursrekker for nyansatte ved helseforetak

NK LMHs planer for videre arbeid

Siw Bratli
Leder ved NK LMH, Siw Bratli, vil følge opp funnene i evalueringsrapporten.

– Evalueringen bekrefter at vi har utviklet tilbud som er nyttige for målgruppene. Måten vi jobber på, med brukerne involvert i hele prosessen, har helt klart bidratt til dette, sier leder ved NK LMH, Siw Bratli.

– Evalueringen peker på forbedringsområder. Vi vil gå gjennom funnene i evalueringen og anbefalingene fra Rambøll og se hva vi eventuelt må oppdatere i håndboka for Helt sjef! og på nettsidene for Treff meg!. Deretter vil vi jobbe for at flere skal få kjennskap til disse gode tilbudene.

Bratli understreker at fagpersonene som har blitt intervjuet om bruk av Treff meg! og kunnskapsdeling i etterkant, har blitt intervjuet relativt kort tid etter at de deltok på fagdag. Det kan være noe av forklaringen på at det ikke hadde foregått noen kunnskapsdeling da intervjuene ble gjennomført. NK LMH vil likevel legge til rette for at det skal være enklere å bruke filmene og tilhørende fagressurser på nettsiden mestring.no/umm i etterkant av for eksempel fagdager.

NK LMH vil også se på mulighetene for å søke eksterne midler for å kunne jobbe mer med å få flere til å ta i bruk tilbudene og kunne tilby faglig støtte til dem som ønsker det.

Last ned Rambølls evalueringsrapport (pdf).

 

Skrevet av Norunn K . Torheim med utgangspunkt i evalueringsrapporten og Rambølls presentasjon av rapporten på evalueringskonferansen for UMM 5. desember 2014.

 • Publisert: 10. februar 2015.
 • Sist oppdatert: 8. juli 2020.