Publisert

Kartlegging av kommunale tilbud

Kommunene har en sentral rolle i å tilby befolkningen informasjon, undervisning og veiledning for å forebygge og håndtere helseutfordringer. Vi har gjort en gjennomgang av kommunale nettsider for å få et innblikk i hva som tilbys i regi av kommunene.

I januar undersøkte vi ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) nettsidene til alle norske kommuner. Vi fant at de fleste kommuner har informasjon om lærings- og mestringstilbud på egne nettsider. Å få oversikt over hvilke tilbud den enkelte kommune har, kan imidlertid være utfordrende. Kartleggingen har resultert i en liste med lenker til noen utvalgte kommuner i hvert fylke der vi finner ulike typer av lærings- og mestringstilbud. Hensikten med listen er å vise til bredden av kommunale tilbud og formidle idéer de som skal sette i gang tilbud i andre kommuner.

Ulike benevnelser og ulike arenaer

Ifølge nettsidene tilbyr kommunene i varierende grad individuelle og gruppebaserte lærings- og mestringstilbud. De benevnes imidlertid forskjellig og omtales som individuell eller gruppebasert veiledning, undervisning eller oppfølging, diagnosebaserte kurs (diabeteskurs), tematiske kurs (mestringskurs), «skoler» (pårørendeskole, demensskole) med mer. Tilbudene finnes i ulike avdelinger og enheter innen helse og omsorg, helse og mestring, rehabilitering, fysio- og ergoterapi, psykisk helse og rus, frisklivssentraler, friskliv- og mestringssentre, lærings- og mestringsenheter med mer.

Hvilke tilbud?

Mange kommuner har lærings- og mestringstilbud innen psykisk helse og rus; i første rekke individuelle tilbud, men også enkelte gruppetilbud, inkludert tilbud til pårørende. Omkring 60 % av kommunene har en frisklivssentral eller en enhet som benevnes Friskliv og mestring eller Friskliv, læring og mestring. En del av disse har ett eller flere tilbud knyttet til generell forebygging (fysisk aktivitet, kosthold, tobakk/snus og søvn), mens andre har et bredere tilbud knyttet til å håndtere helseutfordringer. Eksempler på slike tilbud er kurs i depresjonsmestring (KiD), kurs i belastningsmestring (KiB), «Tankevirus» og «Hverdagsglede». Av diagnoserelaterte tilbud finner vi tilbud til personer med kreft, diabetes, hjertesvikt, kols, smerte og utmattelse. Mange kommuner, både med og uten frisklivssentral/enhet for friskliv og mestring, har tilbud via kreftkoordinator og demenskoordinator. Enkelte steder oppgis det at de samarbeider om tilbudene.

Mer informasjon

Ønsker du å lese mer om hvilke tilbud som finnes i kommunene, finner du mer informasjon her. Listen over de utvalgte kommunene inkluderer både individuelle tilbud og tilbud i gruppe. Oversikten gir informasjon om ulike tilbud som finnes på kommunenes nettsider, men er ikke uttømmende. Den beskriver heller ikke omfanget av aktivitet, for eksempel hvor hyppig tilbudene gis eller hvor lenge de varer.

Tekst: Kari Hvinden, spesialrådgiver ved NK LMH

  • Publisert: 9. mars 2023.
  • Sist oppdatert: 22. mars 2023.