Publisert

Last ned notat fra utredning av ansvars- og oppgavedeling

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) leverte i juni notatet «Utredning av ansvarslinjer og oppgavedeling for lærings- og mestringstjenester i spesialisthelsetjenesten» til Helsedirektoratet. Nå kan du laste ned og lese notatet.

– Notatet er positivt mottatt i Helsedirektoratet. Vi håper både fagmiljøet og helsepolitiske myndigheter finner dette arbeidet informativt og nyttig, sier konstituert leder ved NK LMH, Siw Bratli.

– Notatet tjener som et grunnlagsdokument i eventuelt videre arbeid med å utvikle en veileder som omhandler fagområdet læring og mestring.

Last ned notatet (pdf, åpnes i nytt vindu).

Notatets sammendrag

Hensikt

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) har på oppdrag fra Helsedirektoratet utarbeidet dette notatet der vi belyser ansvarslinjer og oppgavedeling for aktører i spesialisthelsetjenesten knyttet til lærings- og mestringstjenester. Vi har også sett på sammenhengen mellom oppgaver og gjeldende føringer gitt i dokumenter fra Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene.

Gjennomføring

For å hente inn opplysninger knyttet til organisatoriske aspekter ved feltet læring og mestring i spesialisthelsetjenesten, har vi gått gjennom ulike sentrale dokumenter og samlet inn data via en spørreundersøkelse blant ledere innen feltet. For å synliggjøre tjenestenes oppgaver, har vi beskrevet mandatene for nasjonale og regionale funksjoner i feltet, i tillegg til lærings- og mestringssentrenes oppgaver.

Mandater, oppgaver og organisering

NK LMHs ansvar er avgrenset til lærings- og mestringsfeltet, mens regionale funksjoners mandat er knyttet til å støtte opp om helseforetakenes oppgave med å ivareta pasient- og pårørendeopplæring generelt. Mandatene for nasjonal og regionale funksjoner overlapper på enkelte områder. Blant annet inngår oppgaver som omhandler utviklings- og kvalitetsarbeid knyttet til lærings- og mestringstjenester i mandatene for begge nivåer. Vi mener dette kan være hensiktsmessig fordi det bidrar til å støtte opp om nasjonale målsettinger og satsingsområder, fra respektive ståsteder. Enkelte oppgaver har likevel en klar nasjonal karakter.

Det foreligger ingen formelle organisatoriske linjer mellom NK LMH og regionale funksjoner, lærings- og mestringssentre ved helseforetakene, eller kommunale lærings- og mestringstjenester. NK LMH har en faglig referansegruppe med representanter fra regionale helseforetak, kommunesektorens organisasjon (KS), brukerorganisasjoner, høgskoler og universitet, lærings- og mestringstjenester i kommune- og spesialisthelsetjeneste samt andre nasjonale kompetansetjenester.

Dokumentene fra departementet og direktoratet til de regionale helseforetak har de siste årene inneholdt mindre konkrete omtaler av pasient- og pårørendeopplæring og lærings- og mestringssentre enn foregående års dokumenter. Samtidig har de regionale helseforetakenes dokumenter til helseforetakene blitt mer konkrete når det gjelder pasient- og pårørendeopplæring og lærings- og mestringssentrenes oppgaver.

Lærings- og mestringssentrenes mandater varierer både mellom regionene, mellom helseforetakene og også innad i helseforetak. Dette gir regionsvise ulikheter i tjenestene, med variasjoner i prioriteringer, ansvarslinjer og oppgavedeling.

Per juni 2013 finnes det lærings- og mestringssentre ved alle helseforetakene og i noen private sykehus. Personalressurser knyttet til lærings- og mestringssentrene i spesialisthelsetjenesten utgjør i overkant av 100 årsverk, fordelt på til sammen rundt 160 personer.

Noen helseforetak har lærings- og mestringssentre ved hvert av sykehusene. Andre har ett senter med mindre enheter ved lokale sykehus. Andre igjen har ikke et senter, men en funksjon som består av fagpersoner med kompetanse innen feltet. Det som er likt, er forankringen i arbeidsmåten ved lærings- og mestringssentrene som bygger på brukermedvirkning og sidestilling av fag- og erfaringskunnskap.

Hvilket nivå lederne ved lærings- og mestringsentrene er plassert på, synes ikke å være avgjørende for i hvilken grad de er tilfredse med rammene for virksomheten. Lærings- og mestringssentrene fungerer som helsepedagogiske ressurssentre og bidrar til kvalitetssikring av lærings- og mestringstilbudene i sykehusene. Det er klinikkenes ansvar å sørge for at pasient- og pårørendeopplæring og lærings- og mestringstilbud gjennomføres for pasienter og pårørende.

Samarbeid med kommunene

I kjølvannet av samhandlingsreformen utvides lærings- og mestringsvirksomheten til også å gjelde kommunale tjenester.

Vi har gått gjennom samtlige samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommuner, for å definere i hvilken grad det foreligger delavtaler om lærings- og mestringstjenester. Vi kan si at det i stor grad foreligger slike avtaler. Gjennomgangen viser at alle nå har oppfylt krav om å inngå samarbeidsavtaler. Den viser imidlertid ikke hvorvidt avtalene er konkretisert i handling. Det får vi et bilde av gjennom svarene fra spørreundersøkelsen som viser at cirka 20 av lærings- og mestringssentrene samarbeider med omkring 190 av landets kommuner og bydeler. Samhandlingen er knyttet til gjennomføring av konkrete lærings- og mestringstilbud, helsepedagogisk opplæring for ansatte i kommunene og ulike typer prosjektsamarbeid, nettverksarbeid og samarbeidsgrupper. Det å ha konkrete og detaljerte samarbeidsavtaler fungerer godt.

Få sentrale føringer og variasjon i tjenestene

Ulikheter i befolkningsgrunnlag, geografiske avstander og tilgjengelige ressurser har betydning for tilrettelegging og samordning av pasient- og pårørendeopplæring og lærings- og mestringstjenester. Det er derfor nødvendig med fleksibilitet for å løse oppgaver knyttet til pasient- og pårørendeopplæring og lærings- og mestringstjenester.

Oppbyggingen og videreutviklingen av feltet læring og mestring mangler et overordnet styringsdokument eller en veileder. Notatet belyser hvordan generelle føringer i dokumenter fra departement og direktorat tolkes og konkretiseres ulikt i helseregionene og bidrar til variasjon. Et sentralt spørsmål som notatet reiser, er hvordan liten grad av sentrale føringer og mangelfull samordning og tilrettelegging, påvirker muligheten for å sammenlikne tjenester og tilbud for å finne ut hva som skal til for å få best mulig kvalitet på tjenestene.

Notatet tjener som et grunnlagsdokument i eventuelt videre arbeid med å utvikle en veileder som omhandler fagområdet læring og mestring. Alle respondentene, så nær som to, har svart at de mener det er behov for en veileder for læring og mestring i helsetjenesten.

Last ned hele notatet (pdf, åpnes i nytt vindu).

  • Publisert: 23. august 2013.
  • Sist oppdatert: 6. desember 2018.