Publisert

Litteraturstudie om tilbud for pårørende

En prosjektgruppe er nå i gang med å gjennomgå forskningen på effekt og utbytte av å delta i ulike typer lærings- og mestringstilbud for pårørende.

Når personer rammes av sykdom, har dette store konsekvenser også for pårørendes livskvalitet og helse. Vi har i dag en god del kunnskap om pårørendes utfordringer og situasjon. En del pårørende får tilbud om å delta i ulike tilbud med mål om læring og mestring, men vi har lite forskningsbasert kunnskap om deres opplevelse av utbytte eller effekt av disse tilbudene over tid.

Tema for litteraturgjennomgangen

I litteraturgjennomgangen vil det inkluderes forskning som er gjort på tilbud for både barn, unge og voksne som pårørende. Studien vil oppsummere kunnskapsgrunnlaget for følgende problemstillinger:

 1. Hva rapporteres av effekt og utbytte fra ulike typer tilbud med mål om læring og mestring for pårørende til personer som lever med helseutfordringer (både individuelle og gruppebaserte)?
 2. Hvordan beskriver pårørende utbytte fra deltakelse?
 3. Hvordan evalueres tilbudene?

Prosjektsamarbeid

Prosjektgruppen  kan vise til solid og bred kompetanse fra både fag-, forsknings- og brukermiljø:

 • Kari Bøchmann (psykologspesialist/spesialrådgiver Nordlandssykehuset)
 • Inger Hagen (Landsforeningen for pårørende innen psykiatri – LPP)
 • Eli Valås (spesialpedagog/rådgiver Lærings- og mestringssenteret Nidaros DPS)
 • Karen Therese Sulheim Haugstvedt (spesialrådgiver/forsker Akershus universitetssykehus)
 • Kari Fredriksen (leder for Lærings- og mestringssenteret Stavanger universitetssykehus)
 • Inger Johanne Bergerød (PhD-student Universitetet i Stavanger og koordinator for Nasjonalt nettverk for pårørendeforskning)
 • Andrè Vågan (seniorforsker NK LMH)
 • Una Stenberg (prosjektleder og seniorforsker NK LMH)

– Vi har brukt mye tid nå i starten av prosjektet på å gjennomføre de systematiske søkene etter litteratur da det har vært krevende å finne fram til studiene i jungelen av forskningslitteratur. Nå er vi i mål med dette, og hele prosjektgruppen er godt i gang med å gå igjennom hver sin del av materialet før vi etter jul skal oppsummere hovedfunnene og starte med skrivingen, forteller prosjektleder Stenberg.

Del av et større kunnskapsgrunnlag

Dette er den fjerde og siste systematiske gjennomgangen NK LMH har valgt å prioritere for å få en grundig oversikt over hva som finnes av internasjonal forskning på utbytte av deltakelse i lærings- og mestringstilbud.

Med dette får vi etablert et tydeligere kunnskapsgrunnlag for videre forsknings- og utviklingsarbeid innen feltet.

Tekst: Una Stenberg

 • Publisert: 18. desember 2018.
 • Sist oppdatert: 19. desember 2018.