Publisert

Nytt frå andre, februar 2017

Nytt frå andre

 

På Nytt-frå-andre-sidene våre finn du saker frå andre der vi ikkje har gjort noko redaksjonelt arbeid anna enn å lenke vidare til andre. Dette er saker vi finn via medieovervakar eller tips vi får på e-post.

Ikke god nok oppfølging av ungdom som avbryter videregående

Riksrevisjonens undersøkelse fra 2016 avdekker mangler ved fylkeskommunens og NAVs oppfølging. -Det rammer særlig ungdom med psykiske utfordringer, sier avdelingsdirektør i Riksrevisjonen.
napha.no

Unges bruk av antidepressiva fortsetter å øke

Bruk av antidepressive midler fortsetter å øke, særlig hos unge jenter.
dagensmedisin.no

Krav til spesialisering for leger i kommunene

Leger som ansettes i eller inngår avtale med kommunen fra 1. mars 2017 må være spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering.
helsedirektoratet.no

Erfaringsmedarbeidere bidrar til økt tillit til tjenestene

To av de som har vært tett på forskningen som førte frem til den nye rapporten om brukernes opplevelser av samarbeid med erfaringsmedarbeidere, er Tommy Lunde Sjåfjell og Marit Borg, begge ansatt ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN). De kan fortelle om et spennende år som ledet fram til den ferdige rapporten.
erfaringskompetanse.no

Kunsten å snakke med en lege

Funksjonshemmede barn får lettere hjelp når foreldrene tilhører samme sosiale klasse som legestanden, hevdes det i ny doktorgrad.
sykepleien.no

-Forskningsprogrammer må ta utgangspunkt i folks behov

Vi har gitt innspill til ny forskningssatsing på arbeids- og velferdsområdet og vår erfaring gjennom de siste ti år er at forskningen og de eksisterende forskningsprogrammer i for liten grad tar utgangspunkt i og treffer brukernes og de pårørendes behov.
erfaringskompetanse.no

Første statusrapport om hjernehelse i Norge

Mange mennesker har nedsatt livskvalitet på grunn av ulike tilstander knyttet til hjernehelse. Pasientene er en sammensatt gruppe som ofte har behov for tjenester knyttet til somatisk, psykisk, kognitiv og sosial fungering.
helsedirektoratet.no

Pasienter misfornøyde med legers kommunikasjon

– I vårt fylke kunne vi med enkle grep for å forbedre kommunikasjon og informasjon til pasienter og brukere ha halvert antallet henvendelser til oss, sier Lisa Refsnes, pasient- og brukerombud i Sogn og Fjordane.
dagensmedisin.no

 Hvorfor skal pasienten medvirke i forskning?

Pasientmedvirkning er en sentral del av utformingen av helsepolitikken. I dag stilles det krav til pasientmedvirkning også i forskningen. Pasienters og brukeres erfaringer skal anerkjennes og bidra til å skape praksisrelevant kunnskap. I Forskningsrådets utlysninger må man begrunne hvorfor man eventuelt ikke velger å involvere tjenestebrukere. Men hvordan påvirker brukermedvirkning forskningsprosessen?
tidsskriftet.no

Nytt nettsted for pårørende!

Det nye nettstedet Pårørendesenteret.no presenterer samlet informasjon og kunnskap og tilbyr direkte kontakt. I en egen karttjeneste kan pårørende også søke seg videre til tilbud der de bor.
napha.no

 

  • Publisert: 14. februar 2017.
  • Sist oppdatert: 20. desember 2021.