Publisert

Nytt notat: Kartlegging av helsepedagogiske tilbud i spesialisthelsetjenesten

Kartlegging av helsepedagogiske tilbud mai 2015

NK LMHs kartlegging av helsepedagogiske tilbud i 18 helseforetak viser at det er noen likheter, men også at det fremdeles finnes betydelig variasjon, i de helsepedagogiske tilbudene som gis.

Tone Nøren og André Vågan sammen med forsiden av notatet fra kartleggingen.
Spesialrådgiver Tone Nøren og seniorforsker André Vågan ved NK LMH har kartlagt helsepedagogiske tilbud i spesialisthelsetjenesten. Resultatene kan du lese om i notatet som du kan laste ned i pdf her.

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) har kartlagt helsepedagogiske tilbud i helseforetakene. Kartleggingen er gjort som ledd i arbeidet med satsingsområdet helsepedagogikk i strategiperioden 2014–2016, der NK LMH ønsker å utarbeide og formidle kunnskapsbaserte faglige anbefalinger for helsepedagogiske tilbud innen lærings- og mestringstjenesten. Anbefalingene skal si noe om hvordan helsepedagogiske tilbud bør utformes for å støtte opp under den kompetansen fagpersoner og brukerrepresentanter har behov for i planlegging, gjennomføring og evaluering av lærings- og mestringstilbud.

Likheter

Kartleggingen viser at flesteparten av lærings- og mestringstjenestene i helseforetakene som arrangerer helsepedagogisk tilbud, evaluerer tilbudene både skriftlig og muntlig. De fleste beskriver dessuten at de kombinerer tradisjonell undervisning/forelesning med studentsentrerte arbeids- og undervisningsformer (for eksempel gruppearbeid). Det er også visse likhetstrekk når det gjelder forventet læringsutbytte, tema/innhold og hvilke teoretiske perspektiver som vektlegges. Over halvparten av de helsepedagogiske tilbudene er opptatt av at deltakere skal få kunnskap om brukermedvirkning, helsepedagogikk, pedagogikk, gruppeledelse og kommunikasjon. Dette reflekteres gjennom at flertallet av tilbudene har kommunikasjon, brukermedvirkning, gruppeledelse og pedagogikk som sentrale tema. Disse temaene samsvarer langt på vei med NK LMHs veileder for helsepedagogisk kompetanseutvikling. Veilederen beskriver både arbeids- og undervisningsformer, innhold/emner og ønsket læringsutbytte.

Variasjon

Samtidig som det er likheter, ser vi stor variasjon mellom tilbudene på flere områder. Dette gjelder tilbudenes overordnede mål, målgruppe, tilbudenes omfang, varighet og organisering, hvilke fagpersoner som medvirker og tilbudenes forankring i organisasjonen. Variasjonen kan skyldes at utgangspunktene for utvikling og etablering av tilbud er veldig forskjellig. Tilbudene har trolig blitt etablert med bakgrunn i lokale behov. Det er rimelig å anta at tilbudene også er farget av den kompetansen som er tilgjengelig lokalt. Økonomi er trolig også en faktor som kan ha påvirket omfang og gjennomføring av tilbudet. Naturlig nok vil innholdet og dybden i tilbudene variere da lengden på tilbudene varierer fra én til 13 kursdager.

Standard metode og langvarige helseutfordringer?

Vi finner også at arbeidsmåten for lærings- og mestringstilbud – standard metode – samt langvarige helseutfordringer i liten grad ser ut til å tematiseres i de helsepedagogiske tilbudene. Kartleggingen gir imidlertid ikke grunnlag for å hevde at standard metode og langvarige helseutfordringer ikke blir presentert og diskutert. Samtidig kan vi heller ikke utelukke at man i mange tilfeller tematiserer dette i liten grad. Det vi kan si er at de i liten grad nevnes eksplisitt i svarskjemaene for kartleggingen.

Utgangspunkt for videre arbeid

Den overordnede hensikten med satsningsområdet helsepedagogikk ved NK LMH er å bidra til lærings- og mestringstilbud av god kvalitet for personer som lever med langvarige helseutfordringer, og deres pårørende, samt å bidra til brukermedvirkning på systemnivå. Kartleggingen peker på behovet for å videreutvikle og kvalitetssikre helsepedagogiske tilbud. Den gir oss et utgangspunkt for videre arbeid med satsningsområdets mål om å utarbeide og formidle kunnskapsbaserte faglig anbefalinger for helsepedagogiske tilbud innen lærings- og mestringstjenesten. Resultatene viser at tilbudene på noen områder er i samsvar med NK LMHs veileder for helsepedagogisk kompetanseutvikling. På andre områder, derimot, finner vi stor variasjon. Kartleggingen kan tjene som bakgrunnsdokument for å blant annet utvikle forskningssøknader og utviklingsprosjekter knyttet til helsepedagogisk virksomhet.

Skrevet av seniorforsker André Vågan og spesialrådgiver Tone Nøren.

  • Publisert: 2. juni 2015.
  • Sist oppdatert: 21. desember 2022.