Publisert

Nytt prosjekt: dokumentasjonssystem og kvalitetsindikatorar for lærings- og meistringstenestene

Prosjektgruppe Kari Eika mai 2015

Gode dokumentasjonssystem er ein føresetnad for å synleggjera lærings- og meistringstenesta, styrke kunnskapsgrunnlaget og sikre god styringsinformasjon. NK LMH vil saman med lærings- og meistringsfeltet arbeide for å betre dokumentasjonssystema og vurdere kva som kan vera eigna indikatorar for kvalitet og aktivitet.

Prosjektgruppe Kari Eika mai 2015
Det er etablert ei prosjektgruppe for prosjektet. Den var samla på NK LMH 28. mai. Til stades på møtet var, frå venstre, Maria Ljungløf, Helse Førde HF, Bente Berg, NK LMH, prosjektleiar Kari H Eika, NK LMH, Mirjam Smedsrød, Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring, Helse Sør-Øst RHF, og Anne Hellum, Stab samhandling og internasjonalt samarbeid, Oslo universitetssykehus HF (OUS). Tora-Lovise Kvande, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN), Tove Lill Falstad, Helgelandssykehuset HF og Toril Kvisvik, Helse Møre og Romsdal HF, deltok på møtet via telefon. Foto: Kari Hvinden, NK LMH.

Lærings- og meistringstenesta ikkje er godt dokumentert i dag, og vi manglar god oversikt over kva som finst av registerdata om tenesta.

Gjennom forskings- og utviklingsprosjektet Styringsinformasjon for lærings- og meistringstenestene – dokumentasjonssystem og kvalitetsindikatorar vil Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) ta initiativ til, legge til rette for og koordinere eit landsdekkande nettverk i lærings- og meistringstenesta.

Nasjonalt nettverk på tvers av helseføretaka

Nettverket skal ha som siktemål at vi får ein god og einskapleg registreringspraksis, og at registerinformasjon om lærings- og meistringstenesta er tilgjengeleg og blir etterspurt til kvalitetssikring, fagutvikling, styring og forsking.

Nettverket skal bidra til god dialog og godt samarbeid om dokumentasjonssystem og økonomisk-administrative styringsverkemiddel som understøttar velfungerande lærings- og meistringstenester, på tvers av helseføretaka. Vidare skal nettverket innanfor lærings- og meistringsfeltet bidra fagleg inn i Helsedirektoratet sitt arbeid med eit nasjonalt system for kvalitetsindikatorar, og vil særleg sjå på korleis brukarerfaringar kan vektleggast i dette arbeidet.

Nyttig òg for kommunane

Prosjektet gjeld i fyrste omgang spesialisttenesta. Det er likevel eit mål at resultata i prosjektet skal vere nyttige i utbygginga av den kommunale lærings- og meistringstenesta og i arbeidet med å betre samhandlinga mellom tenestenivåa.

Prosjektgruppe på plass

NK LMH har oppretta ei prosjektgruppe som no har hatt sitt fyrste møte. Gruppa består av

  • Maria Ljungløf, Helse Førde HF
  • Tora-Lovise Kvande, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)
  • Tove Lill Falstad, Helgelandssykehuset HF
  • Anne Hellum, Stab samhandling og internasjonalt samarbeid, Oslo universitetssykehus HF (OUS)
  • Mirjam Smedsrød, Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring, Helse Sør-Øst RHF
  • Toril Kvisvik, Helse Møre og Romsdal HF
  • Bente Berg, NK LMH
  • Kari H Eika, NK LMH (prosjektleiar)

Det var god stemning på møtet og stort engasjement. Gruppa var samstemte om utfordringane som prosjektet skal ta tak i, og at kartlegging av registreringspraksis i dag er det vi bør ta fatt på fyrst. Planen er òg å byggje vidare på allereie etablerte nettverk rundt om i landet, når ein skal etablere eit nettverk for arbeidet.

Tidsramme

Prosjektet varar ut 2016.

Skrive av Kari H Eika, seniorforskar ved NK LMH og leiar for prosjektet

  • Publisert: 29. mai 2015.
  • Sist oppdatert: 29. mai 2015.