Publisert

Nytt prosjekt med mål om å skape et felles teori- og begrepsgrunnlag

I vårt arbeid med å styrke kunnskapsgrunnlaget for lærings- og mestringstjenester, har NK LMH nå samlet et knippe forskere fra sentrale fag- og kompetansemiljøer som skal bidra til å skape et felles teori- og begrepsgrunnlag for fagområdet læring og mestring.

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) og ulike fag- og kompetansemiljøer på feltet har lenge arbeidet med å utdype sentrale begreper og løfte fram relevant teori. Det er imidlertid ikke gjennomført en overordnet diskusjon med sentrale fag- og kompetansemiljø i de ulike regionene om hva som er feltets kunnskapsområde. Det er behov for å samle, tydeliggjøre og beskrive sentrale teorier og begreper for fagområdet læring og mestring innen helse.

Resultatene fra det nylig igangsatte prosjektet vil bidra til å forankre lærings- og mestringspraksis i et teoretisk grunnlag. Arbeidet skal munne ut i en rapport og i vitenskapelige artikler.

Samler ulike fag- og kompetansemiljøer

13. januar i år hadde prosjektgruppa som skal jobbe med å beskrive sentrale teorier og begreper for fagområdet læring og mestring innen helse sitt første møte. Disse er med i prosjektgruppa: Cathrine Arntzen , Universitetet i Tromsø, Andre Vågan, NK LMH, Marit By Rise, NTNU, Ann Britt Sandvin Olsson, NK LMH, Trude Haugland (forsker blant annet på å leve med kreft og jobber med en kunnskapsoppsummering knyttet til nytte og relevans av forskning på helserelatert livskvalitet), Høyskolen Diakonova og Jan Grue, Universitetet i Oslo. Eva Langeland, Høgskolen i Bergen, er også med i gruppa, men var ikke tilstede på det første møtet.

Arbeidsgruppa som jobber med sentrale teorier og begreper
Arbeidsgruppa som jobber med sentrale teorier og begreper

Prosjektarbeidet vil ta utgangspunkt i og bygge videre på arbeid som allerede foreligger fra de ulike fag- og kompetansemiljøene. Deltakerne i prosjektgruppa er således viktige bidragsytere både i kraft av den kompetansen hver og en besitter og deres tilknytning til ulike fagmiljø.

Prosjektets resultater retter seg mot fagpersoner og brukerrepresentanter som er involverte i lærings- og mestringstilbud i kommuner og helseforetak (primær målgruppe). Det retter seg også mot forskere, undervisningspersonell og studenter med interesse for fagområdet læring og mestring, samt ledere i helse- og omsorgstjenesten, politikere og byråkrater (sekundær målgruppe).

Bidra til likeverdige og kvalitetsmessig gode tilbud

Overordnet hensikt med prosjektet er å bidra til likeverdige og kvalitetsmessig gode lærings- og mestringstilbud for brukere og pasienter med langvarige helseutfordringer og deres pårørende. Et felles teori- og begrepsgrunnlag er et viktig steg på veien mot en felles forståelse for hva som gir god kvalitet innen læring og mestring. Resultatene fra dette prosjektet er ett av flere bidrag inn i NK LMHs satsningsområde kunnskapsgrunnlag.

Vi er glade for det samarbeidet som nå er igangsatt om å skape et felles teori- og begrepsgrunnlag. Det første prosjektmøtet bar preg av engasjement og gode diskusjoner, som ledet til viktige avklaringer og avgrensninger. Nå ser vi fram til den videre arbeidsprosessen og har som mål å forfatte et tilgjengelig og nyttig grunnlagsdokument for involverte i fagområdet læring og mestring. Arbeidet med rapporten forventes ferdigstilt innen slutten av dette året.

Skrevet av Andrè Vågan, seniorforsker og prosjektleder og
Ann Britt Sandvin Olsson, spesialrådgiver og prosjektmedarbeider

  • Publisert: 29. januar 2016.
  • Sist oppdatert: 7. juli 2023.