Publisert

Nytt SMIL-nettverk i regi av NK LMH

Ellen Østberg. Foto: Gunder Christophersen, BarnsBeste.

NK LMH vil drifte et nasjonalt nettverk for fagpersoner og brukerrepresentanter som jobber med lærings- og mestringstilbudet SMIL – styrket mestring i livet. SMIL-tilbudet retter seg mot barn og unge som er pårørende.

I desember 2014 arrangerte Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) erfaringsseminar for lærings- og mestringstilbudet SMIL – styrket mestring i livet (se faktaboks om tilbudet under). Deltakerne på seminaret var svært fornøyde med samlingen og ønsker å være med i et nettverk og møtes årlig. Dette er et ønske NK LMH etterkommer.

Ellen Østberg som tidligere har vært prosjektleder for implementeringsfasen av SMIL ved NK LMH, skal drifte SMIL-nettverket på vegne av NK LMH.

For dem som er eller skal i gang med SMIL-tilbud

SMIL-nettverket er åpent for alle som har etablert, eller vil etablere, SMIL-tilbud i kommune eller helseforetak, i samhandling mellom helseforetak og kommune eller i interkommunalt samarbeid.

Nettverket har fått sin egen side her på mestring.no.

NK LMH vil sammen med dem som deltok på seminaret i desember, utarbeide et mandat for nettverket. Mandatet blir deretter presentert her på mestring.no.

Vil oppdatere SMIL-guiden

– På samlingen kom det innspill om at guiden for SMIL må oppdateres, noe NK LMH allerede har planlagt i etterkant av det som kom fram i evalueringsrapporten for SMIL i fjor, sier leder ved NK LMH Siw Bratli. Hun var tidligere prosjektleder for utviklingsfasen av SMIL.

Ellen Østberg legger til at det er viktig at de som bruker guiden, sender NK LMH forbedringsforslag, slik at den blir best mulig for dem som skal bruke den.

Send e-post til ellen.ostberg[at]diakonsyk.no dersom du vil være med i nettverket eller har innspill til SMIL-guiden (bytt ut [at] med @ når du sender e-post).

Om SMIL – styrket mestring i livet – gruppetilbud for barn og unge

SMIL, 4 bilder av barn og ungeGruppetilbudet SMIL – styrket mestring i livet – retter seg mot barn og unge som har foreldre som har psykiske og/eller rusrelaterte helseutfordringer, og deres familier.

SMIL er et forebyggende og helsefremmende tiltak. Læring og styrket mestringsopplevelse gjennom felles aktivitet, lek og samtale, står i sentrum for tilbudet.
SMIL-gruppene har vanligvis 6–8 deltakere og er et trygt sted for samvær og samtale. Barna og de unge blir sett, hørt og tatt på alvor, og deres egne ressurser løftes fram. Samtaler og aktivitet blir tilpasset deltakernes alder og gruppesammensetningen.

SMIL skal gi økt kunnskap om psykiske lidelser og rusproblemer og hvordan det kan påvirke familien. Det er en forutsetning at foreldrene støtter opp om barnas deltakelse. I SMIL inngår også familiesamlinger og foreldretreff. Det er en målsetting å styrke relasjonen mellom foreldre og barn gjennom større grad av gjensidig åpenhet, innsikt og forståelse. Fokus her er å bistå foreldrene i å innta barnas perspektiv, samt å støtte og veilede foreldrene i deres rolle.

Som for alle lærings- og mestringstilbud, er brukermedvirkning et grunnleggende prinsipp i SMIL. Personer som har relevant erfaringskompetanse samarbeider med fagpersoner om å planlegge, gjennomføre og evaluere tilbudene. Brukerrepresentantene må ha relevant og bearbeidet egenerfaring, være personlig egnet og ha egnet formidlingskompetanse.
Tilbakemeldinger fra tidligere SMIL-deltakere:

Der var fint å dele – alle hadde samme ord.

(jente 12 år)

Jeg skjønte at det ikke bare var meg.
(gutt 11 år)

SMIL er utviklet av Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) i samarbeid med spesialist- og kommunehelsetjenesten og aktuelle bruker- og interesseorganisasjoner. SMIL har en grunnstruktur som gir rom for fleksibilitet og lokale tilpasninger.

I 2010 og 2011 ga NK LMH ut prosjektmidler til lærings- og mestringssentre i helseforetak som ville sette i gang SMIL-tilbud i samarbeid med kommuner.
SMIL-tilbud finnes i dag over hele landet.

SMIL evaluert i 2014

Å treffe andre i liknende situasjon og føle seg mindre alene og å forstå at foreldres sykdom eller vansker ikke er deres skyld, er den største nytten for dem som har deltatt på tilbudet, viser en evalueringsrapport fra SINTEF.
Les om SINTEFs evaluering av SMIL-tilbudet.

 

Skrevet av Norunn K. Torheim

  • Publisert: 14. januar 2015.
  • Sist oppdatert: 29. juni 2020.