Publisert

Kartlegger helsepedagogiske tilbud i spesialisthelsetjenesten

Tone Nøren

Satsingsområdet helsepedagogikk

Tone Nøren
Tone Nøren leder NK LMHs arbeid med satsingsområdet helsepedagogikk.
Arbeidet skal ende opp i kunnskapsbaserte faglige anbefalinger. Kanskje blir de seende slik ut i desember 2016 når strategiperioden er over:
forside-anbefalinger-helsepedagogikk_240

Den didaktiske relasjonsmodellen

Modellen legger vekt på ulike faktorer som er viktige når man planlegger aktiviteter og undervisning, og relasjonen mellom disse faktorene.
ndla.no

Modellen fanger inn:
• Mål
• Innhold
• Deltakerforutsetninger
• Vurdering
• Arbeidsmåter
• Rammefaktorer

Beskrevet av Bjørn Bjørndal og Sigmund Lieberg i 1978.
Kilde: wikipedia.org 

NK LMH er i gang med å kartlegge helsepedagogiske tilbud i spesialisthelsetjenesten. Kartleggingen er et ledd i arbeidet med kunnskapsbaserte faglige anbefalinger for helsepedagogiske tilbud innen lærings- og mestringstjenestene.

Helsepedagogiske tilbud innen lærings- og mestringstjenesten er ett av fire overordnede satsingsområder ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse ( NK LMH) i perioden 2014–16.

Hovedmålet med satsingen er å utarbeide og formidle kunnskapsbaserte faglige anbefalinger for helsepedagogiske tilbud for fagpersoner og brukerrepresentanter som bidrar inn i lærings- og mestringstilbud tilknyttet lærings- og mestringstjenester i helseforetak og kommuner.

Skal videreutvikle og kvalitetssikre

NK LMH skal bidra til å videreutvikle og kvalitetssikre helsepedagogiske tilbud. I den forbindelse er det viktig å få oversikt over hvilke helsepedagogiske tilbud som finnes både i spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Hva er innholdet i de helsepedagogiske tilbudene? Hvem er målgruppene for tilbudene? Hvilke teoretiske perspektiver ligger til grunn for tilbudene? Disse og flere andre spørsmål ønsker vi å få svar på ved å kartlegge de helsepedagogiske tilbudene i spesialisthelsetjenesten.

Etter mal fra Helse Sør-Øst

NK LMH kartlegger helsepedagogiske tilbud i spesialisthelsetjenesten etter samme mal som en kartlegging nylig utført i Helse Sør-Øst RHF.

Der har Regionalt nettverkskompetansesenter for læring og mestring kartlagt de helsepedagogiske tilbudene i Helse Sør-Øst RHF og gitt ut rapporten «Helsepedagogikk i våre helseforetak».

I Helse Sør-Øst RHF tok de utgangspunkt i den didaktiske relasjonsmodellen (se faktaboks) da de gjennomførte kartleggingen. NK LMH vil gjennomføre tilsvarende kartlegging i de tre andre helseregionene. Vi vil sammenstille resultatene fra alle helseregionene og presentere resultatene på mestring.no.

Viktig grunnlagsmateriale

NK LMH har bedt helseregionene fylle ut et spørreskjema innen 14. januar. Vi har vært i kontakt med de ulike helseregionene på forhånd for å få kontaktinformasjon til dem som skulle få skjemaet.

Vi vet at det er stor aktivitet der ute, og vi gleder oss til å få en oversikt. Oversikten vil bidra til at vi finner ut hva som er likt og ulikt og svakheter og styrker i de helsepedagogiske tilbudene. Resultatene fra kartleggingen vil være et viktig grunnlagsmateriale for oss når vi skal utarbeide de kunnskapsbaserte faglige anbefalingene for helsepedagogiske tilbud i lærings- og mestringstjenestene.

Gjennom ett av de andre fire satsingsområdene ved NK LMH, nasjonale oversikter over tjenester og aktivitet, vil vi også få oversikt over hvorvidt kommunene har helsepedagogiske tilbud eller ikke.

 

Skrevet av Tone Nøren og Norunn K. Torheim

  • Publisert: 13. januar 2015.
  • Sist oppdatert: 2. juli 2020.