Publisert

Nyttig kunnskap om det å leve med helseutfordringer

Mer kunnskap om og økt bevissthet knyttet til hvordan det oppleves å leve med helseutfordringer kan bidra til bedre møter mellom pasienter og helsepersonell i helse- og omsorgstjenesten. Dette er en av konklusjonene fra begrepsanalysen i en ny og spennende forskningsartikkel.

En svært etterlengtet gjennomgang av den internasjonale forskningslitteraturen i perioden 2000-2014 er publisert i artikkelen: «Living with chronic illness in adults: a concept analysis» av Ambrosio og kollegaer i Journal of Clinical Nursing . Artikkelens hensikt var å gjøre en dybdeanalyse av begrepet (konseptet) å leve med langvarige helseutfordringer.

Mestring – som et forløp eller en prosess

fotoprosjekt-mestring-
Bildet er fra et fotoprosjekt i regi av NK LMH om betydningen av mestring i hverdagen.

Se for deg at du rammes av sykdom og hele livet blir snudd på hodet for en lengre periode. Hvordan ville du håndtert å befinne deg i en slik situasjon? Forfatterne av artikkelen beskriver det å leve med helseutfordringer som et individuelt forløp preget av stor variasjon, og som påvirker ulike deler av livet over lengre tid.

Det å akseptere egne helseutfordringer fremheves i artikkelen som en naturlig start på en prosess bestående av ulike gjensidig avhengige faser. Å være bevisst egne helseutfordringer gjør deg bedre istand til å håndtere konsekvensene. Dette vurderes å være en forutsetning for å lære om egen tilstand og initiere ulike mestringsstrategier. Ved å ta i bruk kunnskap, egne mestringsstrategier og aktiv medvirkning i behandling og oppfølging vil du kunne gjøre endringer og tilpasninger slik at du kanskje vurderer livet og hverdagen på en ny måte. I prosessen som beskrives er det å kunne leve så bra som mulig med helseutfordringene (positive living) det endelige målet. Dette innebærer at endringer er integrert i hverdagslivets rutiner og aktiviteter.

Målet er nådd når endringene er internalisert og blitt en del av en din identitet.

Forfatterne legger frem ulike måter å leve med helseutfordringer på, som spenner fra å ikke gå inn i prosessen i det hele tatt, til det å ha nådd målet om å leve et best mulig liv. Den siste fasen benevnes som «den nye normaliteten» (The New Normal).

Skal lede til et kartleggingsverktøy

Denne konseptualiseringen av hvordan det er å leve med helseutfordringer er en første fase i utviklingen av et kartleggingsinstrument. Arbeidet bidrar til en «opprydding» i begrepsbruken og en bedre forståelse av konseptet, både til bruk i praksis og forskning.

Svært relevant for praksis

Å identifisere utfordringer og kartlegge hvordan de virker inn på livet til den enkelte er viktig i oppfølging av personer som har langvarige helseutfordringer, både i kommuner og sykehus.

Forskningsartikkelen finner du her i Wiley Online Library.

Skrevet av Una Stenberg og Kari Hvinden ved NK LMH

  • Publisert: 2. mai 2016.
  • Sist oppdatert: 2. mai 2016.