Publisert

Revidert strategiplan – utvidet oppdrag

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) har sett det som nødvendig å revidere sin strategiplan i kjølvannet av nyere helsepolitiske føringer.

Bilde av forsiden til oppdatert strategi
Last ned full PDF-versjon her

Siden strategiplanen trådte i kraft i 2014 har det kommet til flere helsepolitiske dokumenter med betydning for lærings- og mestringsfeltet. Primærhelsemeldingen Meld. St.26 Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet og Veilederen om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator (rehabiliteringsveilederen) står som de to mest sentrale, og særlig sistnevnte bringer med seg vesentlige endringer for lærings- og mestringsfeltet.

Endringene som følger av rehabiliteringsveilederen kan i hovedsak knyttes til begrepsbruk og organisering av virksomheten.

Veilederen anlegger et bredt perspektiv på læring og mestring, hvor begrepet er utvidet til å omfatte alt fra individuell pasient- og pårørendeopplæring til gruppetilbud og likepersonsarbeid. Læring og mestring blir sett på som en kjede av ulike tilbud, som spenner fra helsefremmende og forebyggende arbeid til rehabilitering. På denne måten utvides læring og mestring som et fag- og kunnskapsområde.

Når det gjelder organisering viser veilederen, i tråd med primærhelsemeldingen, til at ansvaret for lærings- og mestringsvirksomhet skal så langt det er mulig flyttes ut i kommunene. Virksomheten i sykehusene skal konsentrere seg om tilbud med behov for spesialisert kompetanse og samtidig fungere som en faglig ressurs for sykehusenes samlede tilbud innen læring og mestring. Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering bør i følge veilederen være en sentral samarbeidspartner for lærings- og mestringsvirksomheten både i kommuner og sykehus, og i tillegg være et kontaktpunkt for samhandling mellom sykehus og kommune.

NK LMH opprettholder gjeldene satsingsområder og har fortsatt som mål å bidra til at lærings- og mestringsvirksomhet i hele landet holder god kvalitet og er kunnskapsbasert. Overordnet målsetting er fortsatt økt mestring og bedret livskvalitet for personer som lever med helseutfordringer og deres nærstående.

Veien til målet blir derimot noe endret som følge av rehabiliteringsveilederen. Vi får et større og mer variert felt å forholde oss til, samt flere relevante aktører å samarbeide med.

Den reviderte strategiplanen tar høyde for dette og har blitt utvidet til å gjelde frem til og med 2018. Hvis du vil lese hele den reviderte planen, kan du laste ned en PDf-versjon her.

  • Publisert: 29. april 2016.
  • Sist oppdatert: 4. mai 2016.