Publisert

Praksiseksempel: Kurs i Empatisk Kommunikasjon – et ledd i utviklingen av den nye pasientrollen

Ved Sørlandet sykehus tilstrebes det å utarbeide kursdager innen helsepedagogikk i samarbeid med praksisfeltet slik at tilbudet til enhver tid er i tråd med behovet hos de ansatte i sykehus og kommune. Siste tilskudd til kursmenyen er Empatisk Kommunikasjon, et kommunikasjonsverktøy til bruk i møte med pasienter.

Strategiplanen 2015 – 2017 for Sørlandet sykehus har som et strategisk mål at helsepersonell skal utvikle sin kommunikasjons- og relasjonskompetanse for å legge til rette for en mer aktiv pasient- og pårørenderolle. «En forutsetning for reell individuell pasientmedvirkning er god relasjon og kommunikasjon mellom pasient og helsepersonell». (Strategiplanen punkt 3.1)

Hender som forklarer noe
Illustrasjonsfoto: istockphoto.com

Empatisk Kommunikasjon som verktøy har fokus på pasientens egne ressurser, og det tar utgangspunkt i pasientens forståelse og innsikt i egen sykdom og helse.

Empatisk Kommunikasjon ble beskrevet i boka Empatisk Kommunikasjon – et verktøy for menneskemøter (2014) av Dr.philos. og spesialist i klinisk psykologi Lisbeth Holter Brudal. Ved Sørlandet sykehus har man gjennomført korte undervisningsbolker om verktøyet i tre av fem undervisningsdager i helsepedagogikk i flere år. For å dyktiggjøre seg ytterligere i bruk av verktøyet og for å kunne formidle det videre tok fem ansatte ved lærings- og mestringssenteret instruktørkurs i Empatisk Kommunikasjon ved Institutt for Tokologi og Familiepsykologi med Lisbeth Holter Brudal og Anne Gro Tvedt som kursledere. Fra høsten 2015 har Sørlandet sykehus hatt egne dagskurs om Empatisk Kommunikasjon.

Navnet på tilbudet

Empatisk Kommunikasjon – et firetrinns verktøy for den vanskelige samtalen

Målgrupper for tilbudet

Ansatte i sykehus og kommune samt brukerrepresentanter og likepersoner.

Emner i kurset

Kurset består av en dag med følgende program:

 • Hvorfor Empatisk Kommunikasjon? Med utgangspunkt i strategiplanen for helseregionen, Pasient- og brukerrettighetsloven, samt klagesaker.
 • Pasienthistorie, ved pasient- og brukerombud i Agder
 • Brukerhistorie, ved helsepersonell
 • Kort film om Empatisk Kommunikasjon
 • Undervisning om de fire trinnene i Empatisk Kommunikasjon; fortellingen, følelsesbevissthet, refleksjon og medforteller
 • Trening to og to hvor man bytter på å være forteller og medforteller
 • Erfaringsutveksling i plenum etter trening
 • Teoretisk fundament for Empatisk Kommunikasjon: Oppdagelsen av speilnevroner, Antonovsky og hans teori om «Opplevelse Av Sammenheng», Søren Kierkegaard: Å finne pasienten der han er og starte der, Det helsefremmende aspektet ved Empatisk Kommunikasjon, Relasjonsmodellen, Å være i grenseland.
 • Ny treningsrunde

Læringsmål

Læringsmålene kan deles opp i tre delmål:

 1. Kunnskapsmål: Deltakerne har fått en innføring i Empatisk Kommunikasjon som verktøy og det teoretiske fundamentet.
 2. Holdningsmål: Øke deltakernes forståelse av begrepet empati og viktigheten av at det er pasientens behov som skal være i fokus.
 3. Ferdighetsmål: Deltakerne er tryggere på å kunne lytte til pasienten og har fått trening i å bruke de fire trinnene i samtaleverktøyet.

Samarbeidspartnere

Det er Lærings- og mestringssenteret ved Sørlandet sykehus HF som arrangerer kurset. Leder ved Institutt for Empatisk Kommunikasjon, Lisbeth Holter Brudal, har utviklet samtaleverktøyet Empatisk Kommunikasjon. Hun er kontaktperson og veileder sammen med Anne Gro Tvedt, tidligere høyskolelærer ved Høyskolen i Akershus, som nå er selvstendig næringsdrivende tilknyttet Institutt for Empatisk Kommunikasjon med fagansvar.

Rekruttering

For å skaffe deltakere til kurset annonseres det på sykehusets intranett og på kommunenes nettsider. Det sendes informasjon til postmottak i omkringliggende kommuner og til kontaktpersoner innen læring og mestring. Det henges også opp plakater og informeres via stands i personalkantine ved oppstart høst og vår. Erfaring viser at rekruttering via kontakter blant ledere på sykehuset og i kommuner er viktig. Kurset har nå fått så godt omdømme at det er ventelister og satt opp ekstra kursdager.

Evaluering

Lisbeth Holter Brudal. Bilde: Fotograf Sjøwall
Lisbeth H. Brudal. Bilde: Fotograf Sjøwall

Det er plass til maks 25 deltakere per kurs. Deltakerne blir bedt om å levere en skriftlig evaluering mot slutten av kursdagen. Kursholderne evaluerer kursdagen på grunnlag av deltakernes tilbakemeldinger og egne opplevelser under kursdagen. Etter kurset har lærings- og mestringssenteret hatt dialog om erfaringene med Lisbeth Holter Brudal. Brudal trekker frem at bruk av Empatisk Kommunikasjon synes å støtte opp under sentrale helsepolitiske mål:

– På bakgrunn av evalueringsresultatene kan Empatisk Kommunikasjon som verktøy for det første sies å være i samsvar med intensjonen i Samhandlingsreformen. Tverrfaglig utdanning i Empatisk Kommunikasjon fremmer samhandling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. De ulike helsetjenestene får et felles samtaleverktøy som ifølge evalueringen synes nyttig i mange og viktige utfordringer både innen første- og andrelinje-tjenesten.

– For det andre viser resultatene fra evalueringen at Empatisk Kommunikasjon er et nyttig verktøy også når det gjelder gjennomføringen av brukermedvirkning og samvalg. I samtaleverktøyet Empatisk Kommunikasjon mobiliseres brukers egne ressurser ved at fokus i samtalen er på brukers forståelse av egen narrativ, egne følelser og tanker. Empatisk Kommunikasjon som verktøy kan sees som et ledd i utviklingen av den nye pasientrollen.

Tilbakemeldinger

Etter fire kurs har det kommet svært mange gode tilbakemeldinger. På spørsmål om kursdagen kan være til nytte for deltakerne i deres arbeidshverdag, svarer et stort flertall ja. Her er noen av begrunnelsene:

– Følte jeg lærte mye som kan hjelpe meg i veiledningssituasjoner.

– Økt bevissthet på hvordan jeg kommuniserer.

– Nyttig verktøy i samtaler med pasienter og pårørende. Også nyttig i andre situasjoner privat og kollegialt.

Turid Vålandsmyr, spesialrådgiver - portrett
Turid Vålandsmyr. Foto: Anette Strømsbo Gjørv

En stor prosent av kursdeltakerne ønsker et utvidet kurs med mer teori og øvelse. Derfor utarbeides det nå et firedagerskurs i tillegg til dagskurset.

Andre kurs innen helsepedagogikk som tilbys ved Sørlandet sykehus er følgende:

 • Ungdomshelse
 • Motiverende intervju
 • Immigrasjonshelse og tolketjeneste
 • Å jobbe med grupper
 • Læring hos voksne
 • Presentasjonsteknikk (under utarbeidelse)
 • Innføring i mindfulness

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål eller ønske om mer informasjon, ta kontakt på e-postadresse lms@sshf.no eller telefon 38038552/ 37014220

Skrevet av Turid Vålandsmyr, spesialrådgiver ved lærings- og mestringssenteret Sørlandet sykehus HF.

 • Publisert: 12. april 2016.
 • Sist oppdatert: 4. januar 2019.