Publisert

Praksiseksempel: Systematisk arbeid med helsepedagogisk kompetanse i Nord-Norge

Grunnkurs i helsepedagogikk ved UNN skal gi deltakerne økt kompetanse i hvordan planlegge, gjennomføre og evaluere gruppebaserte kurs. Gruppelederrollen, brukermedvirkning og andre sentrale begreper i helsepedagogikk står også på programmet.

Gutt i hveteåker, bilde til helsepedagogikk UNN
Tilbudet arrangeres ved lærings- og mestringssentrene i Tromsø, Harstad og Narvik, én gang i året i Tromsø og annethvert år i Harstad og Narvik. Illustrasjonsfoto: colourbox.com.

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) tilbyr grunnkurs i helsepedagogikk til fagpersoner i hele sitt nedslagsfelt. Her kan du lese mer om tilbudet:

Navnet på tilbudet

Grunnkurs i helsepedagogikk.

Målgruppe for tilbudet

Tilbudet retter seg primært mot fagpersoner i spesialisthelsetjenesten som driver, eller ønsker å drive, gruppebaserte kurs for pasienter og pårørende. I tillegg gis tilbudet til fagpersoner i kommunehelsetjenesten ved etterspørsel og ledig kapasitet.

Læringsmål

Et overordnet mål med det helsepedagogiske kurset er at deltakerne skal bli trygge på å møte pasienter og pårørende i grupper. Vi ønsker å stimulere og inspirere til at deltakerne etablerer lærings- og mestringskurs for pasienter og pårørende i samarbeid med lærings- og mestringssenteret.

Deltakerne får kompetanse i

 • planlegging, gjennomføring og evaluering av kurs
 • å være kursleder/gruppeleder
 • sentrale begreper innen helsepedagogikk

Emner som tilbys på kurset

Kurset har seks emner

 1. Erfaringer fra lærings- og mestringskurs
 2. Rammer for pasient- og pårørendeopplæring, herunder lærings- og mestringstilbud
 3. Sentrale begreper i helsepedagogikk
 4. Planlegging og gjennomføring av lærings- og mestringskurs
 5. Kursledelse og gruppeprosesser
 6. Å snakke om følsomme tema som følelsesreaksjoner, samliv og mestring.

Om brukermedvirkning i kurset

Brukermedvirkning er sentralt på to måter:

 1. Vi har et innlegg fra en kursleder fra et lærings- og mestringskurs. Dette blir presentert på samme måte som brukerinnlegg fra erfarne brukere på lærings- og mestringskurs. Det vil si at vedkommende deler sin erfaring som kursleder, hvilke utfordringer man kan møte og eksempler på hvordan disse kan løses.
 2. Vi beskriver og diskuterer brukermedvirkning som ett av de sentrale begrepene innen helsepedagogikk og som er en av grunnpilarene i måten vi arbeider på.

Dette innebærer at man snakker om brukermedvirkning i praksis i form av

 • at en erfaren bruker/brukerrepresentant deltar i planleggingsfasen av et lærings- og mestringstilbud. Vi diskuterer viktigheten av at brukernes stemme og behov høres når et tilbud skal gis
 • et brukerinnlegg fra en erfaren bruker/brukerrepresentant som skal presenteres i gjennomføringen av et lærings- og mestringstilbud
 • at kursdeltakerne evaluerer lærings- og mestringstilbudet i etterkant ved hjelp av elektronisk spørreskjema for at vi skal kunne vite hva opplevd utbytte er for brukerne, og hvilke behov som eventuelt ikke har blitt møtt i tilbudet
 • at den erfarne brukeren/brukerrepresentanten deltar på evalueringsmøte etter et lærings- og mestringstilbud der vi diskuterer brukernes tilbakemeldinger og hva som kan gjøres annerledes eller endres neste gang

I tillegg diskuterer vi hvordan lærings- og mestringstjenesten bør legge til rette for å best mulig ivareta de erfarne brukerne/brukerrepresentantene som bidrar inn i lærings- og mestringstilbud.

Om arbeidsmåten for lærings- og mestringstjenester – standard metode – med sidestilt samarbeid mellom fagpersoner og brukerrepresentanter i kurset

Arbeidsmåten ligger til grunn for hele kurset. Både når det gjelder hvordan kurset er oppbygd, hvordan brukermedvirkning som begrep beskrives og diskuteres i det helsepedagogiske tilbudet, og hvordan vi vektlegger betydningen av brukermedvirkning ved planlegging, gjennomføring og evaluering av et lærings- og mestringstilbud som beskrevet over.

Kursarrangør

Lærings-og mestringssentrene ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) er ansvarlig for å planlegge, gjennomføre og evaluere kurset.

Kurssted

Tilbudet arrangeres ved lærings- og mestringssentrene i Tromsø, Harstad og Narvik. Én gang i året i Tromsø og annethvert år i Harstad og Narvik.

Samarbeidspartnere

Tidligere har vi leid inn eksterne forelesere, men nå er det rådgiverne ved lærings- og mestringssentrene som er ansvarlige for all undervisning. De har erfaring og kompetanse i hvordan lærings- og mestringstilbud kan gis og kjennskap til de utfordringer kurslederne opplever når de skal møte sine pasienter og deres pårørende i grupper i stedet for individuelt.

Varigheten på tilbud

Tilbudet gis over to hele dager.

Rekruttering av deltakere

Vi har god erfaring fra å rekruttere via flere kanaler som for eksempel sykehusets nettside og informasjon i e-post til avdelingsledere, pasientopplæringsansvarlige og kursledere. I tillegg informerer vi muntlig om tilbudet til potensielle deltakere, og spesielt når det er nye faggrupper som skal i gang med å planlegge kurs.

Antall deltakere

Vi har plass til maksimum 16 deltakere. Det skal være minst åtte påmeldte for at kurset kan holdes.

Deltakernes evaluering av tilbudet

Vi synes det har vært viktig med en oppsummeringsrunde på slutten av kurset for å få tilbakemeldinger på hva som har vært nyttig og bra, og hva som eventuelt bør endres ved neste kurs. I tillegg har vi sendt ut elektronisk spørreskjema to uker etter at kurset er fullført.

Tilbakemeldinger fra deltakere

Lære om selve rollen som kursleder, hva som er mitt ansvar. Ble mere bevisst på mine sterke sider og hvordan jeg best kan utnytte dem. Slutte å fokusere på se svake sidene! Se at min kunnskap tross alt kan komme til hjelp selv om jeg ikke er den fødte foreleser.

Det var nyttig å få høre andres erfaring, kunne diskutere med andre som holder på med slike kurs, få gode tips.

Tone Vangen Fagerheim.
Tone Vangen Fagerheim. Foto: UNN

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål eller ønske om mer informasjon, ta kontakt på e-postadresse lms@unn.no eller telefon 77 75 41 70.

Skrevet av Tone Vangen Fagerheim, rådgiver (for tiden konstituert senterleder) ved lærings- og mestringssenteret Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Tromsø. Hun sitter også i arbeidsgruppa for satsingen på helsepedagogikk ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH).

 • Publisert: 11. juni 2015.
 • Sist oppdatert: 2. juli 2020.