Publisert

Samhandling på agendaen i Nord

Samhandling om læring og mestring var et sentralt tema under årets samling i LMS – fagnettverk Nord nå i juni. For første gang var også kommunene med.

Samling, LMS – fagnettverk Nord, juni 2015.
Ingenting å utsette på valg av samlingssted. Til høyre ser vi hele nettverket da det besøkte Hurtigrutens Hus i Stokmarknes. Foto: Kari Hvinden, NK LMH.

Årets regionale nettverkssamling i lærings- og mestringsnettverket i Nord – LMS – fagnettverk Nord  – var lagt til Sortland i Vesterålen 2.–4. juni. Kari Eika og Kari Hvinden, henholdsvis seniorforsker og spesialrådgiver ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH), deltok på samlingen.

Innlegg og gruppearbeid om pasientforløp

Samarbeid om læring og mestring i pasientforløp var ett av hovedtemaene på samlingen. Samhandling om pasientforløp forutsetter samarbeid både på strukturelt og mer praktisk, operativt nivå. Sesjonen om samhandling ble innledet med korte innspill fra fem ulike perspektiver: NK LMH ved Kari Hvinden, Helse Nord RHF ved Knut Tjeldnes, Regionalt brukerutvalg ved Mildrid Pedersen, Lærings- og mestringssenteret (LMS) i Narvik kommune ved Lars Ivarsson Elverum og Samhandlingsenheten Helgelandssykehuset ved Iren Ramsøy. Deretter ble det arbeidet i grupper med forslag til innhold og oppgave- og ansvarsdeling for ulike pasientforløp. Forslagene ble så diskutert i plenum. Arbeidet med samhandling knyttet til læring og mestring i pasientforløpene vil fortsette, både lokalt og regionalt.

Utfordringer for regionen

Noe av det som kom fram av utfordringer når gjelder samhandling om pasientopplæring/læring og mestring, var at regionen har mange små kommuner og store avstander. Dette er utfordrende fordi brukere, pasienter og pårørende må reise langt, og med tanke på kompetanseoppbygging i kommunene. Det syntes som det er stor variasjon i graden av samhandling om læring og mestring mellom helseforetak og kommuner. Narvik kommune med sitt kommunale lærings- og mestringssenter utgjør en «pilot» i denne sammenheng.

Første dag var det også et innlegg om helsefilm og e-læring ved Mirjam Smedsrød, Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring (RK-PPO) i Helse Sør-Øst RHF, samt en prosjektpresentasjon knyttet til dokumentasjon og kvalitetsindikatorer ved Kari Eika, NK LMH .

Første gang kommunene var med

Nettverkssamlingen 2015 var nyskapende i den forstand at dag to var en fagdag der også ansatte fra omkringliggende kommuner var invitert, sammen med representanter fra brukerorganisasjonene. Det var til sammen cirka 60 deltakere.

Dagen var todelt, og det faglige innholdet var svært bra. I første del snakket Jon Haug, dr.philos. og spesialist i klinisk psykologi, om temaet «Kronisk sykdom i et livsløpsperspektiv». Haug har lang erfaring med å samtale med personer som har diabetes, og formidlet nyttig kunnskap om hva som kjennetegner mestring av kronisk sykdom i ulike livsfaser. Andre del av dagen var i sin helhet viet hvordan de arbeider med læring og mestring som perspektiv og metode på Jylland i Danmark. Inga Bøge, sundhedsfremme- og forebyggelseskonsulent i kommunehelsetjenesten på Jylland, ga en omfattende og erfaringsnær presentasjon av arbeidet med læring og mestring fra sitt ståsted. Les mer om hvordan Bøge og hennes kollegaer i danske kommuner arbeider med læring og mestring i «Håndbok i lærings- og mestringsarbeid – dansk håndbok med norsk forord» som NK LMH lanserte i Norge tidligere i år.

Kari HvindenJubileum

Årets nettverkssamling var også en milepæl, da det er ti år siden første samling ble gjennomført i 2005. De som arbeider ved lærings- og mestringssentrene i Helse Nord RHF, er i dag spredt på fire helseforetak og ti sykehus. Flere arbeider mye alene, og den årlige nettverkssamlingene er en viktig arena for erfaringsutveksling, faglig oppdatering, diskusjon og regional samkjøring. LMS – fagnettverk Nord skal diskutere hvordan nettverkssamlingene skal gjennomføres i fortsettelsen. Det er fortsatt behov for en møteplass for dem som driver med læring og mestring innen helseforetakene, men det er også behov for å samarbeide med kommunene og treffes på tvers av nivåene.

Skrevet av Kari Hvinden, spesialrådgiver ved NK LMH 

  • Publisert: 12. juni 2015.
  • Sist oppdatert: 2. juli 2020.