Publisert

Nytt notat fra litteratursøk

Forside notat litteratursøk juni 2015

NK LMH og Kunnskapssenteret har utført litteratursøk for å finne forskning på effekt av mestringstiltak med brukermedvirkning for personer som har langvarige helseutfordringer. Nå kan du laste ned notatet fra søket og påfølgende sortering.

Forside notat litteratursøk juni 2015Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) har det siste året satset på å gjennomføre omfattende søk etter relevant litteratur internasjonalt for lærings- og mestringsfeltet.

Som et første steg i dette arbeidet har NK LMH i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) samlet inn forskning som ser på effekt av mestringstiltak med brukermedvirkning for personer som har langvarige helseutfordringer.

Internasjonal og nordisk forskning

Vi har utført to systematiske litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevant forskning. I det første søkte vi etter oppsummert forskning for å få et overblikk over internasjonal forskning som er relevant for lærings- og mestringsfeltet. I det andre søkte vi etter nordiske primærstudier som har sett på effekt av mestringstiltak med brukermedvirkning.

Grunnlag for videre arbeid

Marita Sporstøl FønhusUna StenbergMed disse systematiske søkene som grunnlag jobber nå prosjektgruppa for litteraturgjennomgang-prosjektet ved NK LMH med omfattende og brede komplementære litteratursøk. Målet er å få både oversikt over, og innsikt i, effekt og nytteverdi av tilbud nasjonalt og internasjonalt som kan sammenliknes med lærings- og mestringstilbud i Norge. Resultatene fra disse komplementære søkene vil være klare nærmere jul 2015.

Skrevet av Una Stenberg, forsker ved NK LMH og prosjektleder for NK LMHs litteraturgjennomgang-prosjekt, og Marita Sporstøl Fønhus, seniorforsker ved Kunnskapssenteret og NK LMH og prosjektleder for søket ved Kunnskapssenteret

  • Publisert: 12. juni 2015.
  • Sist oppdatert: 6. juli 2023.