Publisert

Status for utredning av ansvars- og oppgavedeling

Blar i veileder. Foto: yaymicro.com.NK LMH er i full gang med å utrede ansvars- og oppgavedeling for lærings- og mestringstjenester i spesialisthelsetjenesten i tråd med oppdraget fra Helsedirektoratet. Nå står innsamling av data fra utvalgte fagpersoner i lærings- og mestringsfeltet for tur.

Les også tidligere sak der oppdraget fra Helsedirektoratet og prosjektgruppa er presentert.

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) vil i løpet av kommende uker samle informasjon fra:

Læring og mestring

Lærings- og mestringstjenester legger til rette for at personer som har langvarige helseutfordringer og deres pårørende får utvidet innsikt i egen situasjon og blir styrket i å mestre hverdagen, og kanskje også unngår sykehusinnleggelser.

Brukermedvirkning er en forutsetning for arbeidet med lærings- og mestringstjenester. Arbeidsmåten som ligger til grunn for lærings- og mestringstilbud, sidestiller fagkunnskap og brukerkunnskap. Fagpersoner og brukere samarbeider om å utvikle, holde og evaluere lærings- og mestringstilbudene. Tilbudene er gruppebaserte.

Det tilbys i dag lærings- og mestringstjenester over hele landet. Tjenestene er i hovedsak knyttet opp mot spesialisthelsetjenesten. Med samhandlingsreformen gjør lærings- og mestringstjenester sitt inntog i kommunehelsetjenesten, og det etableres i disse dager en rekke lærings- og mestringstjenester i norske kommuner. Dette finner sted ved kommunale lærings- og mestringssentre, i frisklivssentraler, i nye helsehus eller på andre arenaer.

  • lederne i lærings- og mestringssentrene i helseforetakene
  • representantene fra de regionale helseforetakene som er medlemmer i NK LMHs faglige referansegruppe
  • kontaktpersonene som har regional funksjon i feltet
  • leder av NK LMH

– Med bidrag fra disse sentrale personene vil vi få samlet informasjon vi trenger for å lage notatet om ansvars- og oppgavedeling for læring og mestring i spesialisthelsetjenesten, sier prosjektleder Ann Britt Sandvin Olsson som er spesialrådgiver ved NK LMH.

– I tillegg bidrar representantene i prosjektgruppa med å finne fram til det som finnes av sentrale dokumenter som på ulike vis legger føringer for aktiviteten ved lærings- og mestringssentrene i spesialisthelsetjenesten.

NK LMH ferdigstiller samtidig et tidligere påbegynt arbeid med å gjennomgå alle samarbeidsavtalene som er inngått mellom helseforetakene og kommunene. Dette skal gi svar på i hvilken grad avtalene omhandler samarbeid om lærings- og mestringstjenester.

 

 

Skrevet av Norunn K. Torheim

  • Publisert: 23. mai 2013.
  • Sist oppdatert: 23. mai 2013.