Publisert

Skal utrede ansvarslinjer og oppgavedeling

Blar i veileder. Foto: yaymicro.com.

Helsedirektoratet ber Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse utrede ansvarslinjer og oppgavedeling for lærings- og mestringstjenester i spesialisthelsetjenesten. Prosjektgruppa som skal jobbe med oppdraget, er nå på plass.

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) og fagfeltet for øvrig har sett at det er behov for tydeligere sentrale føringer for lærings- og mestringsvirksomheten. NK LMH har derfor over lengre tid løftet fram behovet for en veileder for læring og mestring i helsetjenesten. Dette har også vært fokus i dialogen med Helsedirektoratet omkring konkretisering av oppdraget som nå foreligger.

Læring og mestring

Lærings- og mestringstjenester bidrar til at personer som har langvarige helseutfordringer og deres pårørende får utvidet innsikt i egen situasjon og blir styrket i å mestre hverdagen, og kanskje også unngår sykehusinnleggelser.

Brukermedvirkning er en forutsetning for arbeidet med lærings- og mestringstjenester. Arbeidsmåten som ligger til grunn for lærings- og mestringstilbud, sidestiller fagkunnskap og brukerkunnskap. Fagpersoner og brukere samarbeider om å utvikle, holde og evaluere lærings- og mestringstilbudene. Tilbudene er gruppebaserte.

Det tilbys i dag lærings- og mestringstjenester over hele landet. Tjenestene er i hovedsak knyttet opp mot spesialisthelsetjenesten. Med samhandlingsreformen gjør lærings- og mestringstjenester sitt inntog i kommunehelsetjenesten, og det etableres i disse dager en rekke lærings- og mestringstjenester i norske kommuner. Dette finner sted ved kommunale lærings- og mestringssentre, i frisklivssentraler, i nye helsehus eller på andre arenaer.

Hensikten med oppdraget er å lage et notat om ansvars- og oppgavedeling for læring og mestring i spesialisthelsetjenesten. Dette skal være ferdig til 17. juni.

– Notatet vi utarbeider nå, vil bli et nyttig grunnlagsdokument som kan understøtte et eventuelt videre arbeid med utvikling av en veileder for lærings- og mestringsfeltet. Direktoratet ser behovet for en slik veileder og har formidlet dette til Helse- og omsorgsdepartementet som må komme med den endelige bestillingen, sier prosjektleder Ann Britt Sandvin Olsson som er spesialrådgiver ved NK LMH.

Prosjektgruppe

Prosjektgruppa er satt sammen av representanter fra helseregionene, brukerorganisasjoner (FFO) og kommunesektorens organisasjon (KS). For å finne fram til helseregionenes representanter, har NK LMH fulgt tjenestevei og rådspurt de regionale helseforetakenes representanter i NK LMHs faglige referansegruppe.

Prosjektgruppa består av:

  • Helse Vest: Hilde Blindheim Børve, lærings- og mestringssenteret ved Helse Bergen HF
  • Helse Midt: Ann Kathrin Hagen Røstad, lærings- og mestringssenteret ved Helse Nord-Trøndelag HF, Namsos
  • Helse Nord: Renate Remlo, lærings- og mestringssenteret ved Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Narvik
  • Helse Sør-Øst: Tone Finvold, lærings- og mestringssenteret ved Vestre Viken HF
  • Kommunesektorens organisasjon KS: Sigrid Askum
  • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO): Eva Buschmann, generalsekretær Cerebral Parese-foreningen
  • Prosjektmedarbeider NK LMH: Norunn K. Torheim, kommunikasjonsrådgiver
  • Prosjektleder NK LMH: Ann Britt Sandvin Olsson, spesialrådgiver

Se også tidligere relaterte saker på mestring.no:

 

Skrevet av Norunn K. Torheim

  • Publisert: 7. mai 2013.
  • Sist oppdatert: 14. mai 2013.