Publisert

Økonomiske insentiver vil favne bredere

Det foreløpige ISF-regelverket for 2020 legger opp til at lærings- og mestringstilbud innen psykisk helsevern og rus også kan utløse refusjon.

Finansiering av de regionale helseforetakene består i hovedsak av en basisbevilgning og en aktivitetsbasert bevilgning, innsatsstyrt finansiering (ISF). Reglene for ISF oppdateres årlig. Forslaget for 2020 er i all hovedsak en videreføring av reglene for 2019, men innebærer noen positive endringer for lærings- og mestringsfeltet.

Hovedtrendene i endringene foreslått for ISF-regelverket i 2020 støtter opp om samhandling og arena-og helsepersonellnøytralitet i helsetjenesten, samt en harmonisering mellom psykisk helsevern og somatikk når det gjelder økonomiske insentiver.

Gruppebasert pasientopplæring innen psykisk helsevern inkluderes

En vesentlig endring for lærings- og mestringsfeltet er en utvidelse av særkode A0099 Pasientopplæring. Fra 2020 vil reglene knyttet til lærings- og mestringsaktivitet i sykehusene gjelde både somatikk og psykisk helse og rusutfordringer. For at lærings- og mestringsaktivitet skal utløse aktivitetsbasert bevilgning, må visse kriterier være oppfylt. Frem til nå har ikke lærings- og mestringstilbud innen psykisk helse og rus vært inkludert i dette. Les mer om dette i ISF-regelverket 2020.

Tiltak som understøtter samhandling

For i større grad å understøtte aktiviteter i spesialisthelsetjenesten som bidrar til god samhandling vil det i 2020 inkluderes flere tiltak i ISF-regelverket. Tidligere har refusjon for oppfølgings- og samarbeidsmøter (-samtaler) med den kommunale helse- og omsorgstjenesten vært forbeholdt psykisk helsevern (PHV) og tverrfaglig spesialisert behandling for ruslidelser (TSB). Fra 2020 vil samarbeidsaktiviteter med eksterne parter utenfor spesialisthelsetjenesten inkluderes i beregningsgrunnlaget for ISF innen somatikk også. Aktivitetene kan rapporteres uavhengig av kommunikasjonsform, for eksempel som fysisk møte, videomøte/-samtale eller telefonmøte/-samtalen. Det er omfanget og innholdet i aktiviteten som avgjør om vilkårene for refusjon er oppfylt. Les mer i kapittel 6 i ISF-regelverket 2020.

– Det er med glede vi leser det foreløpige ISF-regelverket for 2020. En harmonisering mellom somatikk og psykisk helse og rus når det gjelder økonomiske insentiver, har vært etterlengtet. Vi håper dette vil bidra til en økning i antall tilbud, sier Siw Bratli, leder ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH).

Aktuelle lenker:

Innsatsstyrt finansiering (ISF)

Innsatsstyrt finansiering (ISF) er en aktivitetsbasert bevilgning til de regionale helseforetak gjennom statsbudsjettet, og regelverket danner grunnlaget for utbetaling av midler gjennom ISF-ordningen. De regionale helseforetakene er ansvarlige for at regelverket gjøres kjent og følges i virksomhetene som utfører helsetjenester på vegne av dem. ISF utgjør sammen med basisbevilgning til regionale helseforetak hovedgrunnlaget for finansiering av somatisk spesialisthelsetjeneste. Målgruppen for ISF-regelverket er primært de regionale helseforetak, helseforetakene og andre virksomheter som er omfattet av regelverket gjennom avtale med regionale helseforetak.

  • Publisert: 13. desember 2019.
  • Sist oppdatert: 18. desember 2019.