Publisert

Utvikling av diagnoseuavhengig tilbud for kommunene

Et nytt og spennende samarbeidsprosjekt mellom flere aktører i Sør-Trøndelag og NK LMH er nå sparket i gang!

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Trondheim kommune, Orkdal kommune, St. Olavs Hospital, Funksjonshemmedes Felles Organisasjon (FFO), Sør-Trøndelag og Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH).

Finne anbefalt modell for kommunene

Prosjektgruppa samlet til oppstartsmøte
Prosjektgruppa samlet til oppstartsmøte

Hensikten med prosjektet er å utvikle og prøve ut en modell for et diagnoseuavhengig lærings- og mestringstilbud, beregnet på kommunal praksis. Målgruppen for tilbudet er voksne (over 18 år) som lever med langvarige helseutfordringer av ulik karakter, som kronisk sykdom, nedsatt funksjonsevne, vedvarende psykisk og/eller fysisk belastning, og deres pårørende (over 18 år).

Utvikling av en slik modell kan bidra til:

  • å sikre et kunnskapsbasert lærings- og mestringstilbud
  • helhetlige forløp for enkeltindivider i samhandling med spesialisthelsetjenesten
  • kvalitet i utførelse av tjenesten

Prosjektet vil ha stor overføringsverdi til alle landets kommuner og kan ha nytteverdi på flere nivåer. Dette gjelder både lokalt i Trondheim og Orkdal under utvikling, utprøving og evaluering, samt i flere pilotkommuner, og nasjonalt gjennom å være et bidrag inn i en eventuell framtidig nasjonal veileder knyttet til læring og mestring. Prosjektet vil også kunne representere en faglig anbefaling knyttet til tjenesteavtale 10 i de lovpålagte samarbeidsavtalene mellom helseforetak og kommuner.

Organisering og målgrupper

Prosjektorganisasjonen består av prosjektgruppe, styringsgruppe og referansegruppe. Prosjektledelsen er delt mellom representantene fra Trondheim og Orkdal; Bente Sandvik, Koordinator for friskliv og mestring, Trondheim kommune og Åshild Riiber, frisklivsveileder, Orkdal kommune. Øvrige prosjektmedarbeidere er Kari Hvinden, spesialrådgiver, NK LMH, Borghild Lomundal, St. Olavs Hospital, Helga Melkeraaen, St. Olavs Hospital og Hege Hafstad Johansen, FFO Sør-Trøndelag.

Hovedmålgruppen for prosjektet er fagpersoner og brukerrepresentanter i kommunen som ønsker å etablere lærings- og mestringstilbud. Andre viktige målgrupper er ansatte i helseforetak som samhandler om lærings- og mestringstilbud i pasientforløp, andre kommunalt ansatte, ledere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og ulike brukerorganisasjoner.

Behov for å styrke læring og mestring i kommunene

Både Samhandlingsreformen og Primærhelsemeldingen legger vekt på behovet for samarbeid om pasientforløp mellom spesialisthelsetjeneste og kommunal helse- og omsorgstjeneste. Dette gjelder også det å lære å leve med langvarige helseutfordringer. Det er føringer for at store diagnosegrupper i større grad bør få tilbud i kommunene, samt at kommunene bør ha tilbud som ikke er knyttet til noen bestemt diagnose, men har mestring som hovedfokus.

I arbeidet med primærhelsetjenestemeldingen har brukerorganisasjoner pekt på at kommunene må etablere flere lærings- og mestringstilbud, etablere rutiner for å innhente bruker- og pårørendeerfaring i utvikling av tjenestetilbud, og at det må stimuleres til flere samarbeidsprosjekter der brukerorganisasjoner er involvert. Meldingen viser til at mange kommuner har etablert frisklivstilbud, men svært få kommuner har etablert lærings- og mestringstilbud. Lærings- og mestringstilbud fremheves som et svært viktig element i rehabiliteringsprosessen.

Gjennom et lærings- og mestringstilbud kan brukere og pårørende få økt innsikt i hvordan håndtere og leve med helseutfordringer, noe som ofte innebærer å forholde seg til nødvendige endringsprosesser. Manglende mestring av egen livssituasjon kan forverre situasjonen og gi redusert livskvalitet.

Gjennomføring i flere faser

Prosjektgjennomføringen er inndelt i fire faser. Først fase er en planleggings- og kartleggingsfase, deretter følger en fase med analyse av informasjon og utvikling av en modell for utprøving. I tredje fase, pilotfasen, blir tilbudet prøvd ut i praksis, mens siste fase handler om sammenstilling av resultater og evaluering.

Prosjektet er beregnet gjennomført innen utgangen av 2016. Det er bevilget økonomiske midler til prosjektet fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og NK LMH.

Skrevet av Kari Hvinden

  • Publisert: 9. september 2015.
  • Sist oppdatert: 10. mai 2023.