Publisert

Innspill til Regional utviklingsplan HSØ

Det er svært positivt at Helse Sør-Øst ønsker å satse på helsekompetanse og brukerinvolvering. Vi savner imidlertid en tydeligere vektlegging av brukermedvirkning på tjenestenivå og kompetanse i helsepedagogikk for å lykkes i dette arbeidet. Les vårt innspill til Regional utviklingsplan 2040.

Utkastet til regional utviklingsplan gir etter NK LMH sin vurdering en innsiktsfull og god beskrivelse av de utfordringene vår felles helsetjeneste står overfor. Vi støtter opp om samtlige satsningsområder og ambisjonen om å utarbeide konkrete handlingsplaner for hvert enkelt område.

Vi ser det som særlig positivt at Helse Sør-Øst (HSØ) prioriterer en satsing på å styrke pasienters og pårørendes helsekompetanse og involvering. Med dette satsingsområdet viser HSØ at de tar på alvor de utfordringene vi står ovenfor som helsevesen og samfunn. Arbeidet med læring og mestring innen helse, inkludert pasient- og pårørendeopplæring, er utvilsomt et viktig bidrag i utviklingen av sosial bærekraft. Økt helsekompetanse hos brukere, pasienter og pårørende og i befolkingen generelt er en forutsetning for å kunne nærme oss FNs bærekraftmål om god helse og livskvalitet for alle.

Vi mener imidlertid at betydningen av kompetanse i helsepedagogikk med fordel kunne vært utdypet i utviklingsplanen, hva dette handler om og hvordan helsetjenesten bør jobbe for å styrke helsepedagogisk kompetanse blant fagpersoner og brukerrepresentanter. 

En sentral del av helsepedagogikken handler om å styrke kompetanse i å involvere brukere, pasienter og pårørende i utvikling av tilbud. Vi savner en vektlegging av brukermedvirkning også på tjenestenivå. Dette er generelt sett et kompetansesvakt område i helsetjenesten og bør prioriteres.  

Du finner vårt høringsinnspill på denne siden.

Her finner du Regional utviklingsplan 2040 for Helse Sør-Øst.

Tekst: Cecilia Sønstebø

  • Publisert: 4. oktober 2022.
  • Sist oppdatert: 6. juli 2023.