Publisert

Avrunding av et forskningsprosjekt og en karriere

I forbindelse med May Solveig Fagermoens inntreden i pensjonisttilværelsen, hadde vi ved NK LMH gleden av å få henne på besøk til en faglunsj. Fagermoen har vært prosjektleder for en studie om endringsprosesser ved deltakelse i lærings- og mestringstilbud, og hun fortalte om resultatene fra denne.

Sykepleier og forsker May Solveig Fagermoen er en foregangskvinne innen sykepleievitenskap. Hennes mangeårige engasjement for å utvikle kunnskap om pasient- og pårørendelæring og lærings-og mestringsvirksomhet har lagt et viktig grunnlag for videre arbeid, spesielt knyttet til evaluering av tilbud.

May Solveig Fagermoen og Karl Fredrik Westermann fra NK LMH
May Solveig Fagermoen og Karl Fredrik Westermann ved NK LMH. Foto: Cecilia Sønstebø

Studien om endringsprosesser som startet opp i 2009, er initiert og delvis finansiert av Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH). Hensikten med dette mangeårige forskningsprosjektet var å undersøke om et utvalg av spørreskjemaer kunne være egnet til å evaluere endring i lærings- og mestringsprosesser hos personer med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) og sykelig overvekt. Totalt 105 deltakerne har fylt ut spørreskjemaer to uker etter avsluttet kurs, så etter tre, seks og tolv måneder.

Følgende spørreskjemaer er testet ut i studien:

  • Opplevelse av sammenheng (Sense of coherence)
  • Mestringsforventning (Self-efficacy)
  • Selvfølelse (Self-esteem)
  • Helserelatert livskvalitet (HRQoL)
  • Sykdomsoppfatning (Brief illness perception questionnaire)

Studien viser blant annet at personer som lever med sykelig overvekt opplever færre negative konsekvenser og mindre følelsesmessig stress enn personer med KOLS. Prosjektgruppen konkluderer med at spørreskjemaene som har blitt testet ut er relevante for bruk i lærings- og mestringsvirksomhet. Resultatene fra studien har blitt formidlet via 16 vitenskapelige artikler så langt og flere er innsendt til vurdering.

NKLMH er i gang med planlegging av en større studie der det skal jobbes med systematisk evaluering av tilbud innen læring, mestring, friskliv og rehabilitering. Erfaringene og resultatene Fagermoen og hennes kollegaer har gjort seg, er viktige bidrag inn i evalueringsarbeidet. Vi takker Fagermoen for godt arbeid og for hennes vektige støtte og bidrag til lærings- og mestringsfeltet.

Tekst: Una Stenberg & Ann Britt Sandvin-Olsson

  • Publisert: 26. januar 2017.
  • Sist oppdatert: 1. februar 2017.