Publisert

Kvalitetsindikatorer i velferdstjenestene – hva med de sosiale dimensjonene?

Kvalitetsindikatorer er standardiserte mål på kvalitet som ikke forutsetter bruk av profesjonelt skjønn. Hva slags rolle har og bør kvalitetsindikatorer ha i helse- og omsorgstjenesten? Dette er spørsmål som stilles i en nylig publisert artikkel i Tidsskrift for velferdsforskning.

Forsiden på artikkelen i Tidsskrift for velferdsforskningDet har lenge vært et uttalt mål for myndighetene å stimulere til økt bruk av kvalitetsindikatorer som er utviklet på grunnlag av faglige retningslinjer. Tanken er at det fremmer åpenhet om prosesser og arbeid med kvalitetsforbedring. Det kan gi god mening for somatiske behandlingstjenester, men det er en utfordring når disse tjenestene blir modell for helse- og omsorgstjenestene for øvrig.

For medisinsk behandling, som utgjør kjernen i somatiske tjenester, kan kvalitet vurderes ut fra fagkunnskap alene. Med referanse til Eika og Kjølsrød (2013) peker artikkelen i Tidsskrift for velferdsforskning på at kunnskapsgrunnlaget er langt mer sammensatt i for eksempel omsorgstjenestene eller lærings- og mestringstjenestene. Her er de sosiale dimensjoner ved tjenestene grunnleggende. Det betyr at kvalitet må vurderes med utgangspunkt i den enkeltes mål og verdier og den sammenhengen tjenestebehovet oppstår i. Denne forskjellen legger føringer for hvordan kvalitetsindikatorer kan defineres som faglige og helsepolitiske verktøy.

Standardiserte kvalitetsindikatorer kan bare bli et godt verktøy for å evaluere og forbedre kvalitet på tjenester dersom en er bevisst på hva som er grunnlaget for standardiseringen. Det er viktig å tydeliggjøre i hvilken grad og hvordan faglige retningslinjer konkret kan gi anvisninger for yrkesutøveren i spesifikke situasjoner. I tillegg må det klargjøres hva som skaper behov for skjønn.

Det er fortsatt for lite oppmerksomhet og kunnskap om metoder for å evaluere kvalitet på sosiale dimensjoner ved tjenester i helse- og omsorgsektoren.

Du kan lese hele artikkelen her.

Lenker

Skrevet av Kari Eika, tidligere forsker ved NK LMH

  • Publisert: 25. januar 2017.
  • Sist oppdatert: 31. januar 2017.