Publisert

Både innhold og form avgjørende for utbytte av kurs i helsepedagogikk

Erfaringer fra kurs i helsepedagogikk viser at undervisningsmetoder og pedagogisk tilnærming er vel så viktig for utbyttet som temaene på kurs i helsepedagogikk.

Diskusjon i en gruppe av mennesker
Bildet er en illustrasjon.

Som et ledd i arbeidet med kunnskapsbaserte anbefalinger innen helsepedagogikk har Nasjonal Kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) gjennomført fokusgruppeintervjuer med fagpersoner og brukere om deres erfaringer. Intervjuene ble bygget på allerede innsamlet materiale fra deltakerevalueringer av kurs i helsepedagogikk.

Resultatene av fokusgruppeintervjuene viser blant annet at evnen til å lede gruppeprosesser, kommunikasjonsferdigheter, kunnskap og ferdigheter innen mestringsstøtte og pedagogikk, samt kunnskap om brukermedvirkning ansees som sentrale temaer for kurs i helsepedagogikk. I tillegg viser intervjuene at måten disse temaene blir formidlet på, har mye å si for læringsprosessen til kursdeltakerne. Som en deltaker sa under et av fokusgruppeintervjuene:

Evalueringer har ført til større vekting av praktiske øvelser (for eksempel rollespill) på kurs og mindre teoriundervisning enn tidligere. Det er mer fokus på refleksjonsoppgaver og samarbeid enn før. Tilbakemeldingene på dette har vært gode.

Resultatene fra fokusgruppeintervjuene er langt på vei i samsvar med tidligere forskning og undersøkelser gjennomført av NK LMH.

Vil du lese mer om gjennomføringen av datainnsamling og de sentrale resultatene, kan du laste ned og lese det fullstendige notatet her.


I helse- og omsorgstjenesten brukes ofte begrepet helsepedagogikk om hvordan helsepersonell bør samarbeide med brukere når målet er å legge til rette for læring og å fremme mestring ved sykdom eller nedsatt funksjonsevne. Kompetanse innen helsepedagogikk er avgjørende for arbeidet med lærings- og mestringstilbud.

Skrevet av Cecilia Sønstebø

  • Publisert: 22. november 2016.
  • Sist oppdatert: 2. juli 2020.