Publisert

Bygger kunnskapsgrunnlag for et bredt praksisfelt

Etter å ha oppsummert året som har gått i den årlige rapporten til Helsedirektoratet, kan NK LMH se tilbake på et år med høy aktivitet og systematisk innsats for en mer kunnskapsbasert lærings- og mestringspraksis.

Skjermbilde av årsrapportenNasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) har nylig levert inn sin årsrapport til Helsedirektoratet. Rapporten ligger nå åpent tilgjengelig for gjennomlesing.

Kompetanse og helhetlige forløp

I 2016 har NK LMH lagt spesiell vekt på arbeidet med å utvikle kunnskapsbaserte anbefalinger og verktøy innen helsepedagogikk. Å bidra til økt kompetanse, samt å styrke lærings- og mestringsvirksomhet som del av helhetlige forløp, har vært en sentral målsetting. Flere av våre utviklingsprosjekter er i en sluttfase, og innsatsenframover vil rettes mot å implementere resultatene av disse.

Dokumentasjon og likeverdig tilgang

I 2016 har NK LMH i tillegg prioritert å kartlegge lærings- og mestringsvirksomheten i spesialisthelsetjenesten og dagens dokumentasjonspraksis. Kartleggingene bekrefter høy grad av uønsket variasjon og lav prioritering av denne lovpålagte oppgaven. Det avdekkes også vesentlige mangler knyttet til gjeldende kodeverk og tilhørende veiledning.

NK LMH har foreslått en rekke tiltak for å forbedre registrering av lærings- og mestringsaktivitet og slik legge til rette for et mer helhetlig system for dokumentasjon. Iverksettelse av disse tiltakene vil kreve samarbeid mellom samtlige helseregioner, kompetansetjenesten og Helsedirektoratet. NK LMH har igangsatt arbeidet med å ta tak i problemstillingene som kartleggingene belyser, inkludert formidling av funnene til myndigheter og sykehusledelse for økt oppmerksomhet om og prioritering av virksomheten.

Kunnskapsgrunnlag for kvalitetssikring

Hva gjelder arbeid med å bidra til å sikre kvalitet på tilbudene som gis, er NK LMH godt i gang med å etablere et kunnskapsgrunnlag som basis for å videreutvikle og sikre overordnede kvalitetssystemer. Nye litteraturstudier i 2016 bærer preg av å innta et bredt perspektiv på lærings- og mestringsvirksomhet, samt en tydeliggjøring av hvilke grunnverdier som er sentrale for å sikre god kvalitet. Brukermedvirkning i utvikling av tilbud er blant de temaene som fremheves.

Samarbeid i et bredt praksisfelt

NK LMHs årlige forskerkonferanse la i 2016 spesielt vekt på brukermedvirkning og nytteverdi av lærings- og mestringsvirksomhet. Konferansen hadde en mer tverrfaglig profil denne gang og antall innsendte sammendrag (abstracts) var betraktelig høyere enn tidligere. Arbeidet med konferansen var godt faglig forankret i alle regioner, i spesialist- og kommunehelsetjenesten og inkluderte nordisk samarbeid både i planlegging og gjennomføring.

Vil du lese mer om NK LMH sitt arbeid i 2016, finner du hele årsrapporten her. Den faglige referansegruppen til NK LMH har også nylig avlevert sin samlede evaluering av årsrapporten. Den er tilgjengeliggjort samme sted. Utover våren vil i tillegg Helsedirektoratet sin evaluering av NK LMH sin aktivitet for fjoråret bli publisert her.

Tekst: Cecilia Sønstebø

  • Publisert: 1. mars 2017.
  • Sist oppdatert: 1. mars 2017.