Publisert

Evaluering av kurs i helsepedagogikk

En rapport om evaluering av et fem dagers kurs i helsepedagogikk er nå publisert. Rapporten beskriver kursdeltakeres tilfredshet og utbytte samt muligheter og barrierer for å anvende det lærte i etterkant.

Å bidra til god kvalitet på kompetanseheving i helsepedagogikk for helsepersonell og brukerrepresentanter er en satsing ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH). I fjor ble Håndbok i helsepedagogikk (Hvinden, Henriksen, Børve, 2019) utgitt som en del av dette arbeidet. I håndboken beskrives et fem dagers kurs i helsepedagogikk som er basert på anbefalingene i boken. Dette kurset, som ble testet ut i Trondheim kommune i 2019, er nå evaluert og en rapport foreligger.

Rapporten i sin helhet finner du på denne siden.

Kursdeltakere som diskuterer i grupper.
Kursdeltakere som diskuterer i grupper.

Hensikt og konklusjon

Hensikten med evalueringen har vært todelt. Dels ønsket vi å kvalitetsvurdere kurset i håndboken, og dels ønsket vi å undersøke muligheter og barrierer i tilknytning til praktisk anvendelse av det lærte i etterkant av kurs.

Konklusjonen på rapporten er at kursets rammer og håndbokens pedagogiske anbefalinger er egnet til å styrke deltakere som gode helsepedagoger. For å få fullt utbytte av et slikt kurs kreves det imidlertid at ledelsen prioriterer og gir rom for implementering av ny kunnskap og nye ferdigheter i praksis.

Hvordan har vi gått frem

Rapporten baserer seg på data innhentet gjennom tre ulike metoder. I tillegg til å benytte spørreskjemaer underveis og på den siste dagen av kurset, var det en forsker tilstede under hele kurset og observerte. Avslutningsvis ble data samlet inn gjennom intervjuer, både individuelle og i grupper. De tre metodene er utfyllende og bidrar til å sikre at flere aspekter har blitt dekket, slik som å undersøke hvordan det har vært mulig å anvende det lærte i etterkant av kurs.

Vi håper at rapporten kan være til inspirasjon og nytte for både kursledere i helsepedagogikk og ledere innen helse- og omsorgstjenesten generelt.

Tekst og bilder: Ann-Helen Henriksen

  • Publisert: 27. mai 2020.
  • Sist oppdatert: 27. mai 2020.