Publisert

Fagsamlinger om mestring

Nettverk for læring og mestring i Helse Vest og NK LMH arrangerer denne våren to videokonferanser med tittelen «Mestring når livet utfordrar». Fagsamlingene skal bidra til å spre kompetanse og støtte samarbeidet om å etablere Mestringstreff.

Nettverk for læring og mestring i Helse Vest har gjennom mange år arrangert en årlig fagsamling i Bergen for ansatte i helseforetak og kommuner, samt brukerrepresentanter. For å nå ut til enda flere og for å stimulere til samhandling om lærings- og mestringstilbudet Mestringstreff, prøver de i år ut en modell med samlinger i Bergen og Stavanger og videooverføringer til Førde og Haugesund.

Fagsamlingene gjennomføres i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH). I 2017 stod NK LMH ansvarlig for ferdigstilling av Mestringstreff, et lærings- og mestringskurs som handler om hvordan håndtere ulike utfordringer knyttet til å leve med sykdom og nedsatt funksjonsevne over tid. 25. mai ble den første av de to fagsamlingene «Mestring når livet utfordrar» gjennomført, den neste samlingen avholdes 15. juni.

Les mer om Mestringstreff og Håndbok for Mestringstreff på mestring.no.

Kompetansepåfyll og samhandling om mestring

Helfigur av Torkil Berge sammen med Hilde Blindheim Børve
Torkil Berge og Hilde Blindheim Børve presenterte i Bergen.

Det er klare signaler fra de som arbeider med lærings- og mestringsvirksomhet i praksis at de ønsker kompetansepåfyll og verktøy knyttet til det å arbeide med mestring. Som fagpersoner i helse- og omsorgstjenesten opplever vi større trygghet når vi snakker om temaer knyttet til diagnose og medisinsk behandling, enn det å håndtere praktiske, følelsesmessige og relasjonelle sider ved det å leve med langvarig sykdom og skade.

Duoen Torkil Berge (25.mai) og Elin Fjerstad (15. juni) står for hovedinnholdet i fagsamlingene. De er begge erfarne spesialpsykologer som driver klinisk praksis, forsker, skriver bøker og foreleser om kognitiv tilnærming til mestring. De snakker om hvordan bruke ulike mentale verktøy for å mestre utfordringer knyttet til det å leve med langvarige helseutfordringer. Blant annet tar de for seg «den kognitive diamanten» og «ABCD -modellen» som er verktøy  beskrevet i Håndbok for Mestringstreff. Kari Hvinden og Hilde Blindheim Børve, begge spesialrådgivere ved NK LMH, formidler erfaringer og tips knyttet til hva som skal til for å lykkes med å etablere Mestringstreff, med stor vekt på lokal tilpasning, samhandling og kompetansebygging.

Nyttige erfaringer

Den 25. mai var omkring 70 personer samlet til videokonferanse på Haukeland sykehus, mens omlag 35 personer var samlet og koblet til fra sykehuset i Førde. Både i Bergen og Førde var det samlet fagpersoner med ulik profesjonsbakgrunn fra ulike tjenester i kommunene og forskjellige avdelinger i sykehusene, i tillegg til representanter fra ulike brukerorganisasjoner.

Torkil Berge snakket til en spent og lydhør forsamling på Haukeland sykehus i Bergen med Helse Førde på video. Hans presentasjon vakte begeistring, og mange syntes det var nyttig å få mer kunnskap om verktøy som det er mulig å anvende i egen praksis. Han understreket at vi ikke trenger å være psykologer for å lære om og benytte kognitive verktøy; det er en form for selvhjelp som vi alle kan bruke, både i eget liv og som fagutøvere.

Torkil Berge

Portrett av Torkil BergeTorkil Berge er psykolog og spesialist i klinisk psykologi. Han arbeider ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Diakonhjemmet sykehus i Oslo. Berge er leder av Norsk Forening for Kognitiv Terapi, og han var i perioden 1997 til 2007 redaktør av Tidsskrift for Norsk Psykologforening.

Berge har skrevet selvhjelpsbøker om angst og depresjon og om mestring av somatisk sykdom:

  • Trange rom og åpne plasser. Hjelp til mestring av angst, panikk og fobier.
  • Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon.
  • Den indre samtalen. Lær deg kognitiv terapi.
  • Se mulighetene. Psykisk helse og arbeidsliv.
  • Energityvene. Utmattelse i sykdom og hverdag.
  • Lev godt med sykdom.

Les mer om kognitiv tilnærming på cognitiv.no.

Lærings- og mestringssentrene på begge steder var engasjert som lokale medarrangører og hadde det praktiske ansvaret for samlingene. Ansvarlige for de lokale samlingene var Maria Tjelta (Bergen) og Kari Esaiassen (Førde). Sølvi Heimestøl, lederen for nettverket i Vest, tok turen til Førde for å hente erfaring og være «medsitter» hos de som var koblet til det som foregikk i Bergen. Hennes umiddelbare kommentar etter gjennomføringen var at «samlingen var vellykket og er en modell som kan utvikles videre». Hun sier at en større oppmerksomhet på den lokale samlingen kanskje kan bidra til å utnytte arenaen enda mer til dialog og erfaringsutveksling knyttet til lokale praksiser. Den tekniske gjennomføringen på første samling var tilfredsstillende, selv om det er rom for forbedringer, spesielt med hensyn til lydbildet i Førde.

Nettverkssamlingene skal evalueres i etterkant for å samle erfaring, kvalitetsutvikle samlingene og danne grunnlag for anbefalinger og valg knyttet til framtidige samlinger.

Tekst: Kari Hvinden
Bilder: Siw Merete Paulsen

  • Publisert: 4. juni 2018.
  • Sist oppdatert: 24. juli 2019.