Publisert

Filmene i Treff meg! treffer både fagpersoner og unge

Refleksjonsfilmene i NK LMHs kompetansehevingsprogram Treff meg! bidrar til refleksjon, selvutvikling og diskusjon og kan øke forståelsen av hvordan det er å være ungdom i møte med helsetjenesten. Det mener fagpersoner ved OUS som har brukt filmene i ulike sammenhenger.

Treff meg! kollasj bilder og spørsmål
I filmene i Treff meg! møter vi Thomas, Kristin og Petter. Her er bilde fra hver av filmene og tilhørende refleksjonsspørsmål. Om du klikker på bildekollasjen, kommer du direkte til filmene.

 

Treff meg! – kompetansehevingsprogram for fagpersoner som møter unge som har langvarige helseutfordringer, og deres foreldre

 • Programmet skal bidra til at fagpersoner reflekterer over hvordan de kan legge til rette for gode møter med unge som har langvarige helseutfordringer, og deres foreldre.
 • Målgruppen er fagpersoner med ulik fagbakgrunn i barne- og voksenorienterte tjenester.
 • Programmet består av
  • tre filmer om møter mellom unge, deres foreldre og fagpersoner
  • refleksjonsspørsmål
  • fordypningsstoff
  • forslag til oppbygning av fagdager
 • Sentrale tema er gode møter, overganger, læring i grupper, psykososial utvikling, mestring, livet kjennes tungt, rettigheter og foreldresamarbeid.
 • Programmet kan brukes til faglig fordypning i grupper og individuelt.

Treff meg! er utviklet i prosjektet Ung medvirkning og mestring (UMM). I prosjektet har NK LMH også utviklet lærings- og mestringstilbudene Helt sjef! for unge som har langvarige helseutfordringer, og deres foreldre.

På konferansen om unges helse – «Noen å spille på lag med» – i november presenterte Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) tilbudene som er utviklet i prosjektet Ung medvirkning og mestring (UMM) (se faktaboks, og les om konferansen og presentasjonen av UMM-prosjektet i tidligere sak).

NK LMH hadde invitert med seg Jette Elnan-Knutsen, som er barnesykepleier og fagutviklingssykepleier, og Ruth Helene P. Soldal, som er ungdomsrepresentant, sykepleier og klinisk spesialist, ved barnemedisinsk avdeling 1, Kvinne- og barneklinikken, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus HF (OUS). De har prøvd ut kompetansehevingsprogrammet Treff meg! fra UMM i ulike sammenhenger. Her ser du hva de skriver om sitt arbeid med unges helse og erfaringene de har gjort seg gjennom bruk av Treff meg!:

Ønsket å heve kompetansen om unges helse

Høsten 2012 vedtok Oslo universitetssykehus HF (OUS) å øke aldersgrensen på barneavdelingene fra 16 til 18 år. I den anledning gjennomførte Barnemedisinsk avdeling og Kirurgisk avdeling for barn et prosjekt om ungdom. Bakgrunnen var et ønske om å heve kompetansen om unges helse blant personalet. Det ble i den anledning rekruttert ungdomsrepresentanter fra de ansatte. I dag er de ressurspersoner for seksjonenes arbeid med ungdom og tilrettelegging for ungdom på enhetene.

Filmer fra Treff meg! på fire temadager om ungdom

Program for en av temadagene om ungdom ved Oslo universitetssykehus HF (OUS)
Programmet fra en av temadagen om ungdom ved Oslo universitetssykehus HF (OUS). Klikk på bildet for å få opp større versjon av programmet.

Våren 2014 arrangerte ungdomsrepresentantene temadager om ungdom. Temadagene var rettet mot ansatte som jobber med ungdom. Det ble sendt ut invitasjon til samtlige barnemedisinske og barnekirurgiske avdelinger i sykehuset. I tillegg gikk invitasjonen til det tverrfaglige teamet (fysioterapeuter/ergoterapeuter) og til noen avdelinger som har ungdom og unge voksne. Til sammen var det rundt 160 deltakere på de fire temadagene.

På temadagene var det et variert program, med blant annet fokus på den biopsykososiale utviklingen, ungdommers utfordringer ved sykehusinnleggelse, tidligere ungdomspasienters egne erfaringer og kompetansehevingsprogrammet Treff meg!. Her er noen av våre erfaringer fra bruk av  Treff meg! på temadagene:

 • Bra aldersspenn på de unge i filmene
  Treff meg! er rettet mot fagpersoner som møter ungdom og unge voksne som har langvarige helseutfordringer. Kompetansehevingsprogrammet fokuserer på ungdom som individ og er verken rettet mot spesielle diagnoser eller spesifikt helsepersonell. Ungdommene i filmene har et aldersspenn som gir ulike utfordringer. Det er nyttig – spesielt nå som alle barneavdelingene i OUS har ungdommer opp til 18 år, og med tanke på overføring til voksenavdeling.
 • Gjenkjennbare karakterer og virkelighetsnære situasjoner
  Foreldrene i filmene har også tydelige karakterer som er lett gjenkjennbare. Det gir oss en god mulighet til å fokusere på, og diskutere, hvordan vi møter foreldre i ulike situasjoner. Ved at filmene er laget på denne måten treffer de mange. Vi erfarte at mange kjente seg igjen i situasjonene i filmene, de var virkelighetsnære og bidro til refleksjon over egen atferd i møte med ungdom.
 • Refleksjonsspørsmålene bidrar til dialog
  Refleksjonsspørsmålene gjør det lett å bruke filmene for å få til dialog, både i en større og i en mindre gruppe. På hver temadag var vi rundt 40 stykker. I en slik setting var det spesielt nyttig å kunne bruke spørsmålene i diskusjonen etterpå. Det er ofte enklere å komme med innspill når det stilles konkrete spørsmål, spesielt i en stor gruppe der deltakerne ikke nødvendigvis kjenner hverandre. På den måten kan man få fram likheter og ulikheter fra forskjellige seksjoner og en erfaringsutveksling som kan bidra til endring og utvikling på de enhetene deltakerne jobber ved.

Vi erfarte imidlertid også at selv om en slik temadag er god som inspirasjon, så er det ikke tilstrekkelig til å medføre endring i møtet mellom helsepersonell og ungdom. Det kan være utfordrende å ta i bruk ny kunnskap i egen praksis, for å få til endring kreves det at kunnskapen settes i system innad på enhetene.

Filmene kan bidra til dialog om erfaringer i egen enhet

Vi har også erfaring med bruk av Treff meg! på fagdager på egen enhet. Da var vi ca. 15 stykker, og viste to av filmene. Vi opplevde da at det var nyttig å bruke refleksjonsspørsmålene i diskusjonen etterpå, men det var også enklere å få til en dialog knyttet til erfaringer på egen enhet. Vi kunne knytte spørsmålene mer til vårt eget ståsted – hvordan gjør vi det i møte med ungdomspasientene? Vi fokuserte spesielt på «det gode møtet», da vi i sykehushverdagen opplever at «møtene» kan bli korte og hektiske og skal inneholde veldig mye. Vi hadde blant annet erfaringsutveksling om hvordan man kan bruke tiden fornuftig og hvordan møte ungdom for å tilrettelegge for samtale, også utenom den tiden som er satt opp for innkomstsamtale.

I utgangspunktet hadde vi valgt oss ut to tema, «det gode møtet» og «overganger», men grunnet stort engasjement fikk vi bare tid til å snakke om det ene temaet. Vår opplevelse er at ungdom engasjerer, og det krever tid å gå i dybden de på enkelte temaene.

Økt bevissthet om temaet uansett gruppestørrelse

Med disse to erfaringene ser vi at Treff meg! er nyttig for ulike faggrupper, både i større og mindre grupper. Det er kanskje enklere å fordype seg i temaene når man er en mindre gruppe, gjerne fra én enhet. Da får man muligheten til å belyse for eksempel rutiner og eventuelt gjøre endringer av disse, som kan være til fordel for pasientene. Ved en større, mer variert gruppe med ulike erfaringer, kan man utveksle tips og bidra til gjensidig utvikling. Uavhengig av gruppens størrelse vil det være nyttig å fokusere på ungdom som tema, fordi det vil øke bevisstheten og forståelsen for disse pasientene.

Sett av nok tid

Et annet viktig aspekt er tid. På både temadagen og fagdagen brukte vi én time og viste to av filmene. Vi anser det som et minimum med hensyn til tidsbruk, da det gir rom for å fordype seg i temaene samt kunne diskutere eventuelle nye aspekter som dukker opp.

Bør ses av flere

Filmene er, som nevnt, rettet mot alt helsepersonell, både leger, sykepleiere og det tverrfaglige teamet. På temadagene om ungdom var majoriteten av tilhørerne sykepleiere, og det ble diskutert at filmene er noe som legene også bør se og erfare. Det hjelper ikke nødvendigvis å endre våre rutiner og holdninger dersom ikke alle som møter ungdommene, er med på laget!

Fungerer også godt i tilbud for ungdom

Vi har også brukt Treff meg! i en annen setting, nemlig rettet mot ungdommene. To ganger i året arrangerer Barnepost 1 og NAKBUR – Nasjonal Kompetansetjeneste for Barne- og Ungdomsrevmatologi – en ungdomshelg for ungdommer som har revmatiske sykdommer.

Filmene ble vist uten refleksjonsspørsmålene, og det ble gode diskusjoner rundt de ulike situasjonene. Ungdommene opplevde at de kjente seg igjen, spesielt i filmen om Kristin. Noen fortalte at de hadde opplevd liknende situasjoner, men mange var også lojale mot foreldrene sine og ville ikke utlevere dem. Det ble da viktig for oss som helsepersonell å understreke at de ikke «står alene» i en slik situasjon. Det vil være en del av vår rolle å foreslå delte samtaler med og uten foreldre.

I møte med ungdom fungerer filmene godt til å vinkle samtalen inn på tema som belyses i filmene, som for eksempel medisinering og rettigheter. Mange ungdommer vet ikke hvilke rettigheter de har og hvilke krav de kan stille i møte med helsetjenesten. Det er vår oppgave som helsepersonell å øke bevisstheten til ungdommene og vise dem hvilke rettigheter de har, for slik å forberede dem til voksenavdelingen der de må ta mer ansvar for egen helse.

Vi ønsket imidlertid å fokusere litt ekstra på temaet «overganger», og for å belyse temaet ytterligere opplevde vi at det var nyttig å kombinere Treff meg! med filmen «Unge tanker om overganger». Filmen er laget av Unge funksjonshemmede i samarbeid med Akershus universitetssykehus HF (Ahus), og handler om ungdommer som står foran, eller har opplevd, overgang til voksenavdeling, og de deler sine erfaringer og tanker rundt dette.

Kan brukes på flere arenaer

Vår erfaring med Treff meg! er at filmene er anvendbare på flere arenaer, både i møte med helsepersonell med ulik bakgrunn og i møte med ungdommene selv. Filmene bidrar til refleksjon, selvutvikling og diskusjon og kan øke vår forståelse av hvordan det er å være ungdom i møte med helsetjenesten. Vi håper flere vil benytte seg av mulighetene som Treff meg! gir.

 

Det er bra å møte fagfolk som snakker et språk som jeg forstår!
Ung deltaker, lærings- og mestringstilbudet Helt sjef!

 

 

Innledning og tilrettelegging av Jette Elnan-Knutsens og Ruth Helene P. Soldals manus fra konferansen om unges helse: Norunn K. Torheim, NK LMH

 • Publisert: 5. desember 2014.
 • Sist oppdatert: 24. mars 2020.