Publisert

Forskning om digitale tilbud

Vi får stadig spørsmål om forskning knyttet til digitalisering av gruppebaserte tilbud. Her presenterer vi noen aktuelle forskningsartikler.

Den siste tiden har vi laget flere korte omtaler av studier som tar for seg ulike sider ved digitalisering av lærings- og mestringstilbud. Dette er forskningsartikler identifisert i forbindelse med den igangsatte litteraturstudien om digitale løsninger i gruppebaserte tilbud.

Rask digital tilpasning av tradisjonelt gruppetilbud

I artikkelen «Soup cans, brooms, and Zoom:» Rapid conversion of a cancer survivorship program to telehealth during COVID-19 kan du lese om en rask tilpasning av et tradisjonelt gruppebasert tilbud til et digitalt tilbud (via Zoom) på grunn av covid-19. Tilbudet er for personer som har vært igjennom kreftbehandling (Survivorship Wellness Group Program).

Først og fremst ble det gjort endringer i innholdet for å møte aktuelle behov relatert til pandemisituasjonen, som økt fokus på risiko og frykt for å bli syk, hjemmetrening, stressmestring og mental velvære.

I tillegg ble det lagt stor vekt på å vurdere hvordan man praktisk og pedagogisk best kunne utnytte de digitale mulighetene. Her er noen eksempler på tiltak som ble gjort for å bidra til engasjement blant deltakerne i det digitale tilbudet:

  • Inkludere ekstra veiledere for å kunne gi støtte når gruppen ble delt opp (ved bruk av virtuelle/digitale grupperom)
  • Redusere forstyrrelser ved å avkoble chat-funksjonalitet
  • Begrense deling av skjerm fra veileder for å øke muligheten til å se deltakernes skjerm (group «gallery» view)
  • Bruke animerte lysbilder (slides) og nettbasert meningsmåling (online polling) for å øke engasjementet

Personvern, pasientsikkerhet og tekniske forhold ble videre vurdert. Du finner en tabell i artikkelen som oppsummerer de vurderingene som ligger bak tilpasningene til det digitale formatet.

Avslutningsvis rapporteres det om økt deltakelse i det digitale tilbudet sammenlignet med tradisjonelt format. Deltakeres tilfredshet med det digitale tilbudet var like høy som i det tradisjonelle tilbudet.

Les hele artikkelen her.

Sammenligning av effekt og oppmøte mellom digitalt og fysisk tilbud

I artikkelen Development of a Videoconference-Adapted Version of the Community Diabetes Prevention Program, and Comparison of Weight Loss With In-Person Program Delivery beskrives en studie der man sammenligner effekt og oppmøte mellom to versjoner av et 12-ukers gruppebasert tiltak for personer med overvekt.

Formålet med tilbudet var å forebygge diabetes. Halvparten av deltakerne fikk et gruppetilbud som krevde fysisk oppmøte, mens de andre fikk tilbudet hjemme via videokonferanse. Alle komponentene i det tradisjonelle tilbudet lot seg overføre til den digitale versjonen med noen små justeringer.

I artikkelen vises det til at deltakerne gikk ned i vekt uavhengig av hvilke tilbud de mottok og at oppmøte i den digitale versjonen var bedre (96%) sammenlignet med den andre (70%). Konklusjonen er at videokonferanse kan brukes til å levere tilbudet på en effektiv måte.

Artikkelen har en fin tabelloversikt over innholdet i tiltaket i tradisjonelt format vs. videokonferanse som viser hvordan komponenter ble tilpasset. Klikk her for å komme direkte til tabellen eller les hele artikkelen her.

Digital hjemmeoppfølging med og uten gruppemøter

I artikkelen Adding value to remote monitoring: Co-design of a health literacy intervention for older people with chronic disease delivered by telehealth beskrives utvikling og evaluering av et digitalt tilbud for personer over 50 år med minst én langvarig sykdom.

Tilbudet bestod av digital hjemmeoppfølging av vitale tegn, kontakt med helsepersonell via videokonferanse dersom de vitale tegnene lå utenfor anbefalte verdier og fem ukentlige gruppemøter via videokonferanse. Formålet var økt helsekompetanse, mestring og sosial støtte.

For å undersøke betydningen av gruppemøtene ble det gjort en sammenligning der kontrollgruppen fikk hjemmeoppfølging uten gruppemøter. Det ble påvist positiv effekt på noen delskalaer innen helsekompetanse og mestring hos de deltakerne som fikk gruppetilbud via video, men ikke i kontrollgruppen. Deltakerne som deltok i gruppemøter rapporterte om økt fellesskapsfølelse, emosjonell støtte og mer informasjon.

Det konkluderes med at dette tilbudet med hjemmeoppfølging og gruppemøter via video har et potensial for å bedre sosial støtte og øke helsekompetanse for eldre personer.

Les sammendrag av  artikkelen her.

Vil du lese flere slike forskningsomtaler, finner du en oversikt her.

Tekst: Olöf Kristjansdottir
Bilde: Shutterstock

  • Publisert: 25. januar 2021.
  • Sist oppdatert: 25. januar 2021.