Publisert

Befolkningens helsekompetanse kartlagt

Forrige uke ble Norges første rapport om befolkningens helsekompetanse presentert. Rapporten bekrefter behovet for økt oppmerksomhet og innsats rettet mot læring og mestring innen helse.

Rapporten er utarbeidet av Helsedirektoratet i samarbeid med OsloMet og Høgskolen i Innlandet og er et første skritt i oppfølgingen av regjeringens Strategi for å øke helsekompetansen i befolkningen (2019–2023).

Betydelige utfordringer

I rapporten vises det til at en vesentlig andel av befolkningen har varierte utfordringer med å forholde seg til helseinformasjon, og at dette har konsekvenser for både den enkeltes helse og samfunnets helseutgifter. Blant annet slås det fast at 1 av 3 har utfordringer med å navigere i helsetjenesten. Videre trekkes det frem at det er behov for mer, bedre tilpasset og lettere tilgjengelig informasjon om psykiske helseutfordringer. Når det gjelder digital helsekompetanse, rapporteres det om at de som hyppigere bruker helsetjenesten synes å være mindre forberedt på å ta i bruk digitale helsetjenester.

– Denne rapporten gir oss viktig kunnskap og har betydning for det videre arbeidet innen vårt felt. Rapporten belyser interessante sammenhenger mellom opplevd helsekompetanse, helserelatert livskvalitet og helsetjenestekostnader. Flere av resultatene samsvarer i stor grad med funn fra vår forskning, sier Siw Bratli, leder ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH).

Lærings- og mestringsvirksomhet viktig del av løsningen

Professor i helsekommunikasjon ved OsloMet, Kjell Sverre Pettersen, har ledet arbeidet med å kartlegge helsekompetanse i befolkningen. Under mandagens presentasjon snakket han om hva som blir viktig fremover for å møte utfordringene som skisseres i rapporten.

Han vektla blant annet betydningen av å tilpasse helsekommunikasjon til individuelle behov og at lærings- og mestringsvirksomhet er sentralt for å styrke helsekompetansen.

I rapporten vises det til at kompetanse ikke er noe iboende, som man har, men noe som man utøver i spesifikke kontekster. Det hviler et betydelig ansvar på helsetjenesten hva gjelder å legge til rette for tjenester og tilbud som tar hensyn til befolkningens helsekompetanse.

– Vi gleder oss til å dykke dypere ned i rapporten og se nærmere på hvilke implikasjoner funnene kan ha for lærings- og mestringsvirksomheten, avrunder Bratli.

Du finner rapporten i sin helhet her.

Tekst: Cecilia Sønstebø

  • Publisert: 28. januar 2021.
  • Sist oppdatert: 2. februar 2021.