Publisert

Ny strategi for å øke helsekompetanse

I regjeringens nye strategi for å øke helsekompetansen i befolkningen har lærings- og mestringsvirksomheten fått en sentral plass.

Helseminister Bent Høie lanserte nylig landets første strategi om helsekompetanse, det norske begrepet for health literacy. Helsekompetanse handler om personers evne til å forstå, vurdere og anvende helseinformasjon for å kunne treffe kunnskapsbaserte beslutninger relatert til egen helse.

Den nye strategien har til hensikt å øke befolkningens helsekompetanse og retter seg primært mot helse- og omsorgspersonell, beslutningstakere og ledere i helse- og omsorgstjenesten, samt pasient- og brukerorganisasjoner.

Lærings- og mestringstilbud for å øke helsekompetanse

Regjeringen vektlegger at tilstrekkelig helsekompetanse er en forutsetning for å realisere målet om å skape pasientens helsetjeneste. Den nye strategien belyser hvordan helsekompetanse er viktig med hensyn til egenmestring og det å legge til rette for å håndtere helseutfordringer.

I kapitlet om hvordan det skal arbeides for å øke helsekompetansen i befolkingen, trekkes lærings- og mestringstilbud og pasient- og pårørendeopplæring frem.

– Vi ønsker strategien velkommen og er glade for at lærings- og mestringsvirksomheten har en tydelig plass i det videre arbeidet med å realisere strategien, sier Siw Bratli, leder ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH).

Helsepedagogikk – en forutsetning

Regjeringen understreker også i strategien nødvendigheten av en helsetjeneste og helsepersonell som legger til rette for at innbyggerne skal kunne styrke egen helsekompetanse. Helsekommunikasjon og helsepedagogikk trekkes eksplisitt frem som nødvendig kompetanse i denne sammenheng.

– Det er svært positivt at regjeringens strategi i stor grad harmonerer godt med NK LMHs strategi og overordnede satsingsområder for 2019–2023. Våre sentrale målsettinger handler om å bidra til god kvalitet og likeverdig tilgang til kompetansehevende tilbud, både hva gjelder helsepedagogikk for fagpersoner og brukerrepresentanter og lærings- og mestringstilbud for brukere, pasienter og pårørende, avslutter Bratli.

Les mer om vår strategi her. 

Her finner du Strategi for å øke helsekompetansen i befolkningen i sin helhet

Tekst: Cecilia Sønstebø

  • Publisert: 15. mai 2019.
  • Sist oppdatert: 15. mai 2019.