Publisert

Fra pasient til student i kommunene

For å møte utfordringer knyttet til psykisk helse og rus, satser Bergen kommune på å etablere en recovery skole. NK LMH har bidratt inn med et skreddersydd kompetansehevende kurs i helsepedagogikk.

Recovery er både en filosofi og en holdning. I Recoveryorienterte psykisk helse- og rustjenester er tilnærmingen at mennesker kan leve meningsfulle og tilfredsstillende liv, på tross av psykiske helseutfordringer. Den mest kjente definisjonen er:

«Recovery er en dypt personlig, unik prosess med endring av egne holdninger, verdier, følelser, mål og ferdigheter og/eller roller. Det er en måte å leve et liv på som er tilfredsstillende, deltagende og fylt av håp, selv med de begrensninger som lidelsen forårsaker. Bedring involverer utvikling av ny mening og innsikt i eget liv» (Anthony 1993, oversatt av Solfrid Vatne).

Les mer om recovery her.

Inspirert av Storbritannia og Danmark

Klikk på bildet for å besøke nettsiden

Konseptet Recovery College kommer fra Storbritannia, der den første skolen ble etablert sørvest i London i 2010. I dag er det rundt 80 slike skoler i England, der kursene blir utformet i fellesskap av fagfolk og personer med psykiske helseutfordringer. Recovery College er et supplement til tradisjonell oppfølging. Personer som i helsetjenesten er pasienter, blir her studenter, mens behandlerne blir coacher eller veiledere. Sammen velger disse hvilke kurs som er aktuelle for den enkelte ut ifra hans eller hennes opplevde behov til enhver tid. Det å være deltaker og student framfor pasient innebærer en alminneliggjøring som kan bygge bro til samfunnsliv og en verdsatt rolle i samfunnet.

Høsten 2017 dro ansatte i Bergen kommune og Helse Bergen på studietur til Storbritannia for å lære om Recovery College. Recovery College er ikke en beskyttet tittel, men åtte kvalitetskriterier benyttes gjerne. De tre viktigste er:

  • Planlegging og gjennomføring av kurs skal gjøres i et likeverdig samarbeid (co-produksjon) mellom profesjonelle og brukere.
  • Kursene skal organiseres som skoletilbud der deltakerne er studenter.
  • Skoletilbudet må være recoveryorientert på alle plan. Det bygger på, og støtter opp om, studentenes målsetninger, ressurser, evner og ferdigheter. Skolen gir håp, kontroll og muligheter for den enkelte.
Danmark har noen års erfaring med recoveryskoler, og i desember 2018 var NK LMH representert i en delegasjon fra Norge som dro til København for å møte representanter fra dansk recoverymiljø. De fleste skolene her er kommunale, og ved alle skolene praktiseres det samproduksjon og delt kursledelse. Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) er en viktig støttespiller for recoverysatsingen i Norge og var medarrangør for turen til København. Fotograf: Hilde Blindheim Børve

Behov for samarbeidskompetanse

Etter å ha sett presentasjoner av erfaringene fra Storbritannia, og spesielt Nottingham, besluttet Bergen kommune å etablere en egen recoveryskole der de i stor grad følger prinsippene og opplegget fra Nottingham. Blant annet ønsket de på recoveryskolen å praktisere delt ledelse mellom fagpersoner og erfaringskonsulenter både i planlegging, gjennomføring og evaluering. Det ble fort klart for Bergen kommune at det var behov for kompetanseheving knyttet til denne måten å samarbeide på. Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) ble derfor kontaktet og forespurt om å tilpasse et tredagers skreddersydd pilotkurs i helsepedagogikk for planleggere og kursledere knyttet til den fremtidige Bergen Recovery Skole.

Kursdeltakere bak fra venstre: Inger Simonsen, Vivian Kristiansen, Camilla Finik Fluge, Venill Akermann, Kristina Bakke Åkerblom, Helene Hjønnevåg Sunde, Lene Amina Tufte, Ken Etwin Alsaker, Herman Steffensen Foran fra venstre: Patrick Karlsen, Sindre Remme, Linda Aasebø, Anne Charlotte Valaker Bruheim, Hilde Blindheim Børve, Henriette Audestad. Fotograf: Patrick Karlsen

I september 2018 ble pilotkurset gjennomført i Bergen under ledelse av spesialrådgiver og helsepedagog Hilde Blindheim Børve fra NK LMH. På kurset deltok 10 erfaringskonsulenter og fem fagpersoner. Det var en ny opplevelse for kursleder at fagpersoner var i mindretall på et kurs i helsepedagogikk. Dette satte et positivt preg på kursdagene, der nettopp samspillet mellom fag- og erfaringskompetanse ble løftet frem. Deltakerne viste et stort engasjement for å tilegne seg den pedagogiske kompetansen som trengs for å tilrettelegge for læring, utvikling og mestring i en gruppesetting.

På full fart fremover i Norge

Jæren Recovery College ved Steinar Trefjord og Tor Arne Riskedal. Foto: Hilde Blindheim Børve

Flere steder i Norge er recoveryskoler og recoveryorienterte tilbud på trappene. Jæren Recovery College fikk i 2018 tildelt 2 millioner fra fylkesmannen i Rogaland og har fått lokale i Sandnes. To fulle stillinger er allerede besatt av en erfaringsmedarbeider og en  fagperson. Karmøy kommune har gjennomført et avgrenset prosjekt finansiert av Extrastiftelsen gjennom Rådet for psykisk helse.

Bergen kommune fikk i 2018 tildelt 600 000 i prosjektmidler fra Fylkesmannen i Hordaland til etablering av en recoveryskole. Prosjektet er forankret i etat for psykisk helse og rustjenester og er et samarbeid mellom kommunen og psykiatrisk divisjon i Helse Bergen. Mobilisering av nødvendig kompetanse er i gang, og de første kurstilbudene er under planlegging og vil bli markedsført. Per i dag er det ikke bestemt lokalitet for skolen, men planen er oppstart, i midlertidige lokaler, før sommeren 2019.  Etter de gode tilbakemeldingene fra kompetansehevingspiloten i Bergen, er det ønske om å fortsette samarbeidet med NK LMH fremover.

Et utvalg representanter fra Bergen kommune/Helse Bergen. Bak fra venstre: Anne Turid Nygaard, Audun Pedersen, Bengt Anthun, Tor Bruvik Pettersen, og Ken Etwin Alsaker. Foran fra venstre: Anne Blindheim, Anne Charlotte Valaker Bruheim, og Inger Simonsen. Lene Amina Tufte og Ove Vestheim fra styringsgruppen er ikke med på bildet. Fotograf: Hilde Blindheim Børve

Samskaping for gode tilbud i helsetjenesten og recoverytenkningens jevne fordeling av fag- og brukererfaring er fremtidsrettet. Det blir spennende å følge utviklingen fremover, både i Bergen og i andre norske kommuner.

Skrevet av Hilde Blindheim Børve

  • Publisert: 24. januar 2019.
  • Sist oppdatert: 7. juli 2023.