Publisert

Hva gir økt kompetanse i helsepedagogikk?

Hvordan lærer man best å legge til rette for mestring hos deltakere på gruppetilbud? Vi er i gang med en studie om hva som bidrar til gode kurs i helsepedagogikk.

Studier om gruppebaserte lærings- og mestringstilbud viser at helsepersonell bør ha både kunnskap om sykdom, behandling og mestring og ferdigheter i kommunikasjon og gruppeledelse. Det er et uttrykt behov for kompetanse innen helsepedagogikk blant helsepersonell, spesielt knyttet til det å lede grupper og å støtte opp om mestringsprosessen. Det tilbys i dag kurs i helsepedagogikk ved mange av landets sykehus, men det er stor variasjon på disse kursene, og vi mangler kunnskap om hva slike kurs bør inneholde og hvordan de bør utformes for å gi best mulig effekt.

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) har derfor satt i gang en litteraturstudie om kurs i helsepedagogikk for helsepersonell. Målet er å utvikle kunnskapsbaserte anbefalinger for hvordan et kurs bør utformes. Hensikten er å bidra til å øke kompetanse i å lede gruppebaserte lærings- og mestringstilbud.

Prosjektgruppe

Det er etablert en prosjektgruppe for studien bestående av forskere og spesialrådgivere med tett tilknytning til praksisfeltet fra NK LMH, samt eksterne forskere med ekspertise på området fra Norge og Belgia. På denne siden finner du en nærmere oversikt over medlemmene i prosjektgruppen.

Del av en større satsing

Som en del av NK LMHs arbeid med å utvikle kunnskapsbaserte anbefalinger innen helsepedagogikk utformes en håndbok for praksisfeltet. I denne forbindelse har det dukket opp behov for mer kunnskap om hva det er ved kurs i helsepedagogikk som gir størst utbytte for deltakerne. Litteraturoppsummeringen vil utgjøre en del av kunnskapsgrunnlaget for håndboken.

  • Publisert: 29. januar 2019.
  • Sist oppdatert: 1. februar 2019.