Publisert

Fra skepsis til nye oppdagelser

Tidligere i år gjennomførte Habiliteringstjenesten for barn og unge i Helse Fonna sitt første heldigitale Starthjelpkurs. Her deler de noen erfaringer.

Om Starthjelp

Lærings- og mestringstilbudet Starthjelp retter seg mot foreldre som nylig har fått barn (0-6 år) med nedsatt funksjonsevne eller langvarig sykdom. Hensikten med tilbudet er å styrke foreldrenes kunnskap og forståelse om deres nye situasjon og opplevelse av mestring i egen hverdag. Starthjelp skal også bidra til at foreldrene møter fagpersoner fra støtteapparatet som de vil møte framover, og til at foreldre møter andre i lignende situasjon som dem.
Les mer om lærings- og mestringstilbudet Starthjelp her.

Med påtrykk fra ledelsen og god støtte og motivasjon fra lærings- og mestringssenteret, ble det i mars gjennomført et heldigitalt Starthjelpkurs i Haugesund. Ergoterapispesialist Linda J. Martinsen og spesialfysioterapeut Astrid A. Nygaard ved Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU) i Helse Fonna innså etter hvert at de ikke hadde noe valg.

– Vi ba omtrent på våre knær om å få gjennomføre Starthjelpkurset fysisk fordi vi vet at det å møtes er en så stor verdi i seg selv. Samtidig bekymret det oss at vi så en stadig lengre liste av foreldre som ventet på tilbud.

Lærings- og mestringssenteret som er lokalisert samme sted, hadde allerede samlet seg noen erfaringer med digitale kurs.

– Vi er heldige som har et så nært samarbeid med lærings- og mestringssenteret. Hadde det ikke vært for den tekniske og praktiske støtten vi fikk fra dem, hadde vi nok ikke fått gjennomført. Det gjorde at vi kunne konsentrere oss om det faglige og å tilpasse innholdet til det digitale formatet.

Totalt deltok foreldre til 12 barn, noen med begge foreldrene og noen med én forelder.

Vurderinger i forkant

Koordinatoren fra lærings- og mestringssenteret hjalp til med å legge opp programmet og deltok på alle samlinger som en teknisk støtte underveis. Etter råd fra koordinatoren ble det planlagt for kortere samlinger. Innholdet i programmet ble i all hovedsak komprimert, heller enn at enkelte deler ble kuttet helt ut.

Linda J. Martinsen, ergoterapispesialist

– Vi gikk fra å ha seks timer lange fysiske samlinger til å ha rundt tre timer lange digitale samlinger. Det vi kjente mest på, er at vi måtte fjerne så mye av de lange, gode pausene der foreldrene inviteres til uformell prat med oss og hverandre.

I tillegg var kurslederne svært opptatte av å ha avklart rollefordelingen seg imellom i forkant av kurset.

– Vi ønsket begge velkommen, men Astrid tok et programlederansvar, mens jeg tok hånd om korrespondanse på chat og videreformidlet til foreleserne vi hadde på besøk.

Kurslederne bestemte seg tidlig for at de måtte jobbe målrettet med å motivere deltakerne til å være aktive på kurset. Blant annet la de opp til en presentasjonsrunde hver dag, gjerne med en oppfordring om å dele noen refleksjoner eller tanker knyttet til det som ble sagt dagen før.

– Vi så jo at deltakerne ikke var redde for å stille spørsmål skriftlig i chaten, men når det gjaldt å ta ordet muntlig, var det flere reservasjoner. Likevel så vi at det ble stadig mer dialog, spørsmål og deling underveis i kurset.

Nye muligheter

Starthjelp er et kurs som går over fire dager med ulike overordnede temaer. Den tredje dagen som omhandler følelsesmessige reaksjoner på en endret familiesituasjon, har kurslederne i Haugesund flere ganger kjent på at er utfordrende å gjennomføre.

Astrid A. Nygaard, spesialfysioterapeut

– Vi innså jo raskt at det å arrangere kurset digitalt også ga oss noen nye muligheter med hensyn til hvordan vi skulle løse tematikken på dag tre. Plutselig kunne vi uten mye kostnad få inn forelesere fra andre deler av landet. Så vi tok kontakt med en psykolog fra Kristiansand, som vi kjenner godt til fra før og vet at er god.

I tillegg inviterte kurslederne inn sykehuspresten lokalt, etter anbefaling fra lærings- og mestringssenteret.

– Kombinasjonen av disse to foreleserne på dag tre ble en veldig god match. Egentlig ble denne dagen som vanligvis er den tyngste, den aller beste.

Erfaringer å ta med seg videre

Kurset ble gjennomført via Norsk helsenett sin videotjeneste Join. Med unntak av psykologen, var både kursverter og andre bidragsytere samlet fysisk i samme rom.

– Det tekniske fungerte veldig godt, og vi synes egentlig at programmet totalt sett fikk et løft med nye innledere og mer stramme og spissede innlegg. Men vi mistet jo noe sentralt ved at praten i pausene forsvant.

Kurslederne kjenner til at flere av deltakerne kun takket ja fordi det var et digitalt tilbud. Praktiske utfordringer med hensyn til lang reisevei, barnevakt og jobb var enklere å løse med et digitalt tilbud. Det var heller ingen frafall underveis.

Likevel opplevde kurslederne at det var mer utfordrende enn vanlig å kunne følge opp de enkelte deltakerne.

– Det er jo tøffe ting som tas opp, og man ser at folk blir preget, naturlig nok. Da var det et stort savn å ikke kunne prates nærmere i pausene.

I Haugesund arrangerer de vanligvis Starthjelp én gang i året. Kurslederne uttrykker at erfaringene de gjorde seg i våres med et heldigitalt kurs utvilsomt vil ha en innvirkning på hvordan kursene legges opp fremover.

– Vi har snakket om at vi kanskje kan gjøre en kombinasjon på fremtidige kurs. Å redusere reising til én av dagene, enten i oppstart av kurset eller mot slutten, vil sikkert gjøre at flere kan få det til. Samtidig vil vi kunne beholde fordelene ved å holde et digitalt kurs.

Tilbakemeldinger

Starthjelp-kurset ble også evaluert digitalt, og tilbakemeldingene bekrefter i stor grad det kurslederne selv har erfart. Selve gjennomføringen av kurset, det praktiske og innholdet har blitt godt mottatt. Kursdeltakerne er i det store og hele godt fornøyde med å ha fått et tilbud. Samtidig kommer det tydelig frem i tilbakemeldingene at deltakerne gjerne også skulle ha møttes fysisk på grunn erfaringsdeling og nettverksbygging.

Kurset var etterlengtet. Det fungerte bra med digital kommunikasjon, men hadde selvfølgelig foretrukket personlig oppmøte, for lettere å dele tanker og erfaringer.

Det var en praktisk og grei måte å gjennomføre kurset på, både med tanke på Covid-19 restriksjoner og logistikken med å ha flere barn i hus. Men det er ikke til å stikke under en stol at vi hadde hatt mye mer utbytte av å være samlet. Da hadde det blitt mye mer samtaler/diskusjoner samt erfaringsutveksling mellom deltakere.

Tekst: Cecilia Sønstebø
Bilder: Private

 

  • Publisert: 30. september 2021.
  • Sist oppdatert: 30. september 2021.