Publisert

«Helsepedagogikk har kommet for å bli»

Tidligere i år ga Sidsel Tveiten ut boken Helsepedagogikk, pasient- og pårørendeopplæring. Vi ønsket å høre mer og inviterte forfatteren til en prat om hennes nye bok og temaet helsepedagogikk.

Sidsel Tveiten med den nye boka i hånda.Sidsel Tveiten er sykepleier og professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har lang erfaring med veiledning, har undervist om temaet i Norge og andre nordiske land og har skrevet flere bøker om dette. Hennes doktorgrad handlet om veiledning av brukere i kommunehelsetjenesten og hennes forskning har i stor grad dreid seg om veiledning, helsepedagogikk, helse og empowerment i ulike kontekster.

Som medlem av styret for landets første lærings- og mestringssenter, kjenner Sidsel godt til lærings- og mestringstjenesten. Hun er opptatt av at begrepet helsepedagogikk har kommet for å bli og at temaet må vektlegges i langt større grad i grunnutdanningene for helsepersonell.

Om samhandling og maktomfordeling

I boken Helsepedagogikk, pasient- og pårørendeopplæring peker forfatteren på betydningen av helsepedagogikk i dagens helsetjeneste. Helsepersonell må i økende grad kunne samhandle med pasienter, brukere og deres pårørende på en måte som bidrar til mestring av helseutfordringer.

I forordet nevner Tveiten at denne boken til en viss grad viderefører to av hennes tidligere utgivelser. På spørsmål om hvorfor hun har skrevet boken, svarer hun følgende:

– Jeg har vært opptatt av helsepedagogikk i mange år. Selv om det finnes noe internasjonal litteratur om temaet, er helsepedagogikk et lite brukt begrep i Norge. Jeg så et stort behov for en norsk fagbok om helsepedagogisk tenkning og verktøy. Helsepersonell lærer for lite om dette i bachelorutdanningene, og de trenger helsepedagogisk kompetanse.

Forfatter Sidsel Tveiten og seniorforsker André Vågan i samtale om helsepedagogikk.
Forfatter Sidsel Tveiten og seniorforsker André Vågan i samtale om helsepedagogikk.

I boken sier Tveiten at helsepedagogikk kan forstås som alt som har å gjøre med læring, utvikling, undervisning og veiledning når det gjelder helse (Tveiten, 2016:12).

Helsepedagogikk har blitt definert på mange måter. Hva er kjernen i begrepet, slik du ser det?

– Kjernen i begrepet mener jeg er samhandling, hvor likeverdighet og empowerment står sentralt. I samhandlingen mellom helsepersonell og brukere må fagkunnskap og brukerkunnskap veves sammen og behandles som likeverdig. Anerkjennelse, medvirkning og maktomfordeling er viktige stikkord her.

I boken understrekes relevansen av helsepedagogikk på alle arenaer i helsetjenesten, enten det er sykehus, kommunale lærings- og mestringssentre, frisklivssentraler, helsestasjoner, skolehelsetjeneste og sykehjem. Tveiten forklarer sentrale begreper knyttet til helsepedagogikk, viser til aktuelle studier på temaet og gir konkrete beskrivelser og eksempler på bruken av ulike pedagogiske verktøy i både kommunehelsetjenesten og i sykehus.

Boken Helsepedagogikk, pasient- og pårørendeopplæring henvender seg til både helsefagstudenter og fagutøvere. Den vil være nyttig å lese for alle som er involvert i lærings- og mestringsvirksomhet.

Skrevet av André Vågan 


I helse- og omsorgstjenesten brukes ofte begrepet helsepedagogikk om hvordan helsepersonell bør samarbeide med brukere når målet er å legge til rette for læring og å fremme mestring ved sykdom eller nedsatt funksjonsevne. Kompetanse innen helsepedagogikk er avgjørende for arbeidet med lærings- og mestringstilbud.

  • Publisert: 19. desember 2016.
  • Sist oppdatert: 2. juli 2020.