Publisert

Høringsinnspill til NOU På høy tid

Gode beskrivelser av utfordringsbildet og tiltak, men behov for tydeliggjøring omkring begrepsarbeid, brukermedvirkning og mestring i et familie- og livsløpsperspektiv. NK LMH har sendt inn nytt høringsinnspill.

«NOU – 2023: 13 På høy tid – Realisering av funksjonshindredes rettigheter» gir en innsiktsfull og god beskrivelse av det sammensatte utfordringsbildet knyttet til funksjonshindredes deltakelse i arbeidslivet. Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) støtter opp om å se nærmere på funksjonshindrede barn og unges rettigheter og muligheter tidlig i livet som en forlengelse av problemstillingen. Forutsetningene for å kunne leve et godt voksenliv er at behovene til barn, ungdom og deres pårørende blir møtt med god og riktig kompetanse og tilstrekkelig ressurstilgang tidlig i livet.

NK LMH vurderer de konkrete tiltakene knyttet til de beskrevne utfordringene som gode. Vi vil imidlertid understreke viktigheten av at det følger klare prioriteringer, øremerkede midler, evaluering og forskning med i det videre arbeidet.

I vårt innspill retter vi oppmerksomheten mot følgende tre temaer:

  • Begrepsskifte – vi anerkjenner begrunnelsen for begrepsbruken i arbeidet, men etterspør en tydeligere plan for etablering av en felles forståelse for begrepets innhold og implementering, som også inkluderer helsetjenesten.
  • Brukermedvirkning – vi understreker behovet for å sette av tilstrekkelig med tid og ressurser for gode medvirkningsprosesser med barn og unge
  • Familie- og livsløpsperspektiv – vi etterlyser et sterkere fokus på mestring og hva som bidrar til dette

Les hele vårt innspill her.

Les mer om høringen her.

Her finner du alle våre høringsinnspill.

  • Publisert: 31. januar 2024.
  • Sist oppdatert: 31. januar 2024.