Publisert

Innspill til prioriteringsmelding

NK LMH har nylig gitt innspill til regjeringens arbeid med ny prioriteringsmelding og understreker behovet for et helsefremmende og forebyggende perspektiv som ivaretar den enkeltes helsekompetanse, mestring og livskvalitet.

Regjeringen har startet arbeidet med en ny stortingsmelding om prioritering og ønsker innspill knyttet til de viktigste utfordringene som bør omtales i meldingen og hvilke tiltak som er aktuelle for å møte nåværende og fremtidige utfordringer. NK LMH vektlegger i sitt innspill viktigheten av lærings- og mestringsvirksomheten for å utjevne sosial ulikhet i helse og skape et mer bærekraftig samfunn der likeverdighetsprinsippet står sterkt.

I lys av knapphet på ressurser er helsetjenesten avhengig av at brukere, pasienter og pårørende i økende grad blir i stand til å ivareta egen helse og mestre eget liv.

Både sykehus og kommuner har et lovpålagt ansvar for oppgaver innen læring og mestring. Vi ser likevel at dette er helsetjenester som i altfor liten grad prioriteres.

Innsatsområder

NK LMH understreker i sitt innspill at arbeidet med læring og mestring innen helse er et viktig bidrag i utviklingen av sosial bærekraft. Økt helsekompetanse hos brukere, pasienter og pårørende er en forutsetning for å kunne nærme oss målet om god helse og livskvalitet for alle. En helhetlig og systematisk satsing på lærings- og mestringsvirksomhet og styrket pedagogisk kompetanse blant tjenesteytere gir reelle muligheter for å øke helsekompetanse og livskvalitet hos brukere, pasienter og pårørende. NK LMH mener dette er innsatsområder som bør vies langt større oppmerksomhet fremover og tydelig adresseres i ny prioriteringsmelding.

Les hele vårt høringsinnspill her.

Les mer om høringen på regjeringens sider.

Her finner du alle våre høringsinnspill.

  • Publisert: 31. januar 2024.
  • Sist oppdatert: 31. januar 2024.